Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

4. 2. 2021 15:07

Výzva k nominaci členů zastupujících neziskový sektor do pracovní skupiny k tvorbě metodiky participace

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje veřejnou výzvu k podávání nominací kandidátů zastupujících nestátní neziskový sektor na členství v pracovní skupině pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech

Důvod vzniku pracovní skupiny

V průběhu vytváření Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030, strategického dokumentu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „RVNNO“), který formuluje cíle v oblasti spolupráce veřejné správy a nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), a stanovuje strategické směřování směrem k neziskovému sektoru do roku 2030, byla identifikována nejednotnost ve způsobu, jakým ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy v rámci procesů vedoucích k participaci na rozhodování ze strany občanské společnosti, například ze strany nestátních neziskových organizací, zajišťují účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech a jmenování osob do jednotlivých pracovních skupin, poradních orgánů nebo expertních panelů.

Neexistence jednotné metodiky nepřispívá k dostatečné a efektivní komunikaci vládního sektoru a občanské společnosti a vede rovněž k netransparentnosti a tím i potenciálně ke snížení věrohodnosti dosažených výsledků i participativních  procesů jako takových.

V současnosti rovněž není řešeno riziko určité „monopolizace“ účasti na participativních procesech, kdy si mohou ministerstva nebo ostatní ústřední správní úřady vybírat ke spolupráci opakovaně pouze úzkou skupinu osob, se kterou již dříve spolupracovaly a se kterými mají dobré zkušenosti. Tento postup může představovat riziko, že nebude využit plný potenciál participativních procesů nebo že vzniknou nedůvodné překážky pro přístup těch osob, které se běžně do participativních procesů nezapojují.

V neposlední řadě může být absence srozumitelné metodiky důvodem pro využívání participativních procesů v mnohem omezenější míře, tam, kde je určitá míra veřejných konzultací povinná, nebo pro jejich absenci, tam, kde by bylo dobrovolné využití participativních procesů přínosné.

Cíl pracovní skupiny

Konkrétním cílem je za využití principů spoluvytváření a participace po jejím začlenění do Strategie spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 až 2030 vytvořit metodiku pro ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy k účasti zástupců občanské společnosti v participativních procesech a následně tuto metodiku  uvést do praxe v rámci jednotlivých ministerstev a ústředních správních úřadů. V rámci zavádění do praxe se v prvním kroku bude jednat o zavedení metodiky formou pilotního projektu v rámci jednoho ministerstva.

Nastavení složení pracovní skupiny vychází z doporučení Partnerství pro otevřené vládnutí pro tvorbu tzv. multi-stakeholder fóra:

  1. skupina bude složena paritně ze zástupců státní správy a nestátního neziskového sektoru o celkovém počtu 12-14 členů,
  2. v rámci vedení a rozhodování bude mít pracovní skupina dva (spolu)předsedy se stejnými úkoly/pravomocemi, kdy jeden bude za státní správu a druhý za neziskový sektor (ten bude zvolený členy za nestátní neziskový sektor),
  3. na místa pro nestátní neziskový sektor je vyhlášena veřejná výzva s žádostí o nominace/přihlášky a zároveň cílená výzva o nominace/přihlášky distribuovaná přes RVNNO a při ní zřízený Výbor pro legislativu a financování a přes ostatní dostupné relevantní sítě/střechy/platformy NNO,
  4. s ohledem na omezený počet nominací (možnost obsadit 6-7 osob) je vhodné, aby byly předložené nominace v rámci nestátního neziskového sektoru předjednány a předloženy na základě vzájemné dohody. Eventuální nemožnost dohody (předložení většího počtu nominací) bude vyřešena volbou ze strany členů RVNNO zastupující nestátní neziskový sektor.

Harmonogram práce

Pracovní skupina se sejde minimálně čtyřikrát v průběhu roku 2021. První jednání proběhne v dubnu/květnu 2021, poslední v listopadu 2021. Od roku 2022 by měla započít implementace metodiky do praxe. Očekávána je aktivní účast na jednáních a při samotné tvorbě metodiky. Prosím zvažte své časové možnosti. Členství v pracovní skupině není honorováno. Členům však mohou být uhrazeny cestovní náklady.

Pro nominaci je potřeba zaslat požadované dokumenty:

  • Podepsaný nominační formulář, kde budou uvedeny zkušenosti s aktivním zapojováním do participativních procesů na některé z možných úrovní (místní, regionální, státní)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů (viz příloha č. 1)
  • Stručný životopis

Vyplněné nominační formuláře včetně všech příloh, zasílejte do 15. března 2021, a to prostřednictvím datové schránky Úřadu vlády ČR (ID datové schránky je trfaa33) nebo na e-mail posta@vlada.gov.cz. Zprávu označte "Nominace členů PS metodika participace“.

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Hanu Fungačovou, a to prostřednictvím e-mailu: fungacova.hana@vlada.cz.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie