Pracovní skupina k metodice participace

7. 4. 2021 17:00

Pracovní skupina pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech

Při Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace byla zřízena Pracovní skupina pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech.

Důvod vzniku pracovní skupiny

V průběhu vytváření Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030, strategického dokumentu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada vlády pro NNO“), který formuluje cíle v oblasti spolupráce veřejné správy a nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), a stanovuje strategické směřování směrem k neziskovému sektoru do roku 2030, byla identifikována nejednotnost ve způsobu, jakým ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy v rámci procesů vedoucích k participaci na rozhodování ze strany občanské společnosti, například ze strany NNO, zajišťují účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech a jmenování osob do jednotlivých pracovních skupin, poradních orgánů nebo expertních panelů.

Neexistence jednotné metodiky nepřispívala k dostatečné a efektivní komunikaci státního sektoru a občanské společnosti a mohla vést rovněž k netransparentnosti a tím i potenciálně ke snížení věrohodnosti dosažených výsledků i participativních procesů jako takových.

V současnosti rovněž není řešeno riziko určité „monopolizace“ účasti na participativních procesech, kdy si mohou ministerstva nebo ostatní ústřední správní úřady vybírat ke spolupráci opakovaně pouze úzkou skupinu osob, se kterou již dříve spolupracovaly a se kterými mají dobré zkušenosti. Tento postup může představovat riziko, že nebude využit plný potenciál participativních procesů nebo že vzniknou nedůvodné překážky pro přístup těch osob, které se běžně do participativních procesů nezapojují.

V neposlední řadě mohla být absence srozumitelné metodiky důvodem pro využívání participativních procesů v mnohem omezenější míře, když je určitá míra veřejných konzultací povinná, nebo pro jejich absenci, když by bylo dobrovolné využití participativních procesů přínosné.

Navrhovaná opatření týkající se zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech a pilotního uvedení této metodiky do praxe byla definována v úzké spolupráci s Odborem střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti, a byla tak integrována ve formě závazku i do Pátého Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022, který byl vládou schválený dne 2. listopadu 2020.  Zahrnutí do Strategie časově přesahuje závazky akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí.

Cíl pracovní skupiny

Konkrétním cílem bylo za využití principů spoluvytváření a participace vytvořit Metodiku participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy zaměřující se na zvýšení míry a účinnosti participace zástupců NNO, jejich střech a sítí na vládnutí na centrální úrovni a následně tuto metodiku uvést do praxe v rámci jednotlivých ministerstev a ústředních správních úřadů.

Složení pracovní skupiny

Pracovní skupina byla složena na základě doporučení Partnerství pro otevřené vládnutí pro tvorbu tzv. multi-stakeholder fóra. Na místa pro nestátní neziskový sektor byla dne 4. února 2021 vyhlášena veřejná výzva s žádostí o nominace. Cílená výzva o nominace byla také distribuovaná prostřednictvím Rady vlády pro NNO a při ní zřízeného Výboru pro legislativu a financování a přes ostatní dostupné relevantní sítě/střechy/platformy NNO.

Do termínu uzávěrky zaslalo své nominace celkem 11 osob, o nichž následně hlasovali členové Rady vlády pro NNO zastupující neziskový sektor. Ti nejvyšším počtem hlasů podpořili celkem 8 kandidátů/-tek.

Skupina je složena paritně ze zástupců státní správy a nestátního neziskového sektoru o celkovém počtu 16 členů. V rámci vedení a rozhodování má pracovní skupina dva (spolu)předsedy se stejnými pravomocemi, kdy jeden je za státní správu a druhý za neziskový sektor.

Harmonogram práce

Pracovní skupina jednala celkem šestkrát. První jednání proběhlo v květnu 2021, poslední v dubnu 2022. Od 10. do 31. ledna 2022 probíhala k metodice veřejná konzultace. Možnost k materiálu zaslat své návrhy na úpravu textace využilo 8 osob, které zaslaly celkem 15 podnětů.

Finalizace, schválení a návazná implementace metodiky byly oproti původnímu záměru posunuty. Prodlení v dokončení metodiky bylo způsobeno dvěma faktory, kdy jeden významně z pohledu gestora přispěl ke zlepšení kvality výsledného materiálu a spočíval ve snaze návrh projednat a připomínkovat na co nejvíce relevantních platformách a fórech, druhý pak souvisel s opakovaným odkladem termínu zasedání Rady vlády pro NNO, na kterém bylo plánováno metodiku představit před rozesláním do veřejných konzultací. K posunu dále došlo z důvodu obměny vlády, předání agendy novému vedení Úřadu vlády, nemožnosti svolání zasedání Rady vlády pro NNO  kvůli plánované revizi statutu poradních orgánů a také z důvodu nevhodnosti souběhu aktivit plánovaných na druhé pololetí roku 2022 s předsednictvím České republiky v Radě EU.

Schválení a implementace

Zpracovaná metodika byla dne 13. května 2022 schválena formou usnesení Výborem pro legislativu a financování, při němž byla pracovní skupina zřízena. 

Následně dne 28. června 2022 Rada vlády pro NNO schválila předložený návrh metodiky a pověřila Oddělení sekretariátu Rady vlády pro NNO zajištěním pilotního ověření metodiky na ministerstvech.

Pilotní uvedení metodiky do praxe je plánováno od 1. ledna 2023.

Dne 2. května 2023 proběhlo úvodní jednání zapojených ministerstev s cílem zahájit aktivní část ověření metodiky přímo v praxi ústředních orgánů státní správy. Do pilotování se přihlásilo celkem 8 ústředních orgánů státní správy. 

Pro další informace kontaktujte: PhDr. Ing. Pavel Mička, vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro NNO (micka.pavel@vlada.cz, tel.: +420 224 003 974)

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy