Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktivity projektu

Úřad vlády uspořádal dvě mezinárodní konference k rovnosti žen a mužů

Proč střední Evropa v oblasti rovnosti žen a mužů zaostává za zbytkem Evropy? Jak se může veřejná správa inspirovat světem byznysu v oblasti podpory diverzity? Jaké jsou hlavní překážky naplňování cílů Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020? Existuje svoboda bez rovnosti? Jakou roli hrají muži při prosazování genderové rovnosti? A jaký je přístup nastupující generace k rovnosti žen a mužů? Podnítit diskuzi nad těmito tématy se 21. a 22. června podařilo na dvou mezinárodních konferencích pod hlavičkou Úřadu vlády.

celý text zprávy

Do ČR zavítala delegace z Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Dne 18. a 19. listopadu 2015 proběhla v rámci projektu "Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR" (dále jako „Projekt“) návštěva delegace Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (dále jako „EIGE“) v České republice.

celý text zprávy

Proběhly dva odborné workshopy k používání Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR

Dne 13. a 15. října 2015 proběhly v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ (reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00004) další dva workshopy k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“) pro resortní koordinátorky a koordinátory rovnosti žen a mužů, pracovnice a pracovníky legislativních odborů jednotlivých resortů a zástupkyně a zástupce ústředních orgánů státní správy.

celý text zprávy

Proběhl workshop s resortními koordinátorkami rovnosti žen a mužů

Dne 11. září 2015 proběhl workshop s resortními koordinátorkami rovnosti žen a mužů ke Standardu genderového auditu (dále jako „Standard“). Standard je vytvářen v Oddělení rovnosti žen a mužů v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ (reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00004). Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

celý text zprávy

Třetí workshop k tvorbě standardu genderového auditu

Dne 24. června 2015 se uskutečnil 3. workshop k tvorbě standardu genderového auditu, který je vytvářen v Oddělení rovnosti žen a mužů v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ (reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00004).

celý text zprávy

Mezinárodní konference k představení Vládní stretegie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 - 2020 ve dnech 19. - 20. 6. 2015

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier zahájil v pátek 19. června mezinárodní dvoudenní konferenci s názvem „Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 – otevřená výzva“.

celý text zprávy

Druhý workshop k tvorbě reprezentativní metodiky genderového auditu 31. 3. 2015

Dne 31. března 2015 proběhl 2. workshop k tvorbě reprezentativní metodiky genderového auditu, která je vytvářena v Oddělení rovnosti žen a mužů v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ (reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00004) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

celý text zprávy

Mezinárodní konference k provádění gender mainstreamingu 27. 3. 2015

V pátek 27. března proběhla v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ (reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00004) v Lichtenštejnském paláci mezinárodní konference na téma „Gender mainstreaming jako strategie prosazování rovnosti žen a mužů“.

celý text zprávy

První workshop k tvorbě reprezentativní metodiky genderového auditu 20. 2. 2015

Dne 18. února 2015 proběhl 1. workshop k tvorbě reprezentativní metodiky genderového auditu, která je vytvářena v Oddělení rovnosti žen a mužů v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ (reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00004) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

celý text zprávy

Praktický workshop k používání metodiky GIA a k implementaci Strategie 21. 1. 2015

Dne 21. ledna 2015 proběhl v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ (CZ.1.04/5.1.00/81.00004) workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (klíčová aktivita 04) (dále jako „Metodika“) pro resortní koordinátory a koordinátorky rovnosti žen a mužů a pracovníky a pracovnice legislativních odborů a další osoby pracující ve státní správě.

celý text zprávy

Mezinárodní workshop ke sběru statistických dat 4. - 5. 12. 2014

Ve dnech 4. a 5. prosince 2014 proběhl v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ mezinárodní workshop v rámci klíčové aktivity 03 s názvem Optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovných příležitostí žen a mužů. Workshopu se zúčastnily zástupkyně Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR, Statistického úřadu SR, Statistics Austria a zástupce Českého statistického úřadu.

celý text zprávy

Praktický workshop k používání metodiky GIA 27. 11. 2014

Dne 27. listopadu 2014 proběhl v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“) pro resortní koordinátory a koordinátorky rovnosti žen a mužů a pracovníky a pracovnice legislativních odborů.    

celý text zprávy

Mezinárodní workshop ke sběru statistických dat 17. - 18. 7. 2014

Ve dnech 17. - 18. července 2014 se v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů“ konal další z česko – slovenských workshopů.

celý text zprávy

Mezinárodní workshop k tvorbě metodiky GIA 24. - 25. 4. 2014

Ve dnech 24. – 25. dubna 2014 proběhl v rámci projektu Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR (reg.č.: CZ.1.04/5.1.00/81.00004) v pořadí již třetí mezinárodní workshop, tentokrát zaměřený na klíčovou aktivitu 04, tj. na tvorbu metodiky posuzování dopadů legislativních i nelegislativních návrhů předkládaných vládě ČR do oblasti rovnosti žen a mužů (tzv. gender impact assessment). Rakouskou partnerskou stranu zastupovala paní Vera Jauk, vedoucí divize politiky rovnosti a právních záležitostí Spolkového ministerstva pro vzdělání a ženy. Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR zastupovaly Mária Jacková a Veronika Madzinová, pozvání přijala také Catherine Bij de Vaate z holandského Atria Kennisinstitutu, příspěvkové organizace pro genderovou rovnost a historii žen.

celý text zprávy

Mezinárodní workshop k tvorbě strategie 5. - 6. 12. 2013

Ve dnech 5. – 6. prosince 2013 proběhl v rámci projektu "Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR" další mezinárodní workshop zaměřený na klíčovou aktivitu 02, tj. na přípravu vnitrostátní strategie prosazování rovnosti žen a mužů. Bratislavský workshop navázal na listopadové setkání konané v Praze, s cílem prohloubit spolupráci se slovenskými partnerkami projektu a podrobněji prodiskutovat jednotlivé kroky provázející tvorbu strategie, včetně možných úskalí, která mohou při procesu nastat.

celý text zprávy

Statistický workshop s resortními koordinátorkami a koordinátory rovných příležitostí 25. 11. 2013

Dne 25. listopadu 2013 proběhl v rámci projektu "Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR" (dále „projekt Optimalizace“) workshop zaměřený na klíčovou aktivitu zabývající se optimalizací sběru statistických dat používaných k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů. Workshopu se zúčastnili odbornice a odborníci na sběr a vyhodnocování statistických dat (Český statistický úřad, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, apod.), zástupkyně a zástupci statistických odborů či oddělení z jednotlivých resortů a resortní koordinátorky a koordinátoři rovných příležitostí žen a mužů.

celý text zprávy

Mezinárodní workshop k tvorbě strategie 13. - 14. 11. 2013

Ve dnech 13. – 14. listopadu 2013 proběhl další z workshopů realizovaných v rámci projektu "Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR". Tento mezinárodní workshop byl věnován zejména klíčové aktivitě projektu, která se týká tvorby strategie rovnosti žen a mužů v zainteresovaných partnerských zemích, ale i dalším tématům, například sdílení zkušeností s přípravou nového programového období 2014 – 2020 z Evropského sociálního fondu (dále „ESF“), nebo problematice domácího násilí.

celý text zprávy

Úvodní workshop k projektu 6. 8. 2013

Dne 6. srpna 2013 proběhl první workshop v rámci projektu "Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR". Hlavním cílem této aktivity bylo posílení spolupráce mezi projektovým týmem (toho času) MPSV a resortními koordinátory a koordinátorkami rovných příležitostí žen a mužů.

celý text zprávy