Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

17. 8. 2007 10:09

25. července 2002

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU ze dne 25. července 2002


Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni: P. Pošík

M. Černá

H. Vlčková

PhDr. M. Kopicová

Hosté: J. Sklenářová - Centrum pro zahraniční pomoc

J. Pařízková, MPSV

J. Pelcl - CPKP

Přítomno bylo 17 členů Výboru pro spolupráci s Evropskou unií (dále jen „Výbor“) z 21, Výbor byl tedy usnášeníschopný. Spolu s pozvánkami obdrželi členové Výboru elektronickou poštou podklady: "NROS a Strukturální fondy v ČR" (zpracováno NROS) a "NROS jako implementační agentura" (autorka pí. Jindrová). Na místě byl pak všem účastníkům schůze rozdány podklady: "Tabulka zástupců NNO v orgánech připravujících programové dokumenty k evropským strukturálním fondům" (zpracoval sekretariát RNNO, "Náměty pro plán práce výboru na 2. pololetí 2002" (zpracoval sekretariát RNNO) a "Globální grant pro NNO aktivity v operačních programech" (autorka pí. Jindrová). Schůzi Výboru předsedal Miroslav Kundrata, designovaný předseda Výboru.

I.

Kontrola plnění závěrů z jednání Výboru dne 19. června 2002

·        Výbor se usnesl, že doporučí předsedovi RNNO, aby požádal ministra pro místní rozvoj a ministra práce a sociálních věcí o sjednocení terminologie, týkající se vymezení NNO v příslušných programových dokumentech.

Sekretariát RNNO připravil a odeslal dne 25. června 2002 dopis předsedy RNNO ministru práce a sociálních věcí a ministru pro místní rozvoj se žádostí o sjednocení terminologie.

·        O. Čepelka zašle sekretariátu Rady text k opatření 3.2. SROP tak, aby obsahovalo problematiku, kterou řeší opatření 3.1.. Tento text sekretariát rozešle všem členům Výboru. Pokud nebude mít většina členů připomínky bude text zapracován do dopisu předsedy RNNO ministru pro místní rozvoj. Pokud bude mít většina členů připomínky, text zapracován nebude.

O. Čepelka zaslal příslušný text sekretariátu RNNO, ten jej rozeslal členům výboru a protože nebyly žádné připomínky, byl návrh zaslán dopisem předsedy RNNO ze dne 25. června 2002 ministru pro místní rozvoj.

·        Výbor se usnesl doporučit RNNO, aby svému předsedovi navrhla jmenovat M. Kundratu předsedou Výboru.

Návrh Výboru bude přednesen na zasedání RNNO dne 24. září 2002. Poté bude moci předseda RNNO p. Kundratu jmenovat.

·        Výbor se rozhodl podpořit NROS v jejím úsilí o zapojení se do implementační struktury, budované pro strukturální fondy EU. Současně ji požádal o zpracování písemné představy o její budoucí roli a možnostech v této struktuře, a to do 25. června 2002.

NROS zpracovala 25. června 2002 svoji nabídku k účasti na implementaci některého opatření vybraného programového dokumentu. Sekretariát její návrh rozeslal členům Výboru a byly pouze jediné připomínky, a to pí. Jindrové, které byly členům Výboru poskytnuty.

·        Výbor požádal sekretariát RNNO, aby do příští schůze zmapoval účast zástupců NNO v monitorovacích orgánech pro příslušné programové dokumenty na celostátní a krajské úrovni.

Sekretariát RNNO připravil příslušné podklady.

·        Výbor požádal sekretariát RNNO o zpracování a předložení projektu v rámci programu twinning light v rámci Národního programu Phare 2002.

Sekretariát RNNO zpracoval logický rámec projektu na twinnig light "Vytvoření strategie pro nestátní neziskové organizace k využívání Evropského sociální fondu v oblasti Rozvoje lidských zdrojů" pro národní program Phare 2002. Na jednání Výboru dne 25. 7. 2002 informovala ředitelka Centra pro zahraniční pomoc pí. Hendrichová, že projekt má reálnou šanci uspět, protože EU navýšila finanční prostředky na tuto část Phare 2002.

II.

Program jednání:

1.      Informace jednotlivých členů výboru o stavu přípravy SOP - Rozvoj lidských zdrojů, SOP - Životní prostředí, SOP - Rozvoj venkova a SROP s ohledem na zapracování problematiky NNO.

Jednotliví členové Výboru (zejména p. Čtvrtník z MPSV, p. Kinský z MMR, pí. Jindrová z CPKP, pí. Hendrichová, ředitelka Centra pro zahraniční pomoc) informovali o nových skutečnostech, které se staly po minulém jednání výboru.

V plném proudu je příprava programových dokumentů SOP - RLZ (řídící orgán MPSV) a SROP (řídící orgán (MMR). SOP - Životní prostředí má velký skluz a není podle informací pí. Jindrové (zástupkyně MŽP se omluvila) zatím zpracován. V říjnu letošního roku budou programové dokumenty předloženy vládě, a to včetně implementační struktury. Implementační strukturu bude však především řešit Programový dodatek, který má být předložen vládě do konce prosince letošního roku. V žádném z připravovaných dokumentů není zatím zakotvena možnost globálního grantu. P. Čtvrtník sice v pracovní skupině MPSV pro SOP - RLZ prosazuje globální grant a bude-li ve svém úsilí úspěšný, možnost globálního grantu může být v tomto dokumentu obsažena na konci července 2002, kdy bude připravena jeho nová verze. V současné době probíhá v gesci Národního vzdělávacího fondu (řídící orgán MPSV) také Sjednocený programový dokument (cíl 3) pro Region soudržnosti Praha, na který se vztahují stejné termíny. Výbor může být prostřednictvím svého předsedy připomínkovým místem, až bude materiál předkládán vládě, a to je poslední možnost, kdy mohou být do jednotlivých programových dokumentů nutné věci zapracovány.

2.      Zapojení zástupců NNO do monitorovacích orgánů k přípravě programových dokumentů pro evropské strukturální fondy.

Sekretariát RNNO na základě závěrů z minulého jednání připravil tabulku zástupců NNO v pracovních orgánech k programovým dokumentům k strukturálním fondům EU. Tabulka byla připravena z podkladů ředitelů odborů příslušných ministerstev a z vyjádření členů Výboru RNNO pro spolupráci s regiony, kteří zastupují jednotlivé kraje, a není úplná. Členové Výboru se zavázali tabulku písemně doplnit pokud mají informace, které se k ní vztahují. Hana Frištenská informovala, že členové Výboru pro spolupráci s regiony doplní tabulku v částech týkajících se Regionů soudržnosti. Poté bude tabulka dopracována a předložena oběma výborům a také RNNO. Na návrh pí. Jindrové budou členové pracovních orgánů za neziskový sektor požádání o možnost zveřejnění jejich jmen na Internetu a o zpracovávání podstatných informací z jejich práce.

3.      Úloha NROS při implementaci strukturálních fondů v ČR.

NROS zpracovala podklad, který obsahuje její nabídku stát se součástí implementační struktury finančních prostředků z EU. P. Čtvrtník a p. Kinský vyjádřili názor, že cestu k řešení specifických problémů NNO při využívání strukturálních fondů je možné hledat formou prosazení globálního grantu v rámci některého operačního programu. Z další diskuse vyplynulo, že jsou v podstatě dvě cesty:

a)      požádat MMR, MPSV a Národní vzdělávací fond o zpracování možnosti globálního grantu do příslušných dokumentů, s tím, že se výbor bude podílet na zpracování kritérií pro globální grant,

b)      NROS nebo kterákoliv NNO může zpracovat nezávislý projekt, kterým se bude ucházet o finanční prostředky EU přímo u Evropské komise v rámci standardního grantového schématu.

Výbor se rozhodl, že obě tyto cesty bude sledovat a vytvářet podmínky pro transparentní a otevřený proces.

4.      Plán práce výboru na druhé pololetí 2002.

Sekretariát RNNO připravil rámcové náměty na plán práce Výboru na druhé pololetí 2002: Po delší diskusi Výbor dospěl k rozhodnutí, že není schopen na tomto zasedání plán práce přijmout a vrátí se k němu na svém říjnovém zasedání.

III.

Závěry

1. Výbor se usnesl, že prostřednictvím sekretariátu RNNO doporučí odpovědným pracovníkům MMR, MPSV a Národního vzdělávacího fondu uplatňovat globální grant (týkající se NNO a jejich aktivit), a to v Sektorovém operačním programu - Rozvoj lidských zdrojů, Společném regionálním programu a v Jednotném programovém dokumentu (cíl 3 Praha).

2. Výbor požádal sekretariát RNNO zjistit, zda MMR založilo při SROP komisi pro regionální rozvoj a kdo v tomto orgánu zastupuje neziskový sektor.

3. Výbor se usnesl na tom, že doporučí prostřednictvím sekretariátu RNNO, aby do pracovní skupiny SOP - RLZ byl jmenován další zástupce NNO, a to Radim Burkoň z NROS.

4. Sekretariát RNNO dopracuje do příštího zasedání tabulku zástupců NNO v pracovních orgánech k programovým dokumentům a požádá o jejich souhlas ke zveřejnění jejich jmen na internetové stránce RNNO. Zároveň je požádá o průběžné zpracovávání podstatných informací z jejich práce a ty bude dále distribuovat.

Příští jednání výboru se uskuteční dne 10. října 2002 od 10:00 hodin na Úřadě vlády.

Miroslav Kundrata, v.r.

designovaný předseda Výboru

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X