Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina VVOZP pro vzdělávání

28. 2. 2006 14:35

Jednání dne 30. listopadu 2005

Jednání řídil JUDr. Jan Hutař.

Na programu zasedání pracovní skupiny byla témata krajských normativů (vyhláška MŠMT č. 65/2005 Sb.,), problematika poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb.,), otázky související se vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb.,) a průřezové téma asistenta pedagoga.

K tématům byly přijaty následující závěry:

- Pracovní skupina požaduje, aby byly plně respektovány připomínky VVZPO a důrazně upozorňuje na to, že dosavadní výše normativů pro žáky se zdravotním postižením diskriminuje ty, kteří jsou vzděláváni v režimu integrace, což je diskriminační a odporuje i evropským trendům.

- Je třeba právním předpisem zakotvit procesní stránku diagnostiky a posuzování speciálních vzdělávacích potřeb - po stránce procedurální, v oblasti posuzování, opravné prostředky aj.

- Konstatuje se rozdílnost přístupu krajů k problematice asistenta pedagoga, proto se doporučuje upravit hmotněprávní a procesní podmínky institut asistenta pedagoga pro žáka se zdravotním postižením, který má speciální vzdělávací potřeby, a to jednotně obecným právním předpisem (zmocnění v zákoně).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy