Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

24. 1. 2024 14:43

Výzva k podávání přihlášek do pracovní skupiny k Sociálnímu klimatickému fondu pro oblast dopravy - prodlouženo do 9. 2. 2024

Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje veřejnou výzvu k podávání přihlášek na dva členy a dva náhradníky do Tematické pracovní skupiny k Sociálnímu klimatickému fondu pro oblast dopravy (TPS SKF D) za Radu vlády pro ne-státní neziskové organizace.

Sociální klimatický fond v období od roku 2026 do roku 2032 poskytne členským státům finanční prostředky na podporu politik zaměřených na řešení sociálních dopadů na zranitelné domácnosti, zranitelné mikropodniky a zranitelné uživatele dopravy pod podmínkou implementace systému emisního obchodování na sektor budov a dopravy (ETS2). Více informací o Sociálním klimatickém fondu (SKF) naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí (MŽP) informací na https://www.mzp.cz/cz/socialni_klimaticky_fond).

Tematická pracovní skupina, jejíž fungování je plánováno do konce roku 2025, vzniká za účelem poskytnutí podkladů a odborných vstupů pro přípravu Sociálního klimatického plánu (SKP), jenž je podmínkou pro poskytování prostředků ze SKF. Úlohou členů pracovní skupiny bude posouzení analytických podkladů, spolupráce s experty a expertkami na téma dopravní chudoby, zpracování návrhů opatření, nastavení monitoringu plnění milníků, cílů a harmonogramu, kontrola doplňkovosti financování vůči dalším fondům aj. Detailněji včetně informací o způsobilých aktivitách viz příloha.

SKP má být předložen k posouzení Evropské komisi nejpozději k 30. červnu 2025. Přičemž SKP by se měl ke konci roku 2024 již nacházet ve finalizované podobě.

Zástupci NNO, resp. RVNNO, tak budou mít přístup k informacím, možnost uplatnit svou odbornost v oblastech a tématech, ve kterých pracují, a možnost zapojit se do rozhodování o využití financí z Evropské unie (EU).  Budou mít také možnost uplatnit své zkušenosti z terénu, které jsou pro správné nasměrování zdrojů velmi potřebné, a sdílet informace a zapojit do této činnosti i další spolupracující organizace. Je to i příležitost pro rozšíření svých kontaktů na další resorty a znalostí o fungování financování z EU.

Kritéria pro výběr kandidátů na člena:

  • znalost prostředí fondů EU;
  • odborné zázemí ze strany nestátní neziskové organizace (NNO);
  • předpoklady zastupovat Radu vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) - účast v pracovní době na jednání pracovních týmů;
  • předpoklady průběžně informovat RVNNO a partnery o činnosti pracovní skupiny. Zhruba jednou za půl roku sekretariát RVNNO organizuje společná setkání pro zástupce RVNNO v jednotlivých monitorovacích výborech a dalších tělesech. Zástupci zde mají možnost sdílet své zkušenosti a předávat své podněty týkající se tělesa, v němž působí.

Vámi doručená kandidatura musí obsahovat:

  1. Přihlašovací formulář včetně motivačního dopisu
  2. Doporučení střešní nestátní neziskové organizace (NNO)/ sítě NNO (příloha č. 1)
  3. Profesní životopis (příloha č. 2)

Nominační formulář včetně příloh zasílejte do neděle 4. února 2024 včetně, a to prostřednictvím datové schránky Úřadu vlády ČR (ID datové schránky je trfaa33) nebo e-mailem na posta@vlada.gov.cz. Do předmětu datové či e-mailové zprávy uveďte "Nominace do pracovní skupiny SKF D za RVNNO“.

O výběru kandidátů rozhodnou členové RVNNO za neziskový sektor na základě doporučení Výboru pro EU RVNNO, jež vyhodnotí přijaté přihlášky dle výše uvedených kritérií.

Přihlášky s nejvyšším a druhým nejvyšším počtem hlasů budou doporučeny RVNNO k nominaci na pozice člena a přihlášky se třetím a čtvrtým nejvyšším počtem hlasů budou navrženi na pozici náhradníka.

O výsledcích hlasování a nominace budou kandidáti informováni Oddělením sekretariátu RVNNO e-mailem.  

Pro bližší informace o procesu výběru se obracejte na Mgr. Hanu Fungačovou, tajemnici Výboru pro EU RVNNO, a to prostřednictvím e­mailu: hana.fungacova@vlada.gov.cz.

V případě dotazů ohledně pracovní náplně členů Tematické pracovní skupiny prosím kontaktujte přímo Ing. Beátu Hanouskovou z Odboru financování dekarbonizace ekonomiky MŽP na e-mailu beata.hanouskova@mzp.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie