Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

17. 8. 2007 11:51

28. srpna 2003

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU ze dne 28. srpna 2003
Přítomni/Omluveni: viz. prezenční listina


Hosté: Ing. P. Hanzelková - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. D. Radolfová - Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. D. Vrbská - Ministerstvo pro místní rozvoj


Zástupci: P. Pelcl - Centrum pro komunitní práci Západní Čechy

J. Sklenářová - Centrum pro zahraniční pomoc

D. Stulík - Nadace rozvoje občanské společnosti


Přítomno bylo 18 členů (z toho 3 zástupci) Výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s Evropskou unií (dále jen „Výbor“) z 24 členů. Schůzi Výboru vedl RNDr. M. Kundrata, předseda Výboru.


Program schůze:

 1. Kontrola závěrů ze schůze Výboru dne 20. května 2003.

 2. Zpracování doporučení zástupců NNO do monitorovacích výborů pro předsedu RNNO

 3. Projednání návrhu materiálu pro jednání vlády podle usnesení č. 17/2003 "Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů EU a zpráva o jejich dosavadní účasti na procesu integrace ČR do EU".

 4. Různé.


AD 1

Kontrola závěru ze schůze Výboru dne 20. května 2003

 • Výbor vzal na vědomí informace o stavu příprav SROP a OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Na příští schůzi Výboru dne 28. srpna 2003 bude zařazeno podrobnější vystoupení Ing. M. Fantyše.
Nesplněno, Ing. M. Fyntyš se z jednání schůze Výboru omluvil.
 • P. Pelcl zorganizuje schůzku vybraných NNO se zpracovateli operačních manuálů k operačním programům a předmětem setkání bude neformální diskuse o NNO ve vztahu k využívání strukturálních fondů. P. Pelcl zašle sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“) návrh zvacího dopisu, který sekretariát rozešle podle přiloženého adresáře zpracovaného P. Pelclem. Schůzka se bude konat kolem poloviny června 2003.

Splněno, jednání se konalo 12. června 2003 na MMR.
 • Výbor vzal na vědomí analýzu P. Pelcla „Strukturální fondy EU a neziskové organizace v ČR“. Připomínky k tomuto materiálu mohou členové Výboru posílat elektronicky P. Pelclovi a v kopii sekretariátu Rady do 15. června 2003. Závěry z výše uvedené analýzy budou obsaženy v určité podobě v návrhu usnesení připravovaného materiálu pro vládu, který Výbor projedná na svém zasedání dne 28. srpna 2003 ještě před tím, než bude materiál předložen k projednání Radě. Výbor také konstatoval, že myšlenka národního fondu pro kofinancování projektů NNO pro strukturální fondy EU je nereálná.
Splněno, uvedený materiál se stal součástí návrhu pro jednání vlády.
 • Výbor vzal na vědomí zprávu PhDr. J. Šťastné PhDr. A. Brabcové o projektu Nadace OSF Praha. Obě zástupkyně nadace budou zvány na schůze Výboru jako hosté i nadále.
Splněno.
 • Sekretariát Rady se obrátí na Radu pro hospodářskou a sociální soudržnost s dotazem na způsob nominace členů Evropského hospodářského a sociálního výboru za ČR.

Odloženo, podle informace MZV bude nominace do tohoto výboru schvalovat vláda na konci roku 2003. Bylo doporučeno kontaktovat MZV v září/říjnu tohoto roku.


AD 2

Zpracování doporučení zástupců NNO do monitorovacích výborů pro předsedu RNNO (seznam všech kandidátů, včetně profesních životopisů, obdrželi členové Výboru spolu s pozvánkou)

RNDr. M. Kundrata informoval přítomné, že MMR doporučilo řídicím orgánům jednotlivých operačních programů, aby požádaly předsedu Rady o návrh členů do příslušných monitorovacích výborů, kteří by v nich zastupovali neziskový sektor. Na zasedání dne 8. července 2003 schválila Rada konečnou verzi kritérií pro výběr kandidátů na členství v monitorovacích výborech a uložila zpracovat doporučení konkrétních jmen pro předsedu Rady svému Výboru pro spolupráci s EU. Návrhy na členství byly zasílány sekretariátu Rady do 15. srpna 2003, celkem sekretariát obdržel 45 návrhů.

Členové Výboru projednali kandidatury jednotlivých zástupců NNO a hlasováním vybrali kandidáty do monitorovacích výborů příslušných operačních programů. Vzhledem k tomu, že někteří členové Výboru byli mezi nominovanými, byli při projednávání své kandidatury předsedajícím požádáni, aby opustili místnost.
Na závěr projednávání tohoto bodu programu upozornila Ing. D. Vrbská, ředitelka odboru integrace a strukturálních fondů MMR, že by bylo vhodné doporučit zástupce NNO (pokud tam už nejsou zastoupeni) rovněž do monitorovacích výborů k JPD 2 a 3, Interreg a EQUAL.

Závěr:

 • Výbor doporučuje předsedovi Rady následující kandidáty jako členy, event. náhradníky, do monitorovacích výborů, a to vždy v následujícím pořadí, k OP:

Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

1. Mgr. Petra Pelcla, CpKP - Západní Čechy, Plzeň

2. Ing. Ivo Šaška, CSc., Úhlava o. p. s., Klatovy

3. Ing. Jiřího Urbana, PRO - BIO, Svaz ekologických zemědělců, Šumperk


Rámec podpory Společenství

1. Jarmilu Knight, Nadace Naše dítě, Praha 

2. Mgr. Karla Víta, Evropské hnutí v ČR, Praha


Společný regionální operační program

1. PhDr. Oldřicha Čepelku, Omega Liberec

2. Tomáše Růžičku, Nadace Partnerství, Brno

3. RNDr. Yvonnu Gaillyovou, ZO ČSOP Veronica - Ekologický institut, Brno

Rozvoj lidských zdrojů

1. Hanu Vlčkovou, Zahrada, o. s., Praha

2. RNDr. Jiřího Kulicha, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Horní Maršov

3. Mgr. Pavla Činčeru, Brontosauří ekocentrum Zelený klub, Praha


Infrastruktura

1. Mgr. Pavla Černohouse, Ateliér pro životní prostředí, Praha

2. PaedDr. Jiřího Rotha, Společnost pro trvale udržitelný rozvoj, Chomutov

3. RNDr. Ivanu Bursíkovou, AGORA Central Europe, Praha


Průmysl

1. Ing. Janu Svobodovou, CpKP - Střední Čechy, Praha


 • Sekretariát Rady se bude kontaktovat s řídícími orgány JPD 2 a 3, Interreg a EQUAL a případně vyzve zástupce NNO, aby se přihlásili k účasti na práci jejich monitorovacích výborů (bude postupovat stejně jako v případě monitorovacích výborů operačních programů).

AD 3

Projednání návrhu materiálu pro jednání vlády podle usnesení č. 17/2003 "Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů EU a zpráva o jejich dosavadní účasti na procesu integrace ČR do EU" (materiál obdrželi členové Výboru spolu s pozvánkou, návrh usnesení vlády jim byl rozdán před začátkem schůze Výboru)

Předseda Výboru RNDr. M. Kundrata požádal přítomné o koncepční připomínky k projednávanému materiálu s tím, že další připomínky mohou členové Výboru zasílat sekretariátu elektronickou poštou. V diskusi upozornili členové Výboru (H. Vlčková, Mgr. H. Kosová, P. Trantina), že materiál nepoužívá všech částech stejnou terminologii a navrhli doplnit materiál o vysvětlení, proč má každá část jinou rétoriku. JUDr. H. Frištenská uvedla, že se materiál skládá ze tří částí, z nichž první zpracoval na zakázku sekretariátu Mgr. P. Pelcl a další dvě části zpracoval sekretariát Rady z podkladů jednak spolupracujících resortů, a jednak vybraných NNO.
Dále v diskusi někteří členové Výboru (H. Vlčková, Ing. M. Černá) uváděli, že materiál (analýza Mgr. P. Pelcla) nedostatečně vypovídá o situaci v neziskovém sektoru. JUDr. H. Frištenská informovala přítomné, že usnesení č. 807/2003 (k decentralizaci části finančních prostředků určených na státní dotace na projekty NNO na úroveň krajů) ukládá místopředsedovi vlády a předsedovi Rady zpracovat zprávu o neziskovém sektoru v ČR s přihlédnutím k uplatnění zásady subsidiarity a k využívání strukturálních fondů EU. Na přípravě této zprávy, která má být vládě předložena do konce roku 2004, se bude spolu s Výborem podílet i Výbor Rady pro spolupráci s regiony.
Další jednání se věnovalo návrhu usnesení předkládaného materiálu. PhDr. O. Čepelka navrhl, aby byl do usnesení zapracován další bod, týkající se uvolnění části technické pomoci řídícími orgány tak, aby jej mohly využívat i NNO zabývající se vzdělávacími aktivitami v regionech. Jeho návrh byl přijat. Členové Výboru (Mgr. H. Kosová, Ing. O. Pešek) navrhli konzultovat problematiku technické pomoci např. s Centrem pro zahraniční pomoc.
Závěr:
 • Členové Výboru zašlou elektronickou poštou další připomínky k projednávanému materiálu sekretariátu Rady nejpozději do 1. září 2003.
 • Sekretariát Rady materiál dopracuje tak, aby mohl být předložen k projednání Radou dne 19. září 2003.

AD 4
Různé
a) Ing. D. Vrbská, ředitelka odboru integrace a strukturálních fondů MMR, požádala přítomné zástupce NNO, aby nezveřejňovali interní dokumenty řídících orgánů a respektovali tak požadavek Evropské komise. K tomuto tématu cítí povinnost se vyjádřit zejména s ohledem na postup Mgr. P. Pelcla, který na internetových stránkách Centra pro komunitní práci zveřejnil kompletní text Negociačního mandátu EK k Národnímu rozvojovému plánu a k operačním programům. Zdůraznila, že zainteresovaná veřejnost má sice právo na informace, ale ne na posuzování konkrétních dokumentů, které jsou označené jako interní. Uvedla, že na písemné požádání mohou NNO obdržet výběr všech dostupných a podstatných informací, které se k problematice váží. V diskusi uvedl Mgr. P. Pelcl, že podle jeho názoru ne všichni partneři jsou stejně dobře informováni o probíhajících procesech. Zdůraznil, že pokud NNO dostanou aktuální informace, mohou podpořit vyjednávání ČR s Evropskou komisí. Členové Výboru (PhDr. O. Čepelka, Mgr. H. Kosová, Mgr. P. Pelcl) se v diskusi shodli na tom, že by měl Výbor zpracovat návrh určitého postupu pro řídící orgány, jak komunikovat s NNO, včetně významných informačních kanálů, kterými v současné době NNO disponují (např. Evropská brána NROS, internetové stránky CpKP apod.).
Závěr:
 • V diskusi se členové Výboru dohodli, že informace, které budou zveřejňovány pro potřeby NNO, budu v podobných případech zveřejněny v podobě určitého výtahu z původního dokumentu. Zveřejňovaný materiál bude konzultován s příslušným řídícím orgánem.
 • Do návrhu usnesení k projednávanému návrhu bude zahrnut úkol, aby Rada zpracovala systém poskytování informací o procesech souvisejících s využíváním strukturálních fondů EU pro NNO prostřednictvím svého Výboru pro spolupráci s EU a předseda Rady ji doporučí řídícím orgánům do konce tohoto roku.

b) Mgr. P. Pelcl předložil k projednání výzvu pro příslušné řídící orgány, kterou členové Výboru mohou vyjádřit svůj nesouhlas s redukcí opatření, týkajících se rozvoje venkova a místního rozvoje ve SROP a OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Vzhledem k tomu, že Výbor již nebyl usnášení schopný, přítomní se dohodli, že hlasování proběhne elektronickou poštou.

Závěr:
 • Sekretariát Rady okamžitě rozešle návrh Mgr. P. Pelcla elektronickou poštou všem členům Výboru k hlasování per rollam. Pokud bude návrh přijat, odešle jej předseda Výboru příslušným řídícím orgánům a předloží jej k projednání na zasedání Rady dne 19. září 2003.
Poznámka sekretariátu:
Hlasování proběhlo a pouze 8 členů Výboru bylo pro (to znamená méně než nadpoloviční většina) - návrh tedy nebyl přijat.

c) D. Stulík informoval o iniciativě Open Society Institute, který požádal Evropskou komisi o vytvoření fondu pro podporu NNO, zabývajících se ochranou veřejných zájmů, protože tyto organizace nebudou mít možnost získat finanční prostředky ze strukturálních fondů. Uvedl, že tuto problematiku řeší všechny kandidátské země a bylo by vhodné, aby vláda ČR podpořila vznik takového nezávislého zdroje pro uvedené NNO.

d) D. Stulík upozornil, že připravovaná novela zákona o rozpočtových pravidlech neumožňuje nadacím přerozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu, což by znamenalo, že nadace by nemohly administrovat globální granty. JUDr. H. Frištenská uvedla, že novela zákona o rozpočtových pravidlech č. 8 (kde jsou nadace uvedeny jako možní příjemci státních dotací) je projednávána v Parlamentu, novela č. 9 (kde nadace uvedeny nejsou) právě prochází meziresortním připomínkovým řízením.
Závěr:
 • Sekretariát bude tuto problematiku konzultovat s MF.Společná schůze s Výborem Rady pro spolupráci s regiony se uskuteční dne 14. října 2003 od 10:00 hod. v budově Úřadu vlády ČR


Příští schůze Výboru se uskuteční dne 20. listopadu 2003 od 10:00 hod.

v budově Úřadu vlády ČR

RNDr. M. Kundrata, v.r.
předseda Výboru

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X