Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pracovní skupina k veřejným sbírkám

14. 12. 2020 11:29

Pracovní skupina k veřejným sbírkám

Pracovní skupina k veřejným sbírkám (dále jako „pracovní skupina“) byla zmocněnkyní vlády pro lidská práva prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc. zřízena při Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, a to na základě usnesení tohoto výboru ze dne 11. června 2020.

První jednání pod vedením Ing. Marka Šedivého, prezidenta Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s., se uskutečnilo dne 26. listopadu 2020. Vzhledem k epidemiologické situaci vzniklé v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 proběhlo online formou. Pracovní skupina byla složena ze zástupců nestátních neziskových organizací, soukromého sektoru, akademické obce a veřejné správy.

Záměrem pracovní skupiny bylo zpracování podkladů pro novelu stávajícího případně vytvoření nového zákona týkajícího se veřejných sbírek a také projednání aplikační praxe stávajícího zákona a vytvoření doporučení k Příručce k zákonu o veřejných sbírkách, vydanou Ministerstvem vnitra, která představuje metodickou podporu primárně určenou podřízeným správním orgánům, které zabezpečují agendu veřejných sbírek (kraje a Magistrát hl. m. Prahy), a která bude uplatňována do doby, než dojde k novelizaci nebo přijetí nového zákona. Aktuální zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) není na současnou dobu zcela aplikovatelný a je třeba jeho koncepční změny. Finanční a komunikační nástroje v oblasti veřejných sbírek se od doby sepsání zákona velmi změnily – na řadu online i finančních nástrojů není zákon aplikovatelný, což přináší velké problémy nejen pořadatelům, ale také administrátorům veřejných sbírek.

Cíle pracovní skupiny:

1. Zpracovat podklady pro vytvoření nového zákona

  • vyjasnit terminologii (individuální filantropie) jak pro případnou novelu zákona (nový zákon), tak pro aktuální výklad Příručky;
  • formulovat východiska (smysl zákona, míra kontroly soukromých prostředků ze strany státu, otázka, kdo má legitimní zájem do veřejných sbírek vstupovat);
  • identifikovat problematické části (technické parametry) zákona včetně otázky zveřejňování dat;
  • ošetřit procesní stránku (jednotná aplikace zákona ze strany krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy);
  • ošetřit bezpečnostní aspekty u zahraničních sbírek;
  • ošetřit specifika nadací a nadačních fondů

2. Vypracovat připomínky k Příručce, která bude uplatňována do doby, než dojde k novelizaci nebo přijetí nového zákona.

Snahou bylo získat pohled z různých zainteresovaných stran a započít otevřený a konstruktivní dialog na tomto poli. Dne 22. února 2022 proběhlo deváté poslední pravidelné jednání pracovní skupiny, na kterém byla dohodnuta finální podoba doporučení určených Ministerstvu vnitra, viz připojené dokumenty.

Přijatá doporučení byla následně dne 7. března 2022 schválena formou usnesení Výborem pro legislativu a financování, při němž byla pracovní skupina zřízena, a o tři dny později, v souladu s přijatým usnesením (viz připojené dokumenty), byli s doporučeními seznámeni i členové Pracovní skupiny k veřejným sbírkám při Ministerstvu vnitra. 

Dne 28. června 2022 byla doporučení schválena Radou vlády pro nestátní neziskové organizace a následně formálně předložena Ministerstvu vnitra jako podnět pro přípravu novely zákona o veřejných sbírkách (plánovanou předložit vládě v říjnu 2023).

Od března 2022 se bude pracovní skupina scházet pouze v případě potřeby ad hoc.

Tajemnice pracovní skupiny: Mgr. Hana Fungačová, Odbor lidských práv a ochrany menšin (fungacova.hana@vlada.cz, tel.: 296 153 264)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy