Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Platformy pro implementaci fondů EU

7. 3. 2023 23:07

Zastoupení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v platformách pro implementaci fondů EU

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace má své zástupce v monitorovacích výborech a dalších pracovních platformách fondů EU.

V souladu s článkem 38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, ministerstva jako řídící orgány operačních programů zřizují monitorovací výbory.

Úkolem monitorovacích výborů je monitorovat provádění programu a zabývat se všemi aspekty, které ovlivňují výkonnost programu, včetně závěrů v rámci přezkumů výkonnosti. V monitorovacích výborech jsou zastoupeni partneři stanovení článkem 8 výše zmiňovaného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060. Členy jsou tak zástupci příslušných řídicích a koordinačních subjektů a partnerů (např. odbory ministerstev, partnerská ministerstva, kraje, obce, nestátní neziskové organizace apod.). V rámci monitorovacích výborů jsou také zřizovány pracovní platformy řídicích orgánů, které projednávají dokumenty určené pro jednání monitorovacích výborů a zabývají se většinou jednotlivými prioritními osami či tematickými oblastmi programových dokumentů. Princip partnerství je zajištěn jak na úrovni monitorovacích výborů, tak i na úrovni platforem/pracovních skupin zřizovaných pro přípravu výzev.

Článek 8

Partnerství a víceúrovňová správa

1.   V souvislosti s dohodou o partnerství a s každým programem každý členský stát navazuje a provádí komplexní partnerskou spolupráci v souladu se svým institucionálním a právním rámcem a s přihlédnutím ke zvláštnostem fondů. Partnerská spolupráce zahrnuje minimálně tyto partnery:

  1. regionální, místní, městské a jiné orgány veřejné správy;
  2. hospodářské a sociální partnery;
  3. příslušné subjekty zastupující občanskou společnost, například partnery v oblasti životního prostředí, nevládní organizace a subjekty zodpovědné za prosazování sociálního začlenění, základních práv, práv osob se zdravotním postižením, genderové rovnosti a nediskriminace;
  4. výzkumné organizace a univerzity, je-li to relevantní.

2.   Partnerská spolupráce navázaná podle odstavce 1 tohoto článku funguje v souladu se zásadou víceúrovňové správy a v souladu s přístupem zdola nahoru. Členský stát zapojí partnery uvedené v odstavci 1 do přípravy dohod o partnerství a po celou dobu přípravy, provádění a hodnocení programů, a to i prostřednictvím účasti v monitorovacích výborech podle článku 39.

V této souvislosti členské státy přidělí v relevantních případech odpovídající podíl zdrojů z fondů na budování správních kapacit sociálních partnerů a organizací občanské společnosti.

3.   V případě programů Interreg zahrnuje partnerská spolupráce partnery ze všech zúčastněných členských států.

4.   Partnerská spolupráce se navazuje a provádí v souladu s evropským kodexem chování pro partnerskou spolupráci zavedeným nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014.

5.   Nejméně jednou za rok uspořádá Komise s organizacemi, které zastupují partnery na úrovni Unie, konzultace ohledně provádění programů a informuje o jejich výsledku Evropský parlament a Radu.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) má aktuálně své zástupce v celkem 35 platformách fondů EU či dalších tělesech. Seznam zástupců naleznete v příloze. Jsou zde uvedeny i jejich kontaktní e-mailové adresy. V případě, že máte podněty z térénu k jednotlivým výzvám či operačním programům, je možné se obrátit přímo na jednotlivé zástupce RVNNO. Ti jsou vnímáni jako zástupci širšího neziskového sektoru, a nikoliv výhradně jako zástupci své organizace či pouze jako zástupci střešní NNO nebo sítě NNO, která je doporučila.

V souladu s čl. 2 odst. 2 písm. d) Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace nominant působí jako svodná osoba pro přenos informací vůči Radě vlády pro NNO, což umožňuje lépe koordinovat tok informací mezi platformou, resp. ministerstvem odpovědným za spravování finančních zdrojů EU v ČR, Radou vlády pro NNO a neziskovým sektorem. Oddělení sekretariátu Rady vlády pro NNO vybírá všechny své zástupce (a náhradníky) v platformách otevřenou výzvou v souladu s Metodikou participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy