Aktivity projektu

20. 11. 2013 11:52

Mezinárodní workshop k tvorbě strategie 13. - 14. 11. 2013

Ve dnech 13. – 14. listopadu 2013 proběhl další z workshopů realizovaných v rámci projektu "Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR". Tento mezinárodní workshop byl věnován zejména klíčové aktivitě projektu, která se týká tvorby strategie rovnosti žen a mužů v zainteresovaných partnerských zemích, ale i dalším tématům, například sdílení zkušeností s přípravou nového programového období 2014 – 2020 z Evropského sociálního fondu (dále „ESF“), nebo problematice domácího násilí.

Během prvního dne workshopu byli jeho účastnice a účastníci seznámeni se slovenskou Národní strategií genderové rovnosti na roky 2009 – 2013, kterou představily zástupkyně Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, paní Olga Pietruchová, Mária Jacková a Miloslava Jezná. Dále byli přítomní a přítomné seznámeny s Národním akčním plánem genderové rovnosti na pracovním trhu, který představila Sabine Rainer z Federálního kancléřství Rakouska, a tento blok doplnila Hana Končelová z projektového týmu oddělení rovných příležitostí žen a mužů Ministerstva práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) s informacemi o aktuálně probíhající přípravě české strategie rovnosti žen a mužů na roky 2014 – 2020. Zkušenosti s podporou rovných příležitostí žen a mužů na pracovním trhu přednesla Kateřina Sýkorová z platformy Byznys pro společnost. Po následné debatě se účastnice a účastníci workshopu věnovali tématu přípravy nového programového období z ESF. V rámci tohoto bloku odprezentovala Anna Ficová z MPSV ČR současný stav přípravy Operačního Programu Zaměstnanost, jeho věcné zaměření a technické aspekty čerpání prostředků. Lucia Zachariášová z MPSV ČR doplnila souvislosti Operačního Programu Zaměstnanost a vznikající strategie rovnosti žen a mužů v ČR. Zástupkyně z Rakouska a Slovenska seznámily přítomné s přípravou nového programového období ve svých zemích.

Následující den byl věnován problematice domácího násilí. Eva Romancová z Ministerstva vnitra ČR seznámila přítomné s kontextem domácího násilí v českém právu, s Národním akčním plánem prevence domácího násilí a se zkušenostmi s přípravou a aplikací právní úpravy. O zkušenostech s aplikací právních norem z praxe pohovořila Barbora Holušová z Centra sociálních služeb Praha, o praktické aplikaci institutu vykázání hovořila Alena Skoumalová z Policie ČR. Závěr bloku byl věnován slovenskému Národnímu akčnímu plánu na eliminaci a prevenci násilí páchaného na ženách a následně vzniklé diskuzi.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy