Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

25. 3. 2009 9:10

4. března 2009

Zápis ze schůze Výboru pro EU RVNNO ze dne 4. března 2009

Schůzi Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor“) řídil jeho předseda RNDr. M. Kundrata


Program:

1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola úkolů 
3) Vyhodnocení působení zástupců NNO v monitorovacích výborech
4) Revize plnění priorit výboru v roce 2008
5) Stanovení priorit výboru pro rok 2009
6) Informace o konferenci Evropa angažovaných občanů
7) Problematika směrnice ES o veřejných službách z hlediska sociálních služeb v ČR
8) RůznéAd 1) Zahájení a schválení programu

Předseda RNDr. M. Kundrata zahájil schůzi a konstatoval, že Výbor je usnášeníschopný. Zároveň vznesl dotaz, zda si někdo z přítomných přeje doplnit návrh programu dnešní schůze. Do bodu Různé doplněna informace o vyhodnocení Opatření 3.3 SROP, PhDr. O. Čepelka, informace o seminářích ve spolupráci s MMR CpKp a ANNO.

Hlasování:
Schváleno jednomyslně


Ad 2) Kontrola úkolů

Kontrolu úkolů provedla tajemnice výboru Mgr. K. Manová.

• Urgovat odpověď na dopis náměstka ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Z. Kalvacha, CSc. ohledně kanceláře pro podporu neziskového sektoru ve strukturálních fondech EU.
Průběžně se snažíme komunikovat s MMR o schůzce, poslední informace jsou, že nový náměstek Ing. Koliba vypracoval odpověď na náš urgovaný dopis z minulého roku.

• Spolek oborové konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti projedná možnost zahájení diskuse k směrnici o veřejných službách.
Odpovědnost: PhDr. K. Schwarz
Termín:  informace bude přednesena na dnešní schůzi

• Zajistit účast zástupců Ministerstva pro místní rozvoj na schůzích Výboru.
Odpovědnost: sekretariát RVNNO
Termín:  průběžně
V tuto dobu je stálým hostem za MMR pan Břinčil, který je momentálně dlouhodobě nepřítomen na MMR. Je nutné znovu zajistit stálého hosta z MMR.

• Navrhnout změnu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost tak, aby NNO mohly být zapojeny do implementace Smart Administration.
Byl odeslán dopis na ŘO OPLZZ dne 5. listopadu, zamítavá odpověď přišla dne 5. 12. 2009.

• Navýšení prostředků na Opatření 2.1 a 1.1 a na Opatření 3.1.
Jednání bylo připravené, ale nepodařilo se to prosadit. Budou přizývat SKOK k formulaci a vyhlašování výzev

• Ostatní:
Ministr M. Kocáb převzal záštitu nad konferencí Evropa angažovaných občanů.
V legislativním plánu vlády má pro tento rok sekretariát tyto legislativní úkoly:
o předložit novelu zákona o o.p.s., jež je v současné době v připomínkovém řízení,
o předložit novelu zákona o nadacích a nadačních fondech do konce května do vlády,
o do konce dubna předložit věcný záměr zákona o VPO,
o do konce prosince předložit ve spolupráci s MV novelu zákona o veřejných sbírkách.

Hlasování:
Výbor vzal jednomyslně na vědomí informace o plnění úkolů


Ad 3) Vyhodnocení působení zástupců NNO v monitorovacích výborech

PhDr. P. Francová zhodnotila činnost zástupců v monitorovacích výborech (MV) nominovaných Výborem pomocí zaslaných dotazníků. Cílem dotazníků bylo získat informace o působení zástupců NNO v monitorovacích výborech operačních programů. Dotazník byl rozeslán celkem na 30 e-mailových adres, členů a náhradníků zástupců v MV. K vyhodnocení se vrátilo 8 vyplněných dotazníků. Úspěchy členů v MV jsou, ale ne příliš velké. Práce je časově náročná. Setkání by mohla probíhat cca 2x ročně.
Z dotazníků vyplývá, že je potřeba podpory vysílající organizace, je zapotřebí určitého zázemí na přípravu, zájem o výměnu zkušeností je, ale není systematizován (vyhodnocení dotazníků viz Příloha č. 1).
S Ing. T. Rosenmayerem proběhla schůzka se zástupci MPSV ohledně veřejné podpory. Chtěli, aby se zejména v sociálních službách zpracovala metodika, kdy veřejná podpora platí a kdy ne. Problém se však netýká jen sociálních služeb.
Doplnil RNDr. M. Kundrata: Členové MV byli nominováni Výborem. Koordinace zástupců NNO byla ponechána v minulém roce na ANNO v ČR a CpKP, ale bylo by vhodné, kdyby se v tom opět angažoval Výbor.
H. Vlčková: Vyhovovalo by jí setkávání každý měsíc, které organizovalo CpKP (v prvním programovacím období). Bylo by dobré v tom pokračovat. Nešlo by to financovat např. z technické pomoci?
Mgr. O. Marek: V prvním období to bylo podporováno i MMR. CpKP bylo jen zprostředkovatelem mezi zástupci NNO v MV a MMR. Kontakt s MMR se však postupně vytratil, zejména díky tomu, že na MMR se neustále měnili lidé. CpKP však má však stále zájem na podobných setkáváních.
PhDr. P. Francová: Bylo by lepší setkávat se bez zástupců MMR, aby NNO mohly otevřeně dohadovat svou strategii a společný postup. Mohli by se setkávat třeba po schůzích Výboru.
PhDr. O. Čepelka: Použití technické pomoci v ČR neodpovídá pravidlům pro její využití. Možná by měl někdo zpracovat podnět pro Evropskou komisi.
RNDr. M. Kundrata: Po příští schůzi Výboru proběhne dvouhodinový seminář se zástupci NNO v MV. – zajistí sekretariát RVNNO.


Ad 4) Revize plnění priorit výboru v roce 2008

Předseda Výboru RNDr. M. Kundrata shrnul priority, které si Výbor stanovil na rok 2008:

• výměna informací, zpracovávání a prosazování podnětů od členů monitorovacích výborů OP nominovaných za NNO
• podpora vzniku konzultačního centra strukturálních fondů pro NNO
• prosazení a příprava konference zaměřené na ekonomické, daňové a legislativně motivační podmínky pro dlouhodobý rozvoj NNO v EU v první polovině roku 2009 v rámci českého předsednictví EU
• účast na přípravě koncepce pro podporu NNO
• podpora využívání strukturálních fondů pro nastartování dlouhodobě udržitelných procesů, které by mohly pokračovat i po skončení financování z EU (zejména prostřednictvím sdílení dobré praxe)
• Diskuze k vybraným oborovým tématům relevantním pro NNO, o nichž se jedná na úrovni EU
• Statistické sledování dat o neziskovém sektoru a jeho podpora (satelitní účet ve spolupráci s ČSÚ)

PhDr. P. Francová: Pokus o prosazení Konzultačního centra pro NNO hrazeného z OP Technická pomoc – Tato priorita se nepodařila, je nutné jednat dále, peníze už jsou alokovány.
RNDr. M. Kundrata: druhou prioritou byla účast na přípravě Koncepce podpory neziskového sektoru – ukončeno. Koncepci schválila v lednu 2009 vláda.
Dalším úkolem bylo statistické sledování NNO a Satelitní účet. Touto problematikou se částečně zabývá Výbor pro legislativu a financování ve spojení se zákonem o veřejně prospěšných organizacích.


Ad 5) Stanovení priorit výboru pro rok 2009

RNDr. M. Kundrata představil navrhované priority Výboru pro rok 2009 a otevřel diskusi na toto téma:
PhDr. P. Francová: V souvislosti s finanční krizí – NNO mají mnoho co nabídnout – řešení psychických problémů lidí, rodinných problémů apod. Nejprve bychom měli prezentovat, co umíme nabídnout, a teprve potom se bavit o penězích.
PhDr. O. Čepelka: Návrh – přeformulovat 4. prioritu – hospodářská krize jako příležitost pro NNO.
PhDr. H. Šilhánová: Priority by měly být formulovány konkrétněji. Kromě financí tam chybí evropský aspekt. Chybí tam také profesionalizace NNO, watchdog role NNO, konference v Brně.
Mgr. Y. Kreuzmannová: Zaměřit se na problematiku veřejné podpory.
RNDr. M. Kundrata: Shrnutí: Konference ano, evropský aspekt spolupráce ano. Přeformulovat bod týkající se ekonomické krize.

Hlasování:
Výbor schválil své priority na rok 2009, doplněné členy Výboru:


1) Výměna informací, zpracovávání a prosazování podnětů od členů monitorovacích výborů operačních programů nominovaných za NNO (zahrnuje schůzky členů MV).

2) Podpora vzniku konzultačního centra pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU placeného ze zdrojů Operačního programu Technická pomoc.

3) Reakce na hospodářskou krizi. Význam neziskového sektoru pro řešení dopadů hospodářské krize, očekávané zvýšené nároky na zapojení NNO do řešení vyvolaných sociálních aj. problémů a zároveň prohlubující se deficit financování činnosti NNO.

4) Účast na přípravě zákona o veřejně prospěšných organizacích, zejména prosazování fiskálních a daňových výhod kompenzujících navrhovaná striktnější pravidla.

5) Konference Evropa angažovaných občanů – úspěšný průběh, medializace a přenos poznatků k rozhodovacím orgánům.

6) Veřejná podpora – dořešení jednoznačného výkladu a pravidel – společně s Výborem pro legislativu a financování.

7) Věnovat se vybraným oborovým evropským tématům relevantním pro činnost NNO. (Po sociální směrnici bude na příštím jednání představena klimatická politika – garant K. Ptáčková)Ad 6) Informace o konferenci „Evropa angažovaných občanů“

RNDr. M. Kundrata: příprava konference probíhá. Konference se bude konat v Brně ve dnech 4. – 5. května 2009. Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.ngosustainability.eu, kde jsou všechny informace průběžně aktualizovány.
Mgr. K. Manová: zástupci Výboru pro regiony se dotazují, zda bude možnost slevy na konferenčním poplatku pro členy výborů či RVNNO.
RNDr. M. Kundrata: ano, jisté úlevy mohou být využity v omezené míře, členové RVNNO a výborů budou informováni prostřednictvím sekretariátu RVNNO.

Hlasování:
Výbor vzal na vědomí informace o konferenci.


Ad 7) Problematika směrnice ES o veřejných službách z hlediska sociálních služeb

MUDr. M. Černá v zastoupení PhDr. K. Schwarze představila problematiku implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu z 12. 12. 2006. Členské státy mají implementovat směrnici do konce roku 2009. Vypuštěné služby – finanční, dopravní, zdravotní péče (ale jen farmaceutické firmy, které poskytují i zdravotnické služby), audiovizuální služby, hazardní hry, loterie a sázkové hry, sociální dávky a podpory (děti, bydlení apod.), neziskové sportovní zájmové činnosti. Směrnice se výslovně nezabývá financováním sociálních služeb. Směrnice se týká (mimo jiné) – služeb podniků, realitních kanceláří, architektů, veletrhů, cestovního ruchu, volného času. Na implementaci směrnice není česká legislativa připravena. Podrobněji viz Příloha č. 2.


Ad 8) Různé

PhDr. O. Čepelka: Vyhodnocení Opatření 3.3 SROP a z toho vyplývající doporučení. Opatření 3.3 – největší (finanční) příležitost pro zapojení NNO do partnerství s kraji. Celkové vyznění opatření je pozitivní, ale je tam i spousta negativních zjištění. Závěr podle PhDr. O. Čepelky – neziskový sektor tuto velkou příležitost promarnil. MMR má uspořádat konferenci, kde se bude o těchto tématech jednat i s kraji. Čepelka poté prezentoval 9 závěrů a doporučení. Závěry viz Příloha č. 3.
PhDr. H. Šilhánová: Důležitá informace o půjčkovém programu NROS – návratných půjčkách pro NNO. Veškeré informace jsou k dispozici na www.nros.cz.
Mgr. O. Marek: CpKP a MMR pořádají semináře pro NNO o strukturálních fondech. Zatím proběhly semináře v Praze a v Hradci Králové. Budou ve všech krajích. Zjištěné informace jsou tlumočeny Národnímu orgánu pro koordinaci (NOK). Informace jsou na www.cpkp.cz/regiony a www.strukturalni-fondy.cz v sekci týkající se NOK.
Mgr. K. Manová: Součást příští schůze Výboru bude i setkání zástupců NNO v MV.


RNDr. M. Kundrata, v.r.
předseda Výboru


V Praze, dne 16. března 2009
Zpracoval: sekretariát RVNNO

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty