Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina VVOZP pro sociální politiku

20. 2. 2007 12:59

Jednání dne 12. prosince 2006

Zápis ze zasedání odborné skupiny VVZPO pro sociální politiku, konaného dne 12.12.2006 v 9.00 hod. na Úřadu vlády ČR.

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání řídil předseda skupiny JUDr. Pavel Ptáčník.

Program jednání:

  1. Připravenost na spuštění reformy sociálních služeb:
    • stav příprav prováděcích předpisů k novému zákonu o sociálních službách,
    • osvětová kampaň uživatelů na změněné podmínky při poskytování sociálních služeb.
  2. Zhodnocení cílů a opatření realizovaných v části „Sociální zabezpečení“ v rámci Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením. (Zpráva o realizaci jednotlivých koncepčních opatření Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením bude do 31.12.2006 předložena k projednání ve vládě.)
  3. Náměty členů na zaměření činnosti odborné skupiny v roce 2007.
  4. Různé.

Ad 1. V úvodu ředitel odboru sociálních služeb MPSV Mgr. Martin Žárský seznámil přítomné s postupem finálních prací před spuštěním reformy sociálních služeb. Byla schválena a pod č. 505/2006 Sb. publikována ve Sbírce zákonů vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Připomínky uplatňované k této vyhlášce se podařilo organizacemi zdravotně postižených vypořádat, činnosti pro jednotlivé úkony byly v některých případech rozšířeny zejména z hlediska osob se zrakovým a mentálním postižením. Členové supiny se shodli na tom, že nový systém posuzování bude třeba monitorovat a vyhodnocovat.

Dále byla diskutována také otázka úhrad za jednotlivé sociální služby. Komplikovanější výpočet bude u terénních a ambulantních služeb, bude možno používat i poměrnou úhradu za skutečně spotřebovaný čas na prováděnou službu. Je možno dohodnout i formu paušálních úhrad.

K novému způsobu financování sociálních služeb - částka na sociální služby v kapitole MPSV byla navýšena o 3 mld. Kč. Dotace pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností (3.) byla v souvislosti s agendou poskytování příspěvku na péči navýšena o 200 mil. Kč. 15.12. proběhne jednání Dotační komise MPSV.

Další projednávaná témata byla: odborná způsobilost sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, zastupování a opatrovnictví ve vztahu k uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb, poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních, administrativní postupy převádění zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu na příspěvek na péči.

Ad 2. Opatření jsou postupně realizována, řada jich souvisí s reformou sociálních služeb, bylo zrušeno omezení souběhu částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti.

Ad 3. Činnost skupiny bude i v příštím roce zaměřena zejména na monitorování a reformy sociálních služeb a případné další problémy, které se vyskytnou v jednotlivých subsystémech sociálního zabezpečení.

V Praze dne 13.12.2006

Zapsal: JUDr. Pavel Ptáčník

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy