Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

17. 8. 2007 15:39

3. února 2004

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU ze dne 3. února 2004
Přítomni/Omluveni: viz. prezenční listina

Hosté:          Z. Bartošová, Fórum dárců

A. Brabcová, Nadace Open Society Fund Praha

J. Cenková, Centrum pro zahraniční pomoc

P. Černohous, Ateliér pro životní prostředí

J. Čtvrtník

Z. Drhová, Zelený kruh

J. Knight, Nadace Naše dítě

Z. Kučerová, Ministerstvo práce a sociálních věcí

J. Siljadžič, Slovo 21

R. Soukupová, Ministerstvo pro místní rozvoj

                    Ing. D. Stulík, Nadace rozvoje občanské společnosti

Ing. J. Svobodová, CpKP - Střední Čechy

                    PhDr. J. Šťastná, Nadace Open Society Fund Praha

H. Vojíková, Ministerstvo zemědělství


Přítomno bylo 15 členů Výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s Evropskou unií (dále jen "Výbor"). Schůzi Výboru vedl jeho předseda RNDr. M. Kundrata.


Program:
 1. Informace o projednání návrhu materiálu "Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU a Zpráva o NNO v procesu integrace ČR do EU" vládou ČR.

 2. Projednání systému poskytování informací o procesech souvisejících s využíváním strukturálních fondů EU pro zájemce z řad NNO, který má být poskytnut řídícím orgánům operačních programů - úkol vyplývající z usnesení vlády č. 1232/2003.

 3. Informace o stavu přípravy operačních manuálů k jednotlivým operačním programům.

 4. Informace o stavu zastoupení neziskového sektoru v monitorovacích výborech k operačním programům a v Evropském hospodářském a sociálním výboru.

 5. Návrhy na plán práce Výboru pro rok 2004.

 6. Informace o zahájení přípravy projektů pro financování z nástrojů z Evropského hospodářského prostoru (EEA) administrovaného Centrem pro zahraniční pomoc MF.

 7. Různé:

          a) Projednání návrhu na změnu Legislativních pravidel vlády ČR, předloženého Z. Drhovou.

          b) Diskuse k semináři "Český neziskový sektor před vstupem do EU" v České Skalici.

AD 1

Informace o projednání návrhu materiálu "Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU a Zpráva o NNO v procesu integrace ČR do EU" vládou ČR

Předseda Výboru RNDr. M. Kundrata informoval, že vláda projednala a schválila materiál, připravený na půdě Výboru - "Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU a Zpráva o NNO v procesu integrace ČR do EU" dne 10. prosince 2003 svým usnesením č. 1232 (které členové Výboru obdrželi před začátkem schůze). Upozornil na úkoly, vyplývající z tohoto usnesení, a především zdůraznil fakt, že místopředseda vlády a předseda RNNO PhDr. P. Mareš uhájil při jednáních s ministrem financí a také s vládou možnost zálohových plateb pro NNO, které získají podporu z Evropského sociálního fondu. Informace o plnění tohoto usnesení bude zpracována Výborem a vládě musí být předložena do konce letošního roku.

AD 2

Projednání systému poskytování informací o procesech souvisejících s využíváním strukturálních fondů EU pro zájemce z řad NNO, který má být poskytnut řídícím orgánům operačních programů - úkol vyplývající z usnesení vlády č. 1232/2003 (členové Výboru obdrželi pracovní podklad elektronickou poštou)

Tento úkol vyplývá pro Výbor z již uvedeného usnesení vlády. JUDr. H. Frištenská informovala přítomné, že se 23. ledna 2004 uskutečnila ke zpracování tohoto úkolu schůzka zástupců NNO, které se zabývají poskytováním informací neziskovému sektoru. Ti nabídli svoje komunikační nástroje, které jsou zvyklé NNO využívat. Tyto informační kanály budou navrženy řídícím orgánům, aby jejich prostřednictvím neziskový sektor informovaly o strukturálních fondech EU. Na poradě bylo navrženo tříměsíční "zkušební období", ve kterém budou všechny informace rozesílány všem doporučeným informačním místům a nebudou tříděny. Nejpozději v červenci 2004 se uskuteční další pracovní schůzka, na které budou vyhodnoceny dosavadní zkušenosti. Dále uvedla, že sekretariát RNNO požádal řídící orgány o kontaktní osoby (které se zabývají rozvíjením komunikačních strategií) k jednotlivým operačním programům. D. Stulík, který je jedním ze zástupců NNO podílejících se na přípravě projednávaného materiálu, zdůraznil, že systém poskytování informací o strukturálních fondech musí být decentralizovaný. Uvedl, že finanční zajištění fungování těchto informačních kanálů leží pouze na příslušných NNO, v nejlepším případě se jedná o financování projektovým časově omezeným způsobem. Pokud řídící orgány tyto komunikační nástroje využijí a posléze je identifikují jako pomoc, bylo by dobré uvažovat o způsobu, jak alespoň některým z nich finančně pomoci. Ing. J. Jelen namítl, že předložený materiál není možné charakterizovat jako systém, jde pouze o návrh určitého způsobu. Výbor se shodl na tom, že takto zpracovaný materiál není možné poskytnou místopředsedovi vlády a předsedovi RNNO PhDr. P. Marešovi k rozeslání řídícím orgánům. JUDr. H. Frištenská navrhla uskutečnit ještě jednu poradu, které se zúčastní zástupci NNO a také pracovníci odpovědní v jednotlivých řídících orgánech za komunikační strategii. P. Trantina požádal, aby mezi NNO, které budou poskytovat informace o strukturálních fondech, byla zařazena také Česká rada dětí a mládeže, jako střešní organizace sdružující dětské a mládežnické NNO.

Závěr:
 • Výbor doporučil uskutečnit společné pracovní jednání zástupců řídících orgánů k jednotlivým operačním programům a zástupců NNO, kteří předmětný materiál připravují. Ten bude po dopracování zaslán (pro nedostatek času) předsedovi Výboru k připomínkám elektronickou poštou. Poté bude materiál rozeslán dopisem místopředsedy vlády a předsedy RNNO PhDr. P. Mareše řídícím orgánům s doporučením k jeho brzkému využití.

AD 3

Informace o stavu přípravy operačních manuálů k jednotlivým operačním programům

K operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství přednesla příspěvek zástupkyně řídícího orgánu H. Vojíková. Operační program byl rozšířen o kapitolu, týkající se životního prostředí. Operační manuál se dosud připravuje. Monitorovací výbor byl ustaven a zasedal již dvakrát (NNO jsou v něm zastoupeny Ing. I. Šaškem, CSc.) - zabýval se programovým dodatkem, bodovými kriterií projektů a také kategorií "přijatelné výdaje".

Společný regionální operační program (SROP) komentoval zástupce MMR Ing. J. Jelen. Operační manuál se připravuje, v současné době byl připomínkován sekretariáty regionálních rad. Monitorovací výbor bude poprvé jednat koncem března (NNO jsou v něm zastoupeny PhDr. O. Čepelkou) a schválí programový dodatek, který je nutný pro dopracování operačního manuálu. PhDr. O. Čepelka uvedl, že členové monitorovacího výboru ke SROP dosud nebyli jmenováni, ale dojít k tomu má v nejbližších dnech. Informace doplnila R. Soukupová z MMR, uvedla, že řídící orgán připravuje zásady grantových schémat, která si ovšem kraje mohou přizpůsobit podle svých potřeb. J. Čtvrtník k tomu informoval, že kraje mají tendenci zužovat aktivity v jednotlivých opatřeních SROP a vypouštět tak některé činnosti, které mají zejména vztah k aktivitám NNO. Vyzval řídící orgán SROP k tomu, aby kraje měly povinnost vyhlásit všechny aktivity jednotlivých opatření, která SROP přinesl a která byla EK schválena. Následně si kraje mohou určit způsob jakým budou upřednostňovat klíčové aktivity podle specifik jednotlivých regionů.

Operační program Infrastruktura představila Ing. M. Černá, zástupkyně MŽP. Operační program je v skluzu, dopracovává se česká verze programu a průběžně se konzultuje s EK. Monitorovací výbor dosud nebyl ustaven (NNO jsou v něm zastoupeny Mgr. P. Černohousem). Pracuje se také na operačním manuálu a programovém dodatku. Všechny postupné verze jsou zveřejňovány na adrese: www.env.cz.

K Operačnímu programu Rozvoj lidských zdrojů (RLZ) a k Jednotnému programovému dokumentu pro Cíl R regionu soudržnosti Hl. m. Praha (JPD 3) referovali zástupci MPSV Mgr. M. Kuna a Mgr. Z. Kučerová. Pracovní skupiny dokončují operační manuál a ukončení těchto prací se očekává v březnu 2003. Monitorovací výbory nebyly dosud ustaveny (NNO jsou v monitorovacím výboru k OP RLZ zastoupeny H. Vlčkovou, do monitorovacího výnoru k JPD 3 dosud zástupci NNO navrženi nejsou).

PhDr. J. Hendrychová, ředitelka Centra po zahraniční pomoc MF, doporučila zástupcům NNO v monitorovacích výborech, aby zejména sledovali průniky mezi jednotlivými operačními programy (např. průnik mezi OP Doprava a OP Infrastruktura, které budou financovány z Kohezního fondu).

Závěr:
 • Výbor doporučil krajům zohlednit partnerství s NNO v souladu s usnesením vlády č 1232/2003.
 • Výbor doporučil upozornit kraje na nesouhlas se snahou nevyhlašovat některé aktivity při přípravě grantových schémat krajů prostřednictvím Výboru RNNO pro spolupráci s regiony.
 • Výbor požádal Řídící orgán SROP prostřednictvím jeho zástupců ve Výboru o zohlednění nebezpečí vyloučení místních a regionálních NNO jako konečných příjemců a krajské databáze NNO považovat pouze za orientační a nezávazné.

AD 4

Informace o stavu zastoupení neziskového sektoru v monitorovacích výborech k operačním programům a v Evropském hospodářském a sociálním výboru

Členové či budoucí členové monitorovacích výborů, přítomní na schůzi Výboru jako hosté, informovali jeho členy o svém jmenování a aktivitách příslušného monitorovacího výboru.
J. Knight, která byla navržena do monitorovacího výboru k Rámci podpory Společenství uvedla, že během února vláda schvaluje Strategii fondu soudržnosti. Monitorovací výbor bude ustaven až začátkem dubna 2004 a dosud nebyla jmenována jeho členem.
Ing. J. Svobodová, která byla navržena do monitorovacího výboru k OP Průmysl a podnikání, uvedla, že monitorovací výbor již byl ustaven a ona byla již jmenována. Monitorovací výbor se sešel již dvakrát a projednával technické náležitosti programu.
Z. Drhová upozornila na to, že monitorovací výbor k JPD 3 nebyl dosud ustaven a bylo by možné nominovat kandidáta zastupujícího pražské NNO. Současně navrhla, že v monitorovacím výboru k Fondu soudržnosti by měl být také zastoupen zástupce NNO.
Předseda Výboru RNDr. M. Kundrata uvedl, že na místopředsedu vlády a předsedu RNNO se obrátil ministr dopravy, aby nominoval kandidáta do podvýboru pro dopravu. Protože je tento požadavek termínován, je potřebné zaslat nominace především ekologických organizací, zabývajících se tímto tématem, do 4. února 2004. Současně je sekretariátu RNNO třeba zaslat nominace do ostatních monitorovacích výborů, tedy do JPD 3 a ke Koheznímu fondu. D. Stulík doplnil, že je takto třeba pojednat i komunitární programy EU, tj. Equal a Interrreg.
JUDr. H. Frištenská informovala Výbor o tom, že místopředseda vlády a předseda RNNO dne 28. ledna 2003 oslovil všechny předsedy Rad regionů soudržnosti NUTS II se žádostí o jména těch, kteří v příslušných monitorovacích výborech zastupují NNO. Odpovědi zatím sekretariát RNNO očekává. Současně informovala o tom, že vláda bude v nejbližších dnech projednávat nominace členů Hospodářského a sociálního výboru EU - návrh MZV obsahuje všechna jména, která byla vyjednána v závěru loňského roku v Přípravném výboru.

Závěr:

 • Výbor se usnesl, že jeho členové zašlou (na základě "Kriterií pro výběr kandidátů, kteří budou zastupovat neziskový sektor v monitorovacích výborech k jednotlivým operačním programům ke strukturálním fondům Evropské unie" - schválených Radou dne 8. července 2003) sekretariátu Rady svoje návrhy zástupců NNO do:

          a) podvýboru doprava, a to do 4. února 2004,

          b) do monitorovacích výborů Kohezního fondu, EQUAL, INTERREG, JPD 2 a JPD 3, a to do poloviny února 2004.


AD 5

Návrhy na plán práce Výboru pro rok 2004 (členové Výboru obdrželi rámcový návrh plánu práce Výboru, připravený sekretariátem RNNO, spolu s pozvánkou)

RNDr. M. Kundrata uvedl návrh plánu práce Výboru s tím, že jde o minimální verzi, kde jsou uvedeny nutné úkoly tak, jak vyplývají s příslušných usnesení vlády. Požádal přítomné o náměty.

D. Stulík navrhl zabývat se přípravou rámcové metodiky pro projednávání koncepčních dokumentů, souvisejících s evropskou problematikou. Jeho návrh doplnila Z. Drhová, která informovalo o iniciativě skupiny NNO k novelizaci Legislativních pravidel vlády, aby mohly být návrhy zákonů připomínkovány zástupci veřejnosti.

H. Vlčková navrhla zařadit do plánu práce Výboru diskusi se členy Evropského hospodářského a sociálního výboru, kteří v něm budou zastupovat NNO. Dále uvedla, že Výbor by měl více pozornosti věnovat komunikaci se samosprávami měst a obcí.

JUDr. H. Frištenská navrhla, aby se jednání Výboru zúčastnil zatím jako host zástupce Asociace měst a obcí v ČR.

PhDr. O. Čepelka navrhl požádat zástupce krajů o informaci o jejich spolupráci s NNO.


Závěr:

 • Plán práce Výboru pro rok 2004 bude doplněn o:

          a) iniciativy, směřující k novelizaci Legislativních pravidel vlády (průběžně),

          b) zajištění účasti zástupců NNO při diskusi k 3. Kohezní zprávě (průběžně),

          c) projednání návrhu metodiky veřejného projednávání strategických evropských dokumentů (dubnová schůze Výboru),

          d) informace zástupců krajů o jejich spolupráci s NNO (srpnová Společná schůze Výboru pro spolupráci s regiony a Výboru pro EU),

          e) diskusi se zástupci neziskového sektoru v Evropském hospodářském a sociálním výboru (říjnová schůze Výboru).


AD 6

Informace o zahájení přípravy projektů pro financování z nástrojů z Evropského hospodářského prostoru (EEA) administrovaného Centrem pro zahraniční pomoc MF

PhDr. J. Hendrichová informovala přítomné, že v rámci Dohody o účasti přistupujících zemí v Evropském hospodářském prostoru bude uplatněn nový finanční mechanizmus, jehož prostřednictvím budou státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), tj. Norsko, Island a Lichtenštejnsko, přispívat ekonomicky slabším zemím na projekty, které nemohou být podporovány ze strukturálních fondů EU. Jedná se o částku 21 mil. EUR ročně po dobu pěti let. V nejbližší době vláda projedná materiál, připravený Ministerstvem financí, "Návrh na využití Finančního mechanizmu zemí ESVO a Norského finančního mechanizmu v ČR", který povede k upřesnění zaměření prioritních oblastí podpory a implementačních postupů. Kontaktní osobou k této problematice je pracovnice Centra pro zahraniční pomoc MF pí. J. Cenková (e-mail: jitka.cenkova@mfcr.cz).


AD 7

Různé

a) Projednání návrhu na změnu Legislativních pravidel vlády ČR, předloženého Z. Drhovou

V diskusi se členové Výboru dohodli, že se uvedené problematice bude Výbor průběžně věnovat na svých schůzích.
P. Pošík, který se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit projednávání tohoto bodu programu, požádal sekretariát RNNO, aby jeho písemné připomínky k navrhované úpravě legislativních pravidel vlády byly zapracovány do zápisu ze schůze Výboru. Uvedl, že je nutné, aby byla dodržována předepsaná doba 20 dnů k uplatnění možnosti připomínek veřejnosti či NNO. Dále uvedl, že každý resort, předkládající zákon, by měl mít povinnost zaregistrovat fakultativní připomínková místa, která o to požádají. Na závěr navrhl, aby připomínky byly směrovány přímo k předkladateli návrhu zákona, který by měl organizovat připomínkovou poradu k předloženým zásadním připomínkám z fakultativních připomínkových míst.

Závěr:

 • Výbor se bude návrhem na změnu Legislativních pravidel vlády průběžně zabývat na svých schůzích.


b) Diskuse k semináři "Český neziskový sektor před vstupem do EU" v České Skalici.

Pro nedostatek času k diskusi nedošlo a D. Stulík pouze připomněl hlavní tematické oblasti, kterými se seminář zabýval: vzájemnou spolupráci českých NNO, vztah neziskového sektoru a státní a veřejné správy a postavení českých NNO v EU.RNDr. M. Kundrata, v.r.
předseda Výboru Zpracoval: Sekretariát RNNO

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X