Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

17. 8. 2007 15:53

29. září 2004

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU ze dne 29. září 2004
Přítomni/Omluveni: viz. prezenční listina

Hosté:                              Z. Drhová, Zelený kruh

J. Knight, Nadace Naše dítě

D. Stulík, NROS

E. Horelová, MMR

                                        Mgr. J. Jonáková, MMR

V. Součková, DiS, ČRDM

Ing. R. Soukupová, MMR

PhDr. P. Francová, NROS

Přítomno bylo 11 členů Výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s Evropskou unií (dále jen “Výbor”). Schůzi Výboru vedl jeho předseda RNDr. M. Kundrata.

Program schůze:

1) Příprava nového programovacího období EU 2007 – 2013

 • Informace zástupců MMR (E. Horelová, J. Jonáková)
 • Otázky k hostům a diskuse k zapojení NNO do příprav dalšího programovacího období s cílem formulovat konkrétní úkoly pro plán práce Výboru

2) Projednání návrhů metodiky na zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů dle přiloženého materiálu D. Stulíka, J. Svobodové a Z. Drhové

 • Informace o návrhu metodiky (D. Stulík, Z. Drhová)

3) Náměty pro plán práce Výboru vyplývající z předešlých bodů jednání, z práce monitorovacích výborů a dalších příležitostí, které souvisí s EU a neziskovým sektorem

4) Různé

AD 1) Příprava nového programovacího období EU 2007 – 2013

E. Horelová informovala přítomné o současném stavu přípravy ČR na nové programovací období. Jednotlivé resorty na přípravě spolupracují na základě usnesení vlády č. 427/2003, resp. 445/2004. Jednotlivá nařízení, týkající se hospodářské a sociální soudržnosti jsou vypracovávána na úrovni Evropské rady. Pozici ČR k této problematice zpracovává MMR. V současné době se tato rámcová pozice opět aktualizuje a dne 19. října 2004 by měla být předložena členům Výboru pro Evropskou unii. Zapojení nestátních neziskových organizací (dále jen “NNO”) do těchto příprav je podle E. Horelové možné především prostřednictvím resortní koordinační skupiny (dále jen “RKS”). V současné době není ještě vůbec jasné, jakou podobu bude mít nová implementační struktura nového programovacího období, tzn. jestli bude existovat např. Národní rozvojový plán, Rámec podpory Společenství apod. Mgr. J. Jonáková souhlasila s tím, že zapojení NNO do příprav by bylo skutečně nejlepší přes RKS. Kromě toho nabídla možnost uspořádávat např. čtvrtletně informační semináře pro NNO, kde by jim zástupci resortů (především MMR) sdělili aktuální informace o postupu prací na přípravě na nové programovací období a poradili se s nimi o další strategii.

V diskusi vznesl RNDr. M. Kundrata dotaz, jak odlišná bude pravděpodobná nová implementační struktura. E. Horelová odpověděla, že změny budou velmi zásadní. Budou nově definovány všechny tři Cíle, všechny iniciativy Společenství budou zrušeny. Nově se bude programovat i Fond soudržnosti, který se stane jedním ze strukturálních fondů. E. Horelová přislíbila, že členům Výboru zašle rámcovou pozici, ve které budou všechny tyto informace obsaženy. Mgr. J. Jonáková dodala, že ve všech připravovaných nařízeních je velmi zdůrazňován princip partnerství a že mechanismus globálních grantů bude zachován. RNDr. M. Kundrata upozornil, že problémem pro NNO není šíření informací, ale kapacita, resp. nedostatek zdrojů. Mgr. J. Jonáková uvedla, že z prostředků na technickou asistenci lze zaplatit experta. Musel by být předložen projekt v rámci technické asistence. PhDr. M. Kopicová uvedla, že Národní vzdělávací fond má své vlastní analytické středisko, které by mohlo informace z RKS a z celého procesu přípravy na další programovací období analyzovat a vybírat z něj důležité informace pro NNO. Na příští schůzi Výboru přislíbila připravit návrh takové spolupráce. Z. Drhová upozornila, že jeden zástupce NNO v RKS by nebyl schopen obsáhnout veškerou problematiku neziskového sektoru. Bylo by spíš lepší vytvořit harmonogram, v jakých fázích se do přípravy na nové programovací období zapojovat. D. Stulík poděkoval za nabídnutou možnost zúčastnit se RKS, ale nepovažoval ji pro neziskový sektor za příliš přínosnou. Byl toho názoru, že pro NNO by bylo lepší zapojit se spíše až do debat nad novými operačními programy, které pravděpodobně začnou až v příštím roce. Z toho důvodu je nyní podstatné znát příslušné termíny. Z. Drhová navrhla určit člověka, který by kvůli tomu byl v kontaktu s MMR. V této souvislosti upozornila Ing. R. Soukupová na opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu “Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů”. Na úrovni krajů vznikají k tomuto opatření projekty, do jejichž přípravy by měly být zapojeny i NNO, ale ne všude tomu tak je. V některých krajích neexistují asociace NNO a i tam, kde jsou, nebývají některými významnými NNO uznávány. Krajům tak chybí partneři ze strany NNO. P. Trantina uvítal nabídku MMR na pravidelné workshopy a navrhl, aby jejich zprostředkovatelem byla Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen “Rada”). S tím však nesouhlasila PhDr. P. Francová, která upozornila, že Rada není orgánem neziskového sektoru, ale státní správy. RNDr. M. Kundrata navrhl, aby semináře byly zprostředkovány sekretariátem Rady ve spolupráci s MMR. Otázka zástupce NNO v RKS bude dohodnuta také se sekretariátem Rady. D. Černý opakovaně navrhoval, aby alespoň prozatím byl zástupcem NNO v RKS někdo z NROS. D. Stulík to však odmítl s tím, že posláním NROS není být zastřešující strukturou neziskového sektoru. H. Vlčková navrhla, aby se reprezentace NNO v přípravě na další programovací období dohodla na výše zmíněném semináři. Na dotaz, zda MMR připravuje nějakou stručnou informaci o přípravě na nové programovací období, která by tak mohla vejít do širšího povědomí, odpověděla E. Horelová, že tento návrh projedná s vedením a s komunikačními pracovníky.

Závěr:

 • Výbor vzal na vědomí informaci zástupců MMR o procesu přípravy ČR na nové programovací období 2007 – 2013.
 • Zástupci MMR poskytnou členům Výboru rámcovou pozici ČR k přípravě na nové programovací období 2007 – 2013.
 • Ve spolupráci se sekretariátem Rady uspořádá MMR na přelomu října / listopadu 2004 informační seminář pro NNO o přípravě na další programovací období 2007 – 2013.
 • Na příští schůzi Výboru předloží PhDr. M. Kopicová návrh na využití analytického centra Národního vzdělávacího fondu pro zapojení NNO do procesu přípravy na další programovací období 2007 – 2013.

AD 2) Projednání návrhů metodiky na zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů dle přiloženého materiálu D. Stulíka, J. Svobodové a Z. Drhové

D. Stulík představil přítomným návrh metodiky na zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů (dále jen “Metodika”). Zdůraznil, že v nejbližší době bude ČR povinna zajistit účast mimo jiné i NNO na přípravě takových dokumentů podle svých národních pravidel. Metodika si klade za cíl být právě takovým pravidlem. Upozornil. že předložená Metodika je pouze prvním návrhem a proto doporučil přítomným diskutovat především o jejích principech, ne o podrobnostech. Uvedl, že zatím o Metodiku projevily zájem především ministerstva. Z. Drhová zdůraznila, že takové Metodiky je zapotřebí, a proto by se měla stát jakými oficiálním dokumentem, který by měla schválit přinejmenším Rada. Měla by také být pro ministerstva závazná.

V diskusi navrhl D. Stulík nejprve Metodiku neformálně odzkoušet a pak teprve ji nechat Radou, případně vládou schválit. RNDr. M. Kundrata navrhl aby byla Metodika schválena Radou a poté vládou a zároveň aby proběhlo její neformální odzkoušení. H. Vlčková doporučila odvolat se v Metodice na určité principy, ke kterým se ČR již v minulosti zavázala, např. na Aarhuskou dohodu, Evropskou sociální chartu apod. Ing. R. Soukupová doporučila nejprve Metodiku vyzkoušet, protože obsahuje jisté nereálné požadavky. Mgr. T. Gremlica navrhl, aby byla Metodika přepracována do formy tezí, která by byly následně předloženy Radě. Ta by po jejich schválení měla Metodiku doporučit k dopracování. RNDr. M. Kundrata uvedl, že by bylo vhodné, aby se k těmto tezím před Radou vyjádřil ještě Výbor.

Závěr:

 • Výbor vzal předloženou Metodiku na vědomí.
 • Výbor žádá zpracovatele Metodiky, aby na příští schůzi Výborů předložili tuto Metodiku zpracovanou ve formě tezí.
 • Předseda Výboru RNDr. M. Kundrata projedná se sekretariátem Rady možnosti financování dopracování Metodiky.

AD 3) Náměty pro plán práce Výboru vyplývající z předešlých bodů jednání, z práce monitorovacích výborů a dalších příležitostí, které souvisí s EU a neziskovým sektorem

Závěr:

 • Příští schůze Výboru se bude konat 25. listopadu 2004, po uskutečnění informačního semináře na MMR (viz závěr k bodu 1 programu schůze). Na programu příští schůze Výboru bude příprava Metodiky, zprávy z monitorovacích výborů a představení nových členů Výboru.

AD) Různé

a) PhDr. J. Hendrichová informovala přítomné o stavu příprav na implementaci finančního mechanismu Norského království a EHP. Jedná se o sumu cca 110 mil. Euro, která má být rozdělena v ČR v letech 2004 – 2009. Podle informací norského ministerstva zahraničních věcí by mohly být první peněžní prostředky rozděleny zhruba v polovině příštího roku. Předkládané projekty mají vycházet z národních strategických dokumentů a je pravděpodobné, že Rada se bude podílet na jejich výběru. D. Stulík uvedl, že se připravuje i švýcarský finanční mechanismus.

Závěr:

 • Výbor vzal informace PhDr. J. Hendrichové a D. Stulíka na vědomí.

b) RNDr. M. Kundrata informoval, že na posledním zasedání Rady vznesl Ing. P. Holý z krajského úřadu Kraje Vysočina dotaz, jakým způsobem je v praxi aplikováno poskytování zálohových plateb NNO podle usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1232. Ing. R. Soukupová uvedla, že se to týká pouze opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu “Podpora sociální integrace v regionech” a vztahuje se to pouze na ty NNO, které jsou v roli konečného příjemce. Vyskytly se však komplikace, protože MF požaduje, aby v takových případech byly zálohovány i národní zdroje, tj. krajské i státní. Musí se tomu přizpůsobit finanční toky, protože se s touto možností původně nepočítalo. V současné době se o tom jedná. Grantová schémata krajů byla předložena a nyní probíhá jejich hodnocení. Do konce roku by mohly být uzavřeny první smlouvy s kraji. Na dotaz D. Černého, kdy bude zahájena realizace opatření 3.2, odpověděla Ing. R. Soukupová, že kraje vyhlásí přijímání akcí asi počátkem příštího roku. D. Černý požádal předsedu Výboru RNDr. M. Kundratu, aby na příštím zasedání Rady informoval jejího nového předsedu o situaci kolem zálohových plateb.

Závěr:

 • Výbor vzal informaci Ing. R. Soukupové na vědomí.
 • Předseda Výboru RNDr. M. Kundrata bude na příštím zasedání Rady informovat jejího nového předsedu o problematice zálohových plateb pro NNO.

c) D. Stulík informoval o schůzce PhDr. I. Plechaté, zástupkyně občanské společnosti v Evropském hospodářském a sociálním výboru, s novým českým eurokomisařem PhDr. V. Špidlou. Uvedl, že na příští schůzi Výboru podá o této schůzce informaci sama PhDr. I. Plechatá.

Závěr:

 • Výbor vzal informaci D. Stulíka na vědomí.

d) D. Stulík informoval přítomné, že v Senátu Parlamentu ČR proběhne 8. října 2004 konference o evropské ústavě a 9. října 2004 se bude konat její praktická část, týkající se lobbyingu v EU.

Závěr:

 • Výbor vzal informaci D. Stulíka na vědomí.

Příští schůze Výboru se bude konat dne 25. listopadu 2004 od 10:00 hod. v budově Úřadu vlády ČR.

RNDr. M. Kundrata, v. r., předseda Výboru

V Praze dne 5. října 2004

Zpracoval: sekretariát Rady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X