Aktivity projektu

27. 2. 2015 10:00

První workshop k tvorbě reprezentativní metodiky genderového auditu 20. 2. 2015

Dne 18. února 2015 proběhl 1. workshop k tvorbě reprezentativní metodiky genderového auditu, která je vytvářena v Oddělení rovnosti žen a mužů v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ (reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00004) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Pro přípravu reprezentativní metodiky genderového auditu byla vytvořena pracovní skupina, která vznikla za účelem průběžné konzultace vznikajícího materiálu s odbornou veřejností. Členy a členkami pracovní skupiny jsou především členové a členky výborů a pracovních skupin Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů; odbornice a odborníci v oblasti genderu a zástupci a zástupkyně organizací dlouhodobě realizujících genderový audit.

V rámci workshopu se nejprve představili členové a členky pracovní skupiny včetně jejich zkušeností s realizací genderových auditů. Dále byly představeny důvody pro vznik připravované reprezentativní metodiky genderového auditu, záměry s jejím využitím mj. v rámci připravovaného Operačního programu zaměstnanost a byly shrnuty dosud vytvořené metodiky genderového auditu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. V průběhu následné diskuse byla pozornost věnována především koncepci genderového auditu včetně souvisejících pojmů a dále pojetí samotné metodiky včetně návrhů na její další ukotvení a využití.

Finální verze reprezentativní metodiky bude dostupná veřejnosti nejpozději 30. listopadu 2015, kdy výše zmíněný projekt končí. Následně se mimo jiné předpokládá pilotní ověření metodiky ve státní správě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X