Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

17. 8. 2007 10:06

19. června 2002

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU ze dne 19. června 2002
Přítomni: PhDr. H. Šilhánová Hosté: D. Rosecký

D. Černý Ing. M. Šedivý

Mgr. P. Kalousová L. Krajdl

RNDr. M. Kundrata Ing. M. Vyšín

P. Pošík PhDr. O. Čepelka

Ing. M. Černá

H. Vlčková

Mgr. M. Marksová – Tominová

Mgr. T. Gremlica

Mgr. R. Hrabčík

P. Trantina

J. Čtvrtník

O. Pešek

JUDr. Hana Frištenská

Omluveni: Mgr. V. Lišková

PhDr. L. Vostřáková

Ing. J. Hořínek

PhDr. M. Kopicová

P. Jindrová

Nepřítomni: Mgr. J. Kinský

PhDr. J. Hendrichová

Přítomno bylo 14 členů Výboru pro spolupráci s Evropskou unií (dále jen „Výbor“) z 21, Výbor byl tedy usnášeníschopný. Spolu s pozvánkami obdrželi členové Výboru elektronickou poštou i následující podklady:

·         Náměty na jednání Výboru a předběžné aktivity sekretariátu Rady vlády pro NNO v 1. čtvrtletí roku 2002 (H. Frištenská)

·         Statut Výboru

·         Seznam členů Výboru

Na místě byl pak všem účastníkům schůze rozdán Jednací řád Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“), kterým se přiměřeně řídí i schůze Výboru, dále příspěvek. O. Čepelky „Co potřebuje český neziskový sektor“ a dopis z Centra pro zahraniční pomoc, informující o možnosti využití programu twinning light. Schůzi Výboru předsedala H. Frištenská, pověřená jeho řízením.

Rámcový program schůze:

 

1.      Projednání pracovního podkladu, zpracovaného sekretariátem RNNO

2.      Rozpracování plánu práce Výboru do konce roku 2003

3.      Zpracování návrhu na jmenování předsedy Výboru pro ministra Ing. K. Březinu

 

Na žádost předsedající se všichni přítomní představili a seznámili ostatní členy Výboru s organizací, kterou reprezentují. Souhlasili s tím, že elektronickou poštou na adresu trombiko@vlada.cz zašlou krátké představení své osoby a instituce, kterou zastupují. Z jejich vyjádření byla zpracována příloha k zápisu z schůze Výboru.

V úvodu schůze stručně prezentovala předsedající H. Frištenská materiál s názvem „Náměty na jednání Výboru a předběžné aktivity sekretariátu RNNO v 1. čtvrtletí roku 2002“ a vyzvala přítomné k diskusi.

D. Černý informoval o zkušenostech Purkyňovy nadace s pokusem o zapojení se do programu SAPARD, o schůzce nad Společným regionálním operačním programem (dále jen „SROP“) mezi Ing. Prančlem z MMR a zástupci nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) v čele s R. Hakenem a konečně o připravované celostátní konferenci RANO, která se bude konat 23. – 24. května 2003. Navrhl, aby se na této konferenci prezentovaly výsledky práce Rady a všech jejích tří výborů.

H. Vlčková informovala přítomné o účasti NNO na přípravě Sektorového operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen „SOP RLZ“), SROP a na přípravě na implementaci Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“). Účast NNO je prý zajištěna dostatečně, ovšem problémy pro NNO nastanou při samotné implementaci těchto programů, protože minimální částky pro předkládané projekty jsou pro NNO příliš vysoké a z tohoto důvodu bude pro řadu z nich velice obtížné sehnat odpovídající část finančních prostředků na spolufinancování. Upozornila na zkušenosti z Francie a Skotska, kde řídící struktury příslušných operačních programů, resp. strukturálních fondů, pověřily zajišťováním finančních prostředků na spolufinancování zprostředkující orgány. O použití globálních grantů zatím státní správa ČR neuvažuje. Globální granty by sice byly pro NNO výhodnější vzhledem k nižším minimálním částkám na projekty, ale jejich používání musí být zmíněno v příslušných programových dokumentech.

J. Čtvrtník pak její informaci doplnil z hlediska MPSV, které je garančním ministerstvem pro SOP RLZ. Uvedl především časové a technické souvislosti přípravy programových dokumentů. Časovým horizontem pro jejich přípravu je říjen 2002, kdy všechny programové dokumenty budou předloženy vládě. Poté v horizontu několika měsíců bude vládě přeložen Programový doplněk, který bude obsahovat také bližší informace o implementační struktuře ke strukturálním fondům. Zmínil se dosavadních možnostech získání globálních grantů a uvedl, že tato problematika je předmětem nejbližších jednání.

O. Čepelka hovořil o tom, čím by se podle jeho názoru měl Výbor v budoucnu zabývat. Měl by dát veřejnosti najevo, co v této oblasti pokládá za podstatné. Jako příklad uvedl svůj materiál „Co potřebuje český neziskový sektor“.

H. Vlčková se opět vrátila k SROP. Upozornila, že opatření č. 3.1 Rozvoj sociálních, kulturních a občanských aktivit v obcích bude financováno z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), který hradí pouze investiční projekty, takže zde místo pro aktivity NNO rozhodně není. Opatření č. 3.2 Podpora sociální integrace v obcích bude financována z ESF, zde by se tedy NNO mohly uplatnit. Z tohoto důvodu navrhla, aby obsah opatření 3.1 byl do jisté míry zapracován i do opatření 3.2.

H. Frištenská navrhla, aby v příslušných programových dokumentech byla zpřesněna a sjednocena terminologie, týkající se NNO.

S ohledem na to, že pracovní materiál obsahoval některé teze, týkající se možné úlohy NROS při zapojení do procesu implementace prostředků ze strukturálních fondů, byla zahájena diskuse na toto téma. Na její závěr se Výbor shodl, že bude úsilí NROS v tomto směru podporovat, pokud NROS vyjádří svoji představu o své budoucí roli.

Výbor se dále zabýval návrhem na jmenování předsedy Výboru. Na tuto funkci byli navrženi tři kandidáti: M. Kundrata, P. Pošík a P. Kalousová. Hlasování bylo přítomno 11 členů Výboru z 21, Výbor byl tedy usnášeníschopný. Pro M. Kundratu hlasovalo 6 členů Výboru, nikdo nebyl proti, 5 členů Výboru se hlasování zdrželo.

 

 

Závěry:

 

·         Výbor se usnesl, že doporučí předsedovi Rady, aby požádal ministra pro místní rozvoj a ministra práce a sociálních věcí o sjednocení terminologie, týkající se vymezení NNO v příslušných programových dokumentech.

·         O. Čepelka zašle sekretariátu Rady text k opatření 3.2. SROP tak, aby obsahovalo problematiku, kterou řeší opatření 3.1.. Tento text sekretariát rozešle všem členům Výboru. Pokud nebude mít většina členů připomínky bude text zapracován do dopisu předsedy Rady ministru pro místní rozvoj. Pokud bude mít většina členů připomínky, text zapracován nebude.

·         Výbor se usnesl doporučit Radě, aby předsedovi Rady navrhla jmenovat M. Kundratu předsedou Výboru.

·         Výbor se rozhodl podpořit NROS v jejím úsilí o zapojení se do implementační struktury, budované pro strukturální fondy EU. Současně ji požádal o zpracování písemné představy o její budoucí roli a možnostech v této struktuře, a to do 25. června 2002.

·         Výbor požádal sekretariát Rady, aby do příští schůze zmapoval účast zástupců NNO v monitorovacích orgánech pro příslušné programové dokumenty na celostátní a krajské úrovni.

·         Výbor požádal sekretariát Rady o zpracování a předložení projektu v rámci programu twinning light v rámci Národního programu Phare 2002

Příští schůze Výboru se uskuteční 25. července 2002.

JUDr. H. Frištenská, v.r.

V Praze, dne 20. června 2002

Zpracoval: Ing. Martin Vyšín

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X