Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

17. 8. 2007 11:39

23. ledna 2003

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU ze dne 23. ledna 2003
Přítomni/Omluveni: viz. prezenční listina


Hosté: J. Adamcová - Ministerstvo zahraničních věcí
H. Janouškovcová - Ministerstvo zahraničních věcí
H. Veselá - Ministerstvo pro místní rozvoj
J. Modrá - Národní vzdělávací fond
M. Vránová - Grantis
P. Pelcl - CPKP
J. Frűhwirth - Fórum dárců
M. Kvítek - Grantis

Přítomno bylo 16 členů Výboru pro spolupráci s Evropskou unií (dále jen „Výbor“) z 24 členů. Schůzi Výboru vedl Miroslav Kundrata, předseda Výboru.


I.

Kontrola plnění závěrů ze schůze Výboru dne 27. listopadu 2002

 • Sekretariát RNNO vyvěsí na internetových stránkách RNNO tabulku zástupců NNO v orgánech připravujících programové dokumenty k evropských strukturálním fondům včetně kontaktů.

Úkol splněn.


 • Sekretariát RNNO zapracuje do návrhu usnesení vlády k materiálu "Informace o možnostech účasti nestátních neziskových organizací na procesu integrace České republiky do Evropské unie" zajištění účasti zástupců NNO v monitorovacích výborech k příslušným programovým dokumentům.

Úkol splněn - viz usnesení vlády č. 17 ze dne 8. ledna 2003.


 • Vybrané závěry z konference OKAMRK ze dne 22. - 23. 11. 2002 v Ostravě Výbor doporučil k projednání na zasedání RNNO dne 12. 12. 2002.

Úkol splněn.


 • Sekretariát RNNO na příští schůzi Výboru dne 23. 1. 2003 pozve zástupce ministerstva zahraničních věcí, odboru komunikační strategie a zástupce Delegace Evropské komise.

Úkol splněn. Sekretariát RNNO zajistil účast ředitelky odboru komunikační strategie MZV pí. J. Adamcové.II.

Program schůze Výboru

 1. Informace o projednání materiálu "Informace o možnostech účasti NNO na procesu integrace ČR do EU" vládou ČR.

Vláda materiál schválila svým usnesením č. 17 dne 8. ledna 2003. Doporučila v bodě č. III usnesení č. 17 ze dne 2003 vybraným ministrům zajistit v souladu s nařízením Rady EU č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, a na návrh RNNO zastoupení NNO v monitorovacích výborech k příslušným operačním programům, jednotným programovým dokumentům a k rámci podpory Společenství. V diskusi P. Pelcl navrhl požádat představitele řídících orgánů o aktuální pracovní verze programových dodatků k vybraným operačním programům. J. Čtvrtník navrhl pozvat představitele řídících orgánů na příští schůzi Výboru.


 1. Informace o komunikační strategii Ministerstva zahraničních věcí

Ředitelka odboru komunikační strategie MZV J. Adamcová podrobně představila komunikační strategii MZV. Uvedla, že uzávěrka pro předkládání projektů je 24. ledna 2003, další program pro NNO bude vyhlášen v červnu 2003, ale zajímavé projekty budou podporovány průběžně. Dále nabídla možnost účasti zástupce Výboru ve výběrové komisi pro hodnocení projektů předkládaných v rámci komunikační strategie.


 1. Projednání plánu práce Výboru.

Členové Výboru obdrželi pracovní podklad "Hlavní směry činnosti Výboru pro rok 2003", které jsou součástí schváleného Plánu práce Výboru ze dne 14. října 2002. H. Frištenská uvedla, že plán práce na rok 2003 je nutné doplnit o přípravu úkolu vyplývajícího z bodu č. II usnesení vlády č. 17 ze dne 8. ledna 2003. Vláda uložila předsedovi RNNO ve spolupráci s ministry pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, životního prostředí a zemědělství předložit vládě do 30. září 2003 návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů EU a analýzu jejich dosavadní účastni na procesu integrace ČR do EU.


 1. Informace o projednání některých operačních programů vládou ČR.

Ing. T. Holečková informovala členy Výboru o projednání programových dokumentů vládou. Uvedla, že OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství , OP Průmysl, OP Životní prostředí, OP Cestovní ruch a lázeňství, OP Rozvoj lidských zdrojů a Jednotné programové dokumenty pro Cíl 2 a 3 regionu soudržnosti NUTS II Praha byly vládou schváleny. Společný regionální operační program bude vládě znovu předložen k projednání. Zároveň nabídla členům Výboru poskytnutí písemných informací o aktuálních událostech a očekávaných aktivitách v prvním pololetí roku 2003 a o výsledcích jednání a podmínkách přistoupení ČR k EU.

III.

Závěry

ad 1)

 • Sekretariát Rady:

a) rozešle představitelům řídících orgánů k vybraným operačním programům (MMR, MPSV, MŽP, Mze) žádost o zaslání aktuálních verzí programových dodatků k těmto programovým dokumentům a požádá o informaci, zda již byly zřízeny monitorovací výbory, zda se podílejí na přípravě programových dodatků a zda jsou v nich zastoupeny NNO,

b) pozve na příští schůzi Výboru dne 11. března 2003 představitele řídících orgánů k vybraným operačním programům,

c) dohodne schůzku předsedy Výboru RNDr. M. Kundraty s ředitelem Rábem z MMR ohledně SROP.


ad 2)

 • Výbor doporučil do výběrové komise k hodnocení projektů v rámci komunikační strategie MZV ředitelku NROS PhDr. H. Šilhánovou. Sekretariát RNNO toto doporučení oznámí písemně ředitelce odboru komunikační strategie MZV.


ad 3)

 • Sekretariát RNNO zpracuje na základě schválených námětů a dalších podnětů členů Výboru plán práce Výboru na rok 2003 a harmonogram schůzí Výboru.

 • P. Pelcl zpracuje svůj námět k obsahu připravovaného materiálu "Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů EU a analýzu jejich dosavadní účastni na procesu integrace ČR do EU".


ad 4)

 • Sekretariát RNNO rozešle členům Výboru spolu se zápisem ze schůze materiály odboru evropské integrace, poskytnuté Ing. T. Holečkovou, ředitelkou kanceláře předsedy vlády.
Příští schůze Výboru se uskuteční dne 11. března 2003 od 10:30 hodin na Úřadu vlády.

RNDr. Miroslav Kundrata, v. r.

předseda Výboru 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X