Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

17. 8. 2007 10:19

27. listopadu 2002

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU ze dne 27. listopadu 2002
Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni: P. Jindrová, Mgr. P.Kalousová, PhDr. M. Kopicová, Mgr. M. Tominová-Marksová,
H. Vlčková, PhDr. L. Vostřáková, J. Čtvrtník, Ing. J. Hořínek, Mgr. J. Kinský,
Ing. O. Pešek, P. Pošík, P. Trantina,
Hosté: D. Kosorinová - ANNAKK, P. Pelcl - CPKP Plzeň, Z. Drhová - Zelený
kruh, Ing. P. Bartoš -SPORSMS, E. Holečková - GAC, D. Stulík - NROS

Přítomno bylo 11 členů Výboru pro spolupráci s Evropskou unií (dále jen „Výbor“) z 23 členů. Schůzi Výboru předsedal Miroslav Kundrata, designovaný předseda Výboru.I.

Kontrola plnění závěrů ze schůze Výboru dne 10. 10. 2002

 1. Výbor schválil svůj plán práce s tím, že se bude skládat ze dvou částí. Do konce roku 2002 bude zpracován podrobně a na rok 2003 budou uvedeny dohodnuté směry činnosti Výboru. Sekretariát RNNO plán práce dopracuje a zašle jej ke schválení designovanému předsedovi Výboru.

Dopracovaný a schválený plán práce Výboru obdrželi jeho členové spolu s pozvánkou na schůzi Výboru dne 27. 11. 2002.


 1. Výbor bude prosazovat různá opatření k tomu, aby (jako je tomu v SOP - RLZ) byly NNO konečnými příjemci i realizátory projektů ve všech programových dokumentech (zejména je potřebné vést jednání s Mze a MŽP).

2.1. K jednání s Mze (SOP - Rozvoj venkova) ustavil Výbor pracovní skupinu ve složení: M. Kundrata, H. Vlčková, O. Čepelka, P. Pelcl. Pracovní skupina zahájí tato jednání a Výbor bude informovat o jejich výsledcích na jeho schůzi v listopadu 2002.

P. Pelcl informoval o jednáních se zástupci Mze a o tom, že O. Čepelka zpracoval text opatření pro iniciativu Společenství LEADER. Výsledek těchto jednání nebyl v době schůze Výboru znám.


2.2. M. Černá a M. Kopicová souhlasily s tím, že vyrovnají připomínky vzešlé z kulatých stolů. Sekretariát RNNO připraví dopis místopředsedy vlády P. Mareše na ostatní ministry s upozorněním, aby věnovali těmto připomínkám pozornost.

Připomínky byly přiloženy k dopisům P. Mareše, místopředsedy vlády a předsedy RNNO, ministrům práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, zemědělství a životního prostředí, kteří ve svých odpovědích uvedli, že odpovědní pracovníci byli s připomínkami seznámeni.


2.3. Sekretariát RNNO připraví dopis ředitele kanceláře místopředsedy vlády P. Mareše dr. Kozla náměstku ministra pro místní rozvoj Sajdovi, aby pomohl prosadit globální grant do SROP. Sekretariát RNNO zjistí v současné verzi SROP, kam by mohl být globální grant zapracován.

Problematika prosazení globálního grantu do SROP byla obsahem výše zmíněného dopisu ministru pro místní rozvoj.


 1. Výbor rozhodl, že materiál pro jednání vlády (v této chvíli se ještě uvažuje o informativním materiálu, ale je možné, že se změní na materiál rozhodovací), bude zpracován na dva kroky:

3.1. Nejprve P. Jindrová, H. Vlčková, O. Čepelka, P. Pelcl a D. Stulík zpracují krátký materiál, který bude obsahovat zhodnocení současného stavu operačních programů a návrhy podstatných připomínek. Tento materiál bude uplatněn v rámci vnějšího připomínkového řízení k operačním programům před jejich předložením vládě. Rozšířená verze pak bude zpracována tak, aby byla jednou z části materiálu, který Výbor projedná nejpozději na své schůzi 3. prosince 2002. Materiál shrne

 1. předvstupní nástroje a jejich využití NNO,

 2. současný stav operačních programů z hlediska využití NNO,

 3. naplňování principů partnerství při přípravě vstupu do EU,

 4. předznamená budoucnost, tj. problémové okruhy spojené s rovnoprávnou účastí NNO na využívání strukturálních fondů a na naplňování principiu partnerství.

Úkol byl splněn, členové Výboru obdrželi od sekretariátu RNNO pracovní verzi materiálu ve dvou částech. První část zpracoval sekretariát RNNO z podkladů příslušných resortů (MŽP, Mze, MPSV a MMR), druhou část připravil D. Stulík ve spolupráci s výše uvedenými.


3.2. Dne 15. 11. 2002 se uskuteční schůzka se zástupci NNO v různých strukturách pro přípravu programových dokumentů a dalších procesů souvisejících se vstupem do EU. Spolu s pozvánkou budou účastníci požádáni o písemné podněty k sledovanému tématu. Na schůzce pak budou jejich písemné podklady projednány a doplněny.

Dne 27. 11. 2002 se schůze Výboru zúčastnili pouze někteří z pozvaných zástupců NNO, kteří Výbor informovali o svých zkušenostech.


 1. Výbor většinou hlasů rozhodl navrhnout předsedovi RNNO s místopředsedovi vlády P. Marešovi jmenovat předsedou Výboru M. Kundratu.

Doporučení Výboru projedná RNNO na svém zasedání dne 12. 12. 2002.II.

Program schůze Výboru


 1. Stručná informace zástupců NNO o práci ve výborech a v pracovních skupinách k přípravě operačních programů pro strukturální fondy EU.

Schůze Výboru se zúčastnili pouze čtyři z dvanácti pozvaných zástupců NNO ve výše zmíněných pracovních skupinách. P. Pelcl informoval, že Komise pro regionální rozvoj (pro SROP) se sešla pouze jednou, poté už nepracovala. Ve SROP jsou podle jeho názoru NNO jako koneční příjemci všude, kde by mohly být. Z. Drhová uvedla, že jednání pracovní skupiny k JPD 2 se účastnilo poměrně málo lidí, takže bylo snadné leccos prosadit. Proto jsou v tomto programovém dokumentu NNO jako koneční příjemci uvedeni skoro všude, kde to jen bylo možné. JPD 3 v gesci MPSV však podle Z. Drhové vzniká prakticky bez možnosti připomínkování. SEA se neprovádí. Ačkoliv má Praha velmi poškozené životní prostředí, opatření "Ekologická výchova a osvěta" v JPD 3 zahrnuta není. H. Frištenská připomněla, že neziskový sektor v pracovní skupině k JPD 3 zastupuje M. Šedivý, ředitel ICN, a doporučila pí. Drhové se s ním kontaktovat. D. Kosorinová, jež se účastnila jednání pracovních skupin k SOP Cestovní ruch a lázeňství, informovala, že prakticky nikdo z jejích členů neví, jak je proces řízen a co se s připomínkami bude dít. Stěžovala si rovněž na nepřesné zápisy z těchto jednání. 1. Projednání podkladů k materiálu pro jednání vlády "Informace o možnostech účasti NNO na procesu integrace ČR do EU" a příprava tohoto materiálu.

V diskusi k předloženému materiálu neměli členové Výboru zásadní připomínky. Zabývali se především otázkou kofinancování projektů NNO, oceněním hodnoty dobrovolné práce jako možného vlastního vkladu žadatele při předkládání projektů pro strukturální fondy. Shodli se na tom, že by bylo vhodné nejprve analyzovat zahraniční zkušenosti v této problematice. V souvislosti se závěry konference OKAMRK, která se konala 22. - 23. 11. 2002 v Ostravě, se členové Výboru rozhodli následující závěry předložit k projednání RNNO:


 • OKAMRK žádá RNNO, aby iniciovala vznik Národního fondu pro zajištění kofinancování projektů NNO z předvstupních a strukturálních fondů EU tak, aby měly šanci uspět. Obdobné opatření navrhuje i na regionální úrovni.

 • OKAMRK žádá RNNO o prosazení uznání hodnoty dobrovolné neplacené práce jako vlastního vkladu žadatele pro kofinancování projektů z veřejných zdrojů ČR a EU.

 • OKAMRK vyzývá všechna ministerstva ve funkci řídicích orgánů jednotlivých operačních programů, aby nejpozději do 31. 1. 2003 zřídila pro operační programy monitorovací výbory tak, aby se mohly podílet na zpracování programových doplňků operačních programů. Doporučuje, aby byl v monitorovacím výboru nejméně jeden zástupce neziskového sektoru.

 • OKAMRK upozorňuje veřejnou správu a NNO na klíčový význam místních partnerství. Bez fungujících partnerství může Evropská komise zpochybnit připravenost ČR využívat strukturální fondy EU. Vyzývá obce, města a NNO v nich působící k iniciování vzniku místních partnerství - subjektů veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru.

Výbor se shodl na tom, že závěry OKAMRK (týkající se kofinancování a zastoupení NNO v monitorovacích výborech) budou zapracovány v návrhu usnesení k připravované informaci pro jednání vlády.


 1. Různé.

D. Stulík upozornil na potřebu zapojení NNO v rámci osvětové kampaně před vstupem ČR do EU do komunikační strategie ministerstva zahraničních věcí.III.

Závěry


Ad1)

 • Sekretariát RNNO vyvěsí na internetových stránkách RNNO tabulku zástupců NNO v orgánech připravujících programové dokumenty k evropských strukturálním fondům včetně kontaktů.


Ad 2)

 • Členové Výboru neměli k předloženému materiálu zásadní připomínky. Sekretariát RNNO zapracuje do návrhu usnesení vlády k materiálu "Informace o možnostech účasti nestátních neziskových organizací na procesu integrace České republiky do Evropské unie" zajištění účasti zástupců NNO v monitorovacích výborech k příslušným programovým dokumentům.


 • Výše uvedené vybrané závěry z konference OKAMRK ze dne 22. - 23. 11. 2002 v Ostravě (viz bod 2 programu schůze) Výbor doporučil k projednání na zasedání RNNO dne 12. 12. 2002.


Ad 3)

 • Sekretariát RNNO na příští schůzi Výboru dne 23. 1. 2003 pozve zástupce ministerstva zahraničních věcí, odboru komunikační strategie a zástupce Delegace Evropské komise.Příští schůze Výboru se uskuteční dne 23. ledna 2003 od 11:00 hodin na Úřadu vlády.
RNDr. Miroslav Kundrata, v. r.

designovaný předseda Výboruvytisknout   e-mailem   Facebook   síť X