Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Expertní skupina ke změně financování

1. 9. 2022 11:11

Expertní skupina k systémové změně financování veřejně prospěšných služeb a činností ze státního rozpočtu

V souladu se Strategií spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030 byla dne 28. června 2022 zřízena usnesením Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Expertní skupina k systémové změně financování veřejně prospěšných služeb a činností ze státního rozpočtu.

Důvod vzniku pracovní skupiny

V průběhu vytváření Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030, strategického dokumentu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (Rada), který formuluje cíle v oblasti spolupráce veřejné správy a nestátních neziskových organizací (NNO) byla identifikována potřeba systémové změny financování veřejně prospěšných služeb a činností u poskytovatelů z řad NNO.
Formou dotací ze státního rozpočtu, které jsou NNO poskytovány na pouhý jeden rozpočtový rok a to v témže roce, ve kterém mají být použity, stát financuje služby nebo veřejně prospěšné činnosti, které mají být občanům zajištěny prostřednictvím státu, avšak vzhledem ke komplexitě těchto služeb a k různým omezením státu jsou tyto služby a činnosti poskytovány také NNO. Státní správa tak prostřednictvím dotací financuje politiku státu v oblastech, ve kterých je zajišťování takových potřeb výhodnější a efektivnější například ze strany NNO. 
Navzdory zavedené dlouholeté praxi je tento způsob financování zastaralý, nevyhovující a neefektivní. Roční dotační cyklus představuje neúměrnou administrativní zátěž, jak na straně příjemce (NNO), tak i poskytovatele (ministerstva). Neposkytuje NNO žádnou dlouhodobější jistotu, komplikuje plánování a rozvoj služeb a zatěžuje zbytečnou administrativou. Neefektivní je i pro státní správu, která musí danou žádost administrovat, ohodnotit, vydat rozhodnutí o poskytnutí dotace atp.  

Činnost Expertní skupiny

Úkolem Expertní skupiny je vyhodnotit současný systém financování veřejně prospěšných služeb a činností a iniciovat systémovou změnu financování, jež povede k zefektivnění a zjednodušení financování veřejně prospěšných služeb a činností poskytovaných NNO. Expertní skupina byla zřízena cca na dva roky a první jednání se uskutečnilo na podzim 2022. Výsledkem činnosti Expertní skupiny bude analýza možností systémové změny financování veřejně prospěšných služeb a činností. 

Konkrétní cíle: 

  • Vyhodnotit současný systém financování veřejně prospěšných služeb a činností,
  • Navrhnout vhodné finanční mechanismy umožňující stabilitu a finanční jistotu v dlouhodobějším časovém horizontu,
  • Zjednodušit dotační programy na podporu veřejně prospěšných služeb a činností.

Expertní skupina může významně přispět ke spolupráci ústředních orgánů státní správy, NNO a dalších zainteresovaných stran v dané oblasti a k návrhu efektivních opatření k řešení uvedeného problému.

Složení Expertní skupiny 

Z celkového počtu 28 členů je 14 zástupců státní správy, převážně na úrovni ředitelů odborů a vedoucích oddělení ministerstev, se znalostmi a zkušenostmi v oblasti financování veřejně prospěšných služeb, a 14 členů tvoří zástupci NNO z řad příjemců dotací, kteří jsou vybráni s ohledem na cíle a působnost Expertní skupiny a charakter problematiky, kterou se Expertní skupina zabývá.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X