Aktivity projektu

30. 11. 2013 11:43

Statistický workshop s resortními koordinátorkami a koordinátory rovných příležitostí 25. 11. 2013

Dne 25. listopadu 2013 proběhl v rámci projektu "Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR" (dále „projekt Optimalizace“) workshop zaměřený na klíčovou aktivitu zabývající se optimalizací sběru statistických dat používaných k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů. Workshopu se zúčastnili odbornice a odborníci na sběr a vyhodnocování statistických dat (Český statistický úřad, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, apod.), zástupkyně a zástupci statistických odborů či oddělení z jednotlivých resortů a resortní koordinátorky a koordinátoři rovných příležitostí žen a mužů.

 Zúčastněným byly nejprve odprezentovány cíle, výstupy a přínosy projektu a nastíněna mezinárodní spolupráce, která byla v rámci projektu navázána. Bylo zdůrazněno, že vedle propojení kontaktů napříč institucemi, které pracují se statistickými daty, je důležitým aspektem spolupráce také zjišťování, jaká genderově senzitivní a genderová data lze získat a jakým způsobem. Zástupci Českého statistického úřadu představili každoročně vydávanou ročenku Zaostřeno na ženy a muže, která mimo jiné obsahuje základní výstupy dělené podle pohlaví za nejrůznější oblasti v české společnosti. Zúčastněné a zúčastnění byli též seznámeni s výsledky indexu genderové (ne)rovnosti (GEI) vydávaného Evropským institutem genderové rovnosti (EIGE).

Mezi hlavní závěry, které z workshopu vyplynuly, patří nutnost vzájemné spolupráce resortních koordinátorek, koordinátorů a odbornic a odborníků na statistiky, prohlubování této spolupráce, sdílení dat a vzájemná pomoc při sběru statistických dat, případně jeho optimalizace. Tato spolupráce povede ke zkvalitnění genderových statistik v České republice, k větší informovanosti veřejnosti a také k naplnění jednoho z cílů projektu Optimalizace.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy