Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina VVOZP pro vzdělávání

20. 2. 2007 12:50

Jednání dne 11. prosince 2006

Zápis ze zasedání odborné skupiny VVZPO pro vzdělávání
konaného dne 11.12.2006 ve 13.30 hod. na Úřadu vlády ČR.

Přítomni: JUDr. Jan Hutař, CSc., JUDr. Pavel Ptáčník, PhDr. Jan Šiška, Ph.D., Mgr. Martina Kašíková;
Omluveni: Mgr. Iveta Grofková, Ph.D., Prof. PaedDr. Ján Jesenský, Mgr.PaedDr.Jan Michalík, Ph.D.

Jednání řídil předseda skupiny JUDr. Jan Hutař.

Program jednání:
1. Posouzení plnění úkolů „Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením“ v oblasti vzdělávání
2. Návrhy na doplnění členů pracovní skupiny
3. Různé

Ad 1. Členové skupiny podrobně diskutovali předloženou Zprávu o plnění úkolů v oblasti vzdělávání. Jak vyplývá ze zprávy MŠMT, nemohou být uložená opatření v potřebném rozsahu plněna, neboť na jejich plnění MŠMT nemá k dispozici potřebné finanční prostředky, opatření jsou tedy rozpracována pouze v teoretické rovině. Členové skupiny tuto skutečnost berou na vědomí, přesto však se jim zdá předložená zpráva málo konkrétní.
Dalším diskutovaným tématem byla problematika poskytování asistence žákům a studentům s TZP ve školách. S nabytím účinnosti zákona o sociálních službách je třeba urychleně dořešit (sjednotit) poskytování pedagogické a osobní asistence po dobu pobytu ve škole.
Střednědobá koncepce počítá se zaváděním specializované doplňkové osobní dopravy, zejména pro přepravu TZP dětí do škol. Možnosti realizace tohoto opatření se projednávají dopisem místopředsedy VVZPO, kterým byli požádáni hejtmani krajů o součinnost a spolupráci v této oblasti. V rámci krajů je potřeba provést prověření průzkumu zájmu o tuto službu.
Dále byla projednávána otázka přístupnosti VŠ pro studenty se ZP. Jak vyplývá z průzkumu, který provedl sekretariát VVZPO, postupně se zlepšuje bezbariérová přístupnost jednotlivých VŠ a jejich fakult. Šetření bylo zpracováno do příručky, která je publikována na webových stránkách i v tištěné formě. Dle názoru členů pracovní skupiny bude třeba také jednoznačně legislativně upravit, v rámci novely zákona o vysokých školách, zajištění rovných podmínek přístupu studentů ke studiu na VŠ ( přijímání na VŠ, skládání zkoušek, dostupnost pomůcek a učebnic atd.).

Ad 2. Členové skupiny se shodli na tom, že je třeba urychleně doplnit, případně rozšířit pracovní skupinu o další členy. Bylo doporučeno a navrženo několik možných nových členů. Vedoucí skupiny spolu s vedoucím sekretariátu VVZPO projednají s možnými kandidáty jejich členství a případně zajistí jejich jmenování.

Ad 3. Různé: V rámci tohoto bodu byla diskutována otázka přípravy zákona o ucelené rehabilitaci, termín předložení věcného záměru zákona byl posunut na 30.4.2007.

V souladu se zavedením příspěvku na péči byla řešena problematika možnosti jeho využívání při poskytování sociálních služeb v rámci pobytu dětí na internátech zřizovaných u speciálních škol.

V Praze dne 12.12.2006

Zapsal: JUDr. Jan Hutař
Za správnost: JUDr. Pavel Ptáčník

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy