Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

17. 8. 2007 15:59

25. listopadu 2004

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU ze dne 25. listopadu 2004
Přítomni/Omluveni: viz. prezenční listina

Schůzi Výboru RNNO pro spolupráci s Evropskou unií (dále jen “Výbor”) řídil jeho předseda RNDr. M. Kundrata. Původní program schůze Výboru byl na úvodu rozšířen o bod č. 7 – Rozpočet Výboru.

Program schůze:

 1. Zahájení, kontrola úkolů.
 2. Zpráva o stavu jednání k předfinancování a kofinancování projektů NNO
 3. Informace ze semináře MMR k přípravě dalšího programovacího období a dohoda o postupu při jmenování zástupce NNO v meziresortní komisi
 4. Informace o postupu implementace Finančních mechanismů EEA a Norska
 5. Návrh na novelizaci legislativních pravidel vlády
 6. Návrh pravidel projednávání strategických dokumentů s veřejností
 7. Rozpočet Výboru
 8. Různé

AD 1) Zahájení, kontrola úkolů

RNDr. M. Kundrata zahájil schůzi Výboru a přivítal jeho nově jmenované členy. Dále byl pak na jeho návrh doplněn program schůze o výše zmíněný bod č. 7. Na úvod pak ještě RNDr. M. Kundrata navrhl v zájmu zvýšení profesionality práce Výboru několik základních pravidel pro předkládání materiálů na schůze Výboru. Členové Výboru by měli své materiály, které chtějí Výboru předložit, poslat sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen “Rada”) s takovým časovým předstihem, aby je sekretariát Rady mohl rozeslat ostatním členům Výboru alespoň pět dní před schůzí Výboru. Spolu s předkládaným materiálem by měl být dodán i návrh na usnesení k němu.

Závěr:

 • Výbor v rámci hlavního programu bude projednávat materiály připravené a rozeslané členům Výboru sekretariátem Rady nejpozději 5 dnů před schůzí Výboru. Nepřipravené materiály budou projednány v různém. Výjimky v případě naléhavosti budou možné po schválení předsedou Výboru a po schválení změny programu na počátku schůze Výboru.

 • Členové Výboru, kteří budou předkládat body programu k projednání, budou zároveň povinni navrhnout usnesení k těmto bodům spolu s návrhy dalšího postupu Výboru a Rady, a to s vědomím jejího statutu a poslání.

 • Sekretariát Rady spolu s předsedy výborů a místopředsedou Rady udělají maximum pro to, aby Úřad vlády ČR uvolnil prostředky k profesionální přípravě zásadních dokumentů výborů a Rady.

AD 2) Zpráva o stavu jednání k předfinancování a kofinancování projektů

Ing. R. Soukupová informovala přítomné, že toto předfinancování a kofinancování se týká pouze opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu (dále jen “SROP”), kde jsou NNO uvedeny jako koneční příjemci. MPSV, MMR a MF byla vyzvána, aby zpracovala systém poskytování zálohových plateb z Evropského sociálního fondu pro výše zmíněné opatření. MF však bylo toho názoru, že je v tom případě nutné zálohovat i národní zdroje, s čímž kraje původně nepočítaly. MPSV přišlo s návrhem na systém předfinancování, tj. aby NNO čerpaly finanční zdroje přímo ze státního rozpočtu. Stát by si pak tyto zdroje od krajů vybíral později. Ing. R. Soukupová dále uvedla, že již všechny kraje předložily MMR svá grantová schémata. Na základě jejich analýzy bude MMR nárokovat na státním rozpočtu 180 mil. Kč na zmíněný systém předfinancování. Je to otázkou dalších jednání, protože se s touto částkou v návrhu státního rozpočtu pro rok 2005 nepočítalo. Proto by bylo dobré, kdyby Výbor, resp. Rada mohla tomuto návrhu vyjádřit podporu. Vzhledem k drobným nedostatkům MMR všechna grantová schémata krajům vrátilo k dopracování do 20 dnů. Podle Ing. R. Soukupové by mohly být první smlouvy s kraji podepsány v lednu / únoru 2005.

V diskusi upozornil PhDr. O. Čepelka na skutečnost, že opatření 3.2 ve SROP nabízí mnohem více možností, než je na první pohled zřejmé. Byl toho názoru, že tento fakt některé kraje ve svých grantových schématech opomíjejí. Ing. R. Soukupová odpověděla, že zužovat opatření není možné a že na to již byly kraje upozorněny. H. Vlčková uvedla, že na internetových stránkách Královéhradeckého kraje již byla zveřejněna výzva k předkládání projektů v rámci opatření 3.2 SROP, ale pouze pro NNO, zabývající se cestovním ruchem. Ing. R. Soukupová uvedla, že to není možné. Mgr. M. Kuna navrhl v souvislosti se systémem předfinancování změnit usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1232 a doplnit ho o stanovení termínu pro jeho splnění.

Závěr:

 • Výbor většinou svých hlasů podpořil vyčlenění prostředků pro kapitolu státního rozpočtu MMR ve výši 180 mil. Kč na zajištění systému předfinancování projektů NNO v rámci opatření 3.2 SROP s tím, že prostředky Evropského sociálního fondu a krajské kofinancující zdroje primárně určené na úhradu těchto projektů budou do státního rozpočtu vráceny po realizaci projektů.

 • Výbor doporučil změnit usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1232 tak, aby prostředky na předfinancování projektů NNO jako konečných uživatelů byly uvolněny přímo ze státního rozpočtu.

AD 3) Informace ze semináře MMR k přípravě dalšího programovacího období a dohoda o postupu při jmenování zástupce NNO v meziresortní komisi

RNDr. M. Kundrata informoval přítomné o stavu přípravy na nové programovací období EU na léta 2007 – 2013. Uvedl, že k tomuto tématu uspořádalo MMR seminář pro NNO, který se konal dne 19. listopadu 2004. PhDr. O. Čepelka byl toho názoru, že je třeba již v současné době jednat se všemi zúčastněnými aktéry o prohlubování politiky soudržnosti a propagovat ji mezi širokou veřejností. Ing. J. Svobodová uvedla, že na základě zmíněného semináře pověřilo MMR CpKP vypracováním komunikační strategie pro tyto účely. Návrh komunikační strategie (Terms of Reference) rozešle členům Výboru s tím, že ho mohou připomínkovat do 2. prosince 2004.

Závěr:

 • Výbor většinou svých hlasů vzal na vědomí zprávu předsedy Výboru a účastníků semináře MMR k přípravě dalšího programovacího období, který se uskutečnil dne 19. listopadu 2004. Výbor podporuje pověření CpKP přípravou komunikační strategie ČR s NNO k přípravě na nové programovací období 2007 – 2013 a žádá zástupkyni CpKP ve Výboru, aby zajistila rozeslání Terms of Reference celého projektu k připomínkám členům Výboru. Připomínky je možné posílat do 2. prosince 2004.

AD 4) Informace o postupu implementace Finančních mechanismů EEA a Norska

PhDr. J. Hendrichová uvedla, že na základě posledního jednání Pracovní skupiny pro implementaci Finančních mechanismů EEA / Norska, které se uskutečnilo dne 15. listopadu 2004 na MF byl sepsán postup pro předkládání žádostí o financování projektů / programů / grantových schémat pro projekty v rámci zmíněných finančních mechanismů. Návrh tohoto postupu byl rozeslán členům Výboru jako jeden z podkladů pro tuto schůzi. Datum podpisu memoranda s EEA bylo stanoveno na 2. prosince 2004 v Bruselu, takže první výzva může být zveřejněna již před koncem letošního roku. Formulář přihlášky však bude EEA změněn a MF pravděpodobně raději počká na novou verzi tohoto formuláře. Podle plánovaného harmonogramu implementace mají zahraniční partneři na posouzení projektů 4 měsíce. Projekty tedy budou moci být spuštěny až koncem roku 2005. Na dotaz RNDr. M. Kundraty, co se v tom případě stane s prostředky alokovanými pro rok 2004, odpověděla PhDr. J. Hendrichová, že budou převedeny do dalšího roku. Prostředky tedy je možné převádět do dalších období, ČR jen nesmí překročit předem stanovený roční strop. Upozornila dále zájemce z řad NNO, kteří se budou ucházet o řízení grantových schémat finančních mechanismů EEA a Norska, že to není vůbec jednoduché. Doporučila, aby tyto NNO vybrala pracovní skupina / komise Rady. Jinak z grantu lze hradit maximálně 90 % nákladů na projekt, zbylých 10 % je nutné sehnat jinde, např. z národních zdrojů.

V diskusi požádal PhDr. O. Čepelka, aby se Centrum pro zahraniční pomoc MF zasadilo o změnu čtyřměsíční lhůty pro posouzení projektů zahraničními partnery. Navrhl zkrátit ji na 30 dní. Dále navrhl, aby do monitorovacích struktur v krajích byl otevřeným způsobem vybrán zástupce NNO.

Závěr:

 • Výbor vzal většinou svých hlasů na vědomí zprávu ředitelky Centra pro zahraniční pomoc MF PhDr. J. Hendrichové o postupu implementace finančních mechanismů EEA a Norska. Výbor pověřil svého předsedu, aby v připomínkách k poslednímu návrhu implementace uplatnil požadavek na alokaci minimálně 10 % ročního objemu (2,1 mil. EUR) na grantová schémata NNO. Výbor dále upozornil na potřebu předfinancování grantových schémat pro projekty NNO a dodržení maximálního stropu kofinancování 15 % pro veřejnou správu.

AD 5) Návrh na novelizaci legislativních pravidel vlády

Vzhledem k tomu, že se schůze nezúčastnili zpracovatelé tohoto materiálu, podal o jeho posledním vývoji stručnou informaci RNDr. M. Kundrata. Zdůraznil, že v současné době je zapotřebí získat kladné stanovisko Legislativní rady vlády. V současné době o tom jedná JUDr. L. Deverová s ministrem a předsedou Legislativní rady vlády JUDr. J. Burešem.

Závěr:

 • Výbor vzal většinou svých hlasů na vědomí informaci o postupu projednávání novelizace legislativních pravidel vlády.

AD 6) Návrh pravidel projednávání strategických dokumentů s veřejností

RNDr. M. Kundrata podal stručnou informaci o tomto materiálu a navrhl předložit ho k projednání Radě spolu s problémem financování jeho dopracování. V diskusi navrhla PhDr. P. Francová metodiku rozeslat např. ministerstvům, protože některá o ni již projevila zájem. Ing. J. Svobodová jako zástupce jednoho ze zpracovatelů metodiky to však nedoporučila s tím, že stávající podoba materiálu je velice hrubá a nedopracovaná. H. Vlčková navrhla, aby se metodika resortům poslala jako pracovní verze.

Závěr:

 • Výbor většinou svých hlasů pověřil předsedu Výboru, aby návrh metodiky předložil Radě s tímto návrhem usnesení: “Rada vlády pro nestátní neziskové organizace bere na vědomí první verzi Metodiky zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů a vyjadřuje zájem a podporu jejímu dopracování”.

 • Zajištění prostředků na dopracování metodiky bude řešeno v rámci rozpočtu Výboru.

 • Výbor požádal zpracovatele metodiky, aby poskytli sekretariátu Rady stanoviska MMR, MPSV a Svazu měst a obcí ČR k tomuto dokumentu.

AD 7) Rozpočet Výboru

RNDr. M. Kundrata představil členům Výboru návrh rozpočtu Výboru pro rok 2005. Návrh rozpočtu byl členům Výboru rozdán na začátku schůze.

V diskusi navrhl P. Bidlo, aby se na svých rozpočtech dohodli všichni tři předsedové výborů Rady a předložili své návrhy Radě společně. Mgr. H. Kosová doporučila v návrhu rozpočtu zaměnit slova “programovací období” za “finanční perspektivu”. Výbor se podle ní nemá zabývat jen strukturálními fondy, ale celou EU. H. Vlčková navrhla pověřit členy monitorovacích výborů za NNO, aby se dopisem obrátili na jednotlivé řídicí orgány operačních programů s žádostí o zajištění prostředků z technické asistence na zpracování analýz účasti NNO na využívání strukturálních fondů. Ing. R. Soukupová doporučila spíš předložit konkrétní zadání na projekt v rámci technické asistence. O prostředcích z technické asistence se musí informovat předem a teď je tedy nejvyšší čas. Kromě toho plánované sledovací studie budou komplexní, takže požadavek na speciální studii o NNO je nejspíš nereálný. Zástupci NNO v monitorovacích výborech by se měli spíše snažit o to, aby NNO byly v komplexních studiích zahrnuty.

Závěr:

 • Výbor většinou svých hlasů schválil návrh rozpočtu pro externí analýzy potřebné pro zajištění plánu práce Výboru v roce 2005 v celkovém objemu 185.000 Kč. Pověřil sekretariát Rady a svého předsedu jeho obhájením v rámci rozpočtu Rady a aktivní účastí na projednání mechanismů na jeho operativní uvolňování s vedením Úřadu vlády ČR.

 • Bude svolána pracovní skupina zástupců NNO v monitorovacích výborech, která projedná možnosti zajištění prostředků z technické asistence na provedení analýz účasti NNO na využívání strukturálních fondů.RNDr. M. Kundrata, v. r.

předseda Výboru

V Praze dne 10. prosince 2004

Zpracoval: Ing. Martin Vyšín

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X