Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbor pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

11. 6. 2002 0:00

Statut Výboru pro spolupráci s Evropskou unií

Statut

Výboru pro spolupráci s Evropskou unií
Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1)               Výbor pro spolupráci s Evropskou unií(dále jen „Výbor“) je stálým pracovním orgánem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“) pro proces integrace České republiky (dále jen „ČR“) do Evropské unie (dále jen „EU“) s ohledem na potřeby nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“).

(2)               Výbor byl zřízen schválením Statutu Rady usnesením vlády č. 283 ze dne 18. března 2002.

Článek 2
Činnost Výboru

(1)               Výbor

a)                 sleduje informace o postavení NNO v rámci EU, proces integrace ČR do EU s ohledem na NNO, a finanční zdroje s tím související,

b)                 spolupracuje s ústředními orgány státní správy, odpovědnými za implementaci finančních zdrojů EU v ČR, a zpracovává návrhy na opatření k začlenění NNO do využívání těchto finančních zdrojů.

(2)               Výbor přitom zejména

a)                 získává a zpřístupňuje informace o procesu integrace ČR do EU a o přípravě a využívání pomoci ze Strukturálních fondů a Fondů soudržnosti EU,

b)                 spolupracuje s ústředními orgány státní správy odpovědnými za proces vstupu ČR do EU,

c)                 spolupracuje s orgány EU, jejichž činnost má vztah k NNO,

d)                 spolupracuje s NNO, které se orientují na problematiku EU,

e)                 spolupracuje s mezinárodními NNO, které mají vztah k EU,

f)                   předkládá Radě plán své práce na příslušný rok, informuje ji o své činnosti a předkládá jí návrhy na opatření.

Článek 3
Složení Výboru

(1)               Výbor je složen z předsedy, případně místopředsedy, a dalších členů.

(2)               O složení Výboru rozhoduje a předsedu Výboru jmenuje a odvolává předseda Rady na návrh Rady.

(3)               Dalšími členy Výboru jsou:

a)                 členové Rady, zastupující orgány státní správy a NNO, zabývající se problematikou EU,

b)                 experti, kteří nejsou členy Rady:

·         zástupci orgánů státní správy, odpovědných za proces vstupu ČR do EU,

·         zástupci NNO, které se orientují na problematiku EU.

(4) Jmenný seznam členů Výboru je přílohou tohoto Statutu.

Článek 4
Předseda Výboru

(1)               Předseda Výboru odpovídá za činnost Výboru předsedovi Rady.

(2)               Předseda Výboru svolává a řídí schůze Výboru. Schůze Výboru se konají pravidelně podle plánu práce Výboru a dále dle potřeby (viz čl. 5 jednacího řádu Rady).

(3)               Předseda Výboru dále zejména:

a)                 předkládá Radě návrhy a doporučení, přijaté Výborem,

b)                 rozhoduje o pozvání hostů na jednání Výboru.


Článek 5
Členové Výboru

(1)               Členové Výboru jsou povinni účastnit se jednání Výboru a podílet se na přípravě návrhů a doporučení Výboru. Pokud se člen nemůže na jednání dostavit, omluví se a může se písemně vyjádřit k projednávaným záležitostem.

(2)               Členové mají právo prostřednictvím předsedy Výboru předkládat Radě návrhy a doporučení, které přijali.

Článek 6
Externí spolupráce

Výbor prostřednictvím svého předsedy může k projednávaným záležitostem přizvat

jako hosta experta. Externí spolupráce se řídí čl. 8 Statutu Rady.

Článek 7
Jednací řád

Výbor se přiměřeně řídí Jednacím řádem Rady.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

(1)               Tento Statut nabyl účinnosti schválením Radou dne 14. května 2002.

(2)               Změny a doplňky Statutu podléhají schválení Radou.

(3)               Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného Statutu.

V Praze dne 14. května 2002

Ing. Karel Březina, v.r.

ministr

předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X