Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina VVOZP pro sociální politiku

28. 2. 2006 14:58

Jednání dne 2. prosince 2005

Jednání řídil JUDr. Pavel Ptáčník.

Předseda NRZP ČR pan Václav Krása informoval o současném stavu projednávání návrhu zákona o sociálních službách v Poslanecké sněmovně PČR a o vznesených pozměňovacích návrzích. Třetí čtení návrhu proběhne do Vánoc.

Následovala diskuze nad pozměňovacími návrhy, volně přešla do diskuze nad otázkami podporovaného zaměstnávání a sociální rehabilitace.

V rámci diskuze nad tématem posuzování osob za účelem stanovení míry závislosti vyjádřili členové skupiny přesvědčení o nutnosti zvýšení transparentnosti a definování kritérií. Vzhledem k tomu, že MPSV dosud nemá vypracován harmonogram úkolů k tomuto tématu, byli členové skupiny vyzváni k vypracování návrhů přehledu problémových okruhů i s termíny.

V rámci tématu řízení příspěvku na péči se jeví problematickým zajištění oddělení osoby provádějící šetření, posudkového lékaře a dávkového specialisty a nedostatečné vymezení jejich kompetencí. Nedopracovaná je také frekvence kontrol a opakování posouzení oprávněnosti výše příspěvku, je nutné dělat osvětu v organizacích ZP, aby lidé příspěvky využívali opravdu na sociální služby, jinak míra solidarity společnosti klesne.
Skupina dále široce diskutovala využívání příspěvků na služby poskytované členy rodiny a problematiku dotací.

Oblast smluv o poskytování sociálních služeb bude v novém zákoně o sociálních službách obsažena speciálními ustanoveními, další se bude řídit subsidiárně Občanským zákoníkem. Základním problémem v této oblasti je otázka kolizního opatrovnictví. Zlepšením je postupné přesouvání těchto záležitostí na obce. Bylo diskutováno kontroverzní ustanovení § 90 odst. 2, které vyžaduje do budoucna větší připravenost uživatelů, k tomu bude třeba, aby vznikl písemný rádce, osvětová kampaň a trvalá poradenská místa. V rámci MPSV je třeba vytvořit projekt, popř. dopracován zákon dodatkem o možnosti podání stížnosti, v současné době je řešení této problematiky svěřeno pouze justici.
Byla diskutována otázka, jak bude řešena situace, pokud klient nemá dostatek prostředků na poskytnutí sociální služby a nejedná se o situaci § 90 odst. 2

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy