Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

27. 7. 2009 10:16

25. června 2009

Zápis ze schůze Výboru pro EU RVNNO ze dne 25. června 2009

Přítomni / om luveni: viz prezenční listina.

Schůzi Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor“) řídil jeho předseda RNDr. M. Kundrata

Program:


1) Zahájení, program jednání, informace ze sekretariátu

2) Shrnutí výsledků konference „Europe of engaged citizens – resources and sustainability / Evropa angažovaných občanů – zdroje a udržitelnost“ (závěry a prezentace na www.ngosustainability.eu)

3) Další strategie Výboru pro EU RVNNO v oblasti čerpání pomoci ze strukturálních fondů

4) Integrovaný operační program – Smart Administration (host: Ing. Radka Soukupová, ředitelka Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra)

5) Podněty pro RVNNO v souvislosti s ekonomickou krizí

6) Evropské téma: klima a aktivity NNO k summitu v Kodani

7) Různé
Ad 1) Zahájení, program jednání, informace ze sekretariátu

Předseda RNDr. M. Kundrata zahájil schůzi a konstatoval, že Výbor je usnášeníschopný. Zároveň vznesl dotaz, zda si někdo z přítomných přeje doplnit návrh programu dnešní schůze. Program byl změněn s ohledem na účast ministra Michala Kocába a upraven jeho časovým možnostem.

PhDr. H. Frištenská zastupuje vedoucí sekretariátu Kateřinu Manovou. Představila sebe a další změny na sekretariátu Rady vlády pro NNO. Informovala o posílení sekretariátu o tajemníka výboru Jiřího Pavláta a také o činnosti a aktivitách jednotlivých výborů v nejbližším období.
Ad 2) Shrnutí výsledků konference „Europe of engaged citizens – resources and sustainability / Evropa angažovaných občanů – zdroje a udržitelnost“

RNDr. M. Kundrata: Poděkoval všem, kdo se na přípravě konference podíleli. Informoval o průběhu konference. Cca 120 účastníků ze 17 zemí. Konference se konala v době, kdy padla vláda a proto byla částečně zastíněna touto skutečností. Závěry konference, prezentace a další materiály jsou k dispozici na www.ngosustainability.eu.

PhDr. K. Schwarz: Konference byla velmi dobrá a měla výborný průběh. Závěry konference by se měly více přenést do společnosti a mezi NNO.

RNDr. M. Kundrata: Z konference vyplynulo, že jsou velké rozdíly k přístupu k NNO mezi starými a novými členskými zeměmi EU. Systémovější financování a spolupráce NNO s VS v nových členských zemích je dlouhodobější úkol.


Ad 3) Další strategie Výboru pro EU RVNNO v oblasti čerpání pomoci ze strukturálních fondů – spojeno zároveň s bodem 5) Podněty pro RVNNO v souvislosti s ekonomickou krizí

Hostem na jednání Výboru pro EU byla Jana Bražinová, NOK (MMR). NOK sjednal s ANNO partnerství, v rámci kterého probíhaly semináře ve všech krajích. Materiál „NNO jako příjemci strukturální pomoci“ (Příloha), který zpracovala, je pracovní. Po seminářích bude rekapitulace toho, co skutečně NNO trápí. Pak budou realizovány další semináře, orientované více na praxi.

RNDr. J. Kulich: Je nutné se zabývat otázkou, čím to je, že NNO jsou tak málo úspěšné.

PhDr. O. Čepelka: Měl by se připravit přehled úprav, které pomůžou zjednodušit administrativu a komplikovanou cestu NNO k čerpání strukturálních fondů. Bylo by dobré, kdyby měli NNO profesionální pomoc. Třeba krajská asistenční centra pro NNO.

PhDr. H. Frištenská: NNO jsou v čerpání relativně neúspěšné. Proč jsou méně úspěšné? Menší know-how? Implementační struktura je vůči NNO nevstřícná.

PhDr. P. Francová: Když podala na MV OP LZZ návrh na zjednodušení, ŘO byl proti s tím, že víc už to zjednodušit nejde.

PhDr. Šilhánová: Čísla alarmující. Málo projektů i malá úspěšnost. Neúspěšnost NNO je podle ní způsobená tím, že v tomto období nejsou globální granty. Nástrojem by mohl být fond malých projektů.

PhDr. H. Frištenská: Semináře jsou dobrá věc, ale o těchto věcech je nutné jednat na odpovídající úrovni.

Ministr M. Kocáb: A odpovídající úroveň jsou v tomto případě jen ministři (ne náměstci). Jejich podřízení na ně musí tlačit. Stát nepřeje NNO, není u něj vůle na něj peníze dávat. Vnímají rozvoj občasné společnosti – je deklarován, ale není realizován, jen pod tlakem. Čerpání je veliký problém. Potřeba je, aby si i další ministři to vzali za své.

J. Bražinová (NOK): Najděme společně dobrou praxi a převeďme ji do reality.

Ing. Z. Drhová: Problém s čerpáním NNO je velký a čísla to dokládají. Lidé, co jsou v monitorovacích a řídících výborech – jejich váha není taková, aby mohli měnit nastavení OP. Chtělo by to projekt na podporu NNO na čerpání fondů a mapování situace. Bylo by vhodné takovou jednotku postavit. Bylo to několikrát navrhováno, ale nikdy se nenašla dohoda s MMR.

Závěry - úkoly:

· Dopis ministra Kocába na ministra práce a sociálních věcí s dotazem na osud tzv. Fondu malých projektů. Kdy bude realizován.

Odpovědnost: Jiří Pavlát

· Zjistit od J. Bražinové (NOK) oficiální výsledky krajských seminářů MMR k problému NNO s čerpáním strukturálních fondů EU. Připravit materiál pro ministra Kocába i s příkladem dobré praxe (např. ze zahraničí).

Odpovědnost: Jiří Pavlát


Ad 4) Integrovaný operační program – Smart Administration (host: Ing. Radka Soukupová, ředitelka Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra)

Ing. Radka Soukupová se omluvila z jednání.

Závěry - úkoly:

· Zjistit, zda se dá projekt na podporu čerpání NNO a monitorování situace zaplatit z OPLZZ nebo IOP (např. projekt Úřadu vlády). Zajistit setkání členů výboru s Ing. Radkou Soukupovou, ředitelkou Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra.

Odpovědnost: Jiří Pavlát


Ad 6) Evropské téma: klima a aktivity NNO k summitu v Kodani

Ondřej Rut: Informoval o klimaticko-energetickém balíčku, činnosti Zeleného kruhu a o chystaném klimatickém summitu v Kodani. Diskutuje se o textu úmluvy, která by měla navázat na kjótský protokol. Problémem je financování snižování emisí. Role ČR není významná, EU zde vystupuje jako celek. Role předsednictví byla konzervativní a moderující.


Ad 7) Různé

K. Schwarz a Roman Haken: Asociace NNO a Roman Haken vedli jednání s ČMZRB ohledně možnosti půjčkového systému pro NNO. ČMZRB potřebuje impuls z vlády, aby připravili následně mohli připravit půjčkový systém.

Ing. R. Haken: Bylo by dobré připravit materiál o činnosti českých NNO během předsednictví a předat jej švédským NNO.

Ing. R. Haken: EHSV schválilo Program pro Evropu – návrhy pro občanskou společnost. Využít to jako argument a podkladní materiál pro připravované výstupy.

Závěry - úkoly:

· Připravit materiál o činnosti NNO v rámci předsednictví dle podnětu R. Hakena.

Odpovědnost: Roman Haken, Jiří Pavlát

· Oslovit ČMZRB dopisem s účelem „nastartování“ aktivit k přípravě návrhů pro zavedení půjčkového systému pro NNO.

Odpovědnost: Jiří Pavlát


Příští jednání: 17. srpna 2009 od 10:15 hod.

RNDr. M. Kundrata

předseda Výboru

V Praze, dne 15. července 2009

Zpracoval: Sekretariát RVNNO

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty