Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

29. 10. 2009 15:40

17. srpna 2009

Zápis ze schůze Výboru pro EU RVNNO ze dne 17. srpna 2009

Schůzi Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor“) řídil jeho předseda RNDr. M. Kundrata
 
Program:
 
1) Zahájení, program jednání, informace ze sekretariátu
2) Informace ve věci změny Usnesení vlády ČR ze dne 30.11.2006 č. 1364 k financování operačních programů spolufinancovaných ze zdrojů EU
3) Analýza čerpání NNO jako příjemců strukturální pomoci
4) Stanovisko MPSV k dopisu ve věci NNO jako oprávněných žadatelů ve Výzvě 30 a tzv. Fondu malých projektů a projednání dalšího postupu
5) Reorganizace Výboru pro EU - doplnění členů
6) Termíny jednání do konce roku a termíny setkání se členy monitorovacích výborů
7)  Různé.


1) Zahájení, program jednání, informace ze sekretariátu 

Předseda RNDr. M. Kundrata zahájil schůzi a konstatoval, že Výbor je usnášeníschopný. Zároveň vznesl dotaz, zda si někdo z přítomných přeje doplnit návrh programu dnešní schůze. Žádné změny nebyly navrženy.


2) Informace ve věci změny Usnesení vlády ČR ze dne 30.11.2006 č. 1364 k financování operačních programů spolufinancovaných ze zdrojů EU.

PhDr.  H. Frištenská: Změna usnesení byla projednána při návštěvě MMR za účasti Ing. Mgr. Bražinové. Zástupci NOK slíbili prověřit, jaký dosah by změna znamenala a následně sdělí svůj názor.
Ing. Mgr. Bražinová:  NOK má zájem zlepšit čerpání prostředků z EU a proto se tímto podnětem zabýváme. Zatím neznám výsledek, jakmile bude znám, tak Vás budu informovat.


3) Analýza čerpání NNO jako příjemců strukturální pomoci.
PhDr.  H. Frištenská: Ministr Kocáb poslal dopis ministrovi financí Janotovi ohledně informací z předběžné analýzy NOKu a možnosti zapojit do procesu předfinancování nebo půjček ČMZRB. Odpověď byla velmi obecná a v zásadě jsme se nedozvěděli to, na co jsme se ptali. Proto jsme poslali další dopis.
Ing. Mgr. Bražinová: Jakmile budete mít odpověď, prosím o poskytnutí stanoviska Ministerstva financí ČR pro NOK.
Ing. Mgr. Bražinová:  Konečná analýza čerpání NNO z fondů EU v této době není hotová. Avšak již nyní na základě předběžných informací víme, že proběhne další kolo seminářů. Ty už budou zřejmě dvoudenní a velmi praktické. Cílem je zlepšit čerpání NNO z fondů EU. Finální Analýza čerpání NNO bude zřejmě hotova na konci září nebo v první polovině října.
RNDr. M. Kundrata:  Zajímá mne, jak funguje program 3P, dotaz na NROS – jak je to s insolventností žadatelů ze strany NNO a ručením.
PhDr. H. Šilhánová: Půjčkový program 3P. Je to systém, který by měl pak převzít soukromý bankovní sektor. Původní tvrdé podmínky byly změněny, ale metodika se stále vyvíjí. Ručení tam však stále je a bude. Mysleli jsme si, že větší zájem bude ze strany těch, kteří dostávají dotace, ale ti tam nejsou. Spíš jsou žadateli organizace, které jdou do velkých projektů a strukturálních fondů.
PhDr. O. Čepelka:  Nezapomenout na druhou roli NNO. Současná architektura OP způsobuje, že není možné realizovat integrované projekty. Měli bychom tlačit, aby šlo tyto projekty realizovat.
Ing. Mgr. Bražinová:NOK připravuje analýzu lhůt a odstranění nedostatků a zveřejnění příkladů dobré praxe. Připravují se analýzy synergií. Připravuje se bonifikace propojování měkkých a tvrdých projektů.
Ing. R. Haken: Program 3P od NROS je lepší než půjčka u komerčních bank. Každá pobočka komerční banky si vysvětluje podmínky jinak.  Myslím si, že ČMRZB by mohla dávat větší sumy na jeden projekt, než třeba projekt 3P. Od polostátní banky bych se očekával extra projekt pro NNO, aby se podpořilo čerpání z fondů EU, třeba včetně finančního poradenství.
PhDr. H. Šilhánová: Program 3P v NROS skončí za 2 roky.


4) Stanovisko MPSV k dopisu ve věci NNO jako oprávněných žadatelů ve Výzvě 30 a tzv. Fondu malých projektů a projednání dalšího postupu.

PhDr.  H. Frištenská: Na základě odpovědi na dopis ministra Kocába proběhlo jednání na MPSV, na němž nám byly opakovány výhrady k občanským sdružením, které nejsou jako právní subjekty zahrnuty mezi oprávněné žadatele Výzvy 30. Základní problémem podle MPSV je netransparentnost občanských sdružení. MPSV je toho názoru, že sociální ekonomika je druh podnikání a proto by občanská sdružení měla založit podnikatelské subjekty. S tímto postupem jsme za sekretariát RVNNO vyjádřili nesouhlas. MPSV byla nabídnuta možnost pracovní skupiny, která by definovala podmínky, za jakých by se občanská sdružení mohla výzev na sociální ekonomiku účastnit. MPSV prověří, zda je takový postup možný. Problémem by mohla být diskriminace některých občanských sdružení, které by nesplňovali stanovené podmínky. K Fondu malých projektů. Byli jsme odkázáni na řídící odbor k projednání podnětu. MPSV ho považuje za doplňkový a jeho realizací se prozatím nezabýval.
Ing. Mgr. Bražinová:  K číslům o čerpání NNO z fondů EU, které MPSV v odpovědi ministru Kocábovi sdělilo. Informovala jsme se na MPSV a data jsou k určitému datu čerpána ze systému.
MUDr. M. Černá: Byla to občanská sdružení, která sociální ekonomiku zahájila a otevřela.
Ing. R. Haken: Nemůžeme dopustit princip, že se nějaké ministerstvo rozhodne, že nějaká právní forma je riziková. Je to nebezpečný precedens. Nemohou mít takovou svévoli.
PhDr.  H. Frištenská: Různé formy NNO jsou diskriminovány v různých výzvách – většinou jsou vymezeny podmínky účasti. Proto se chystá zákon o veřejné prospěšnosti,  a ten by tento problém řešil.
RNDr. M. Kundrata: I zahraniční nadace měly problém dávat granty občanským sdružením, když viděly jejich stanovy, kde se píše, že členská schůze může rozhodnout o majetku .
MUDr. M. Černá: Podporuji stanovisko R. Hakena. Občanská sdružení jsou prospěšná a dělají velký kus práce - vytvářejí skutečné hodnoty.
PhDr. K. Schwarz: Taky jsem pro neustoupení z pozice. Všechny právní formy jsou si rovny. Je potřeba problém řešit legislativně. Systémové řešení formou zákona je důležité, ale proces je dlouhodobý. Jedná se o určitou zvůli úředníků, že občanská sdružení nemohou podnikat. Je potřeba vyslat signál, že takový postup není legitimní. Ministr Kocáb by měl žádat jasné vysvětlení, z čeho vzniká ona rizikovost občanských sdružení.
PhDr. O. Čepelka:  Sledujme oba cíle. Legislativní proces i boj s nedůvěrou. Společnosti s ručením omezeným jsou stejně rizikové jako občanská sdružení.
Mgr. O. Marek: Je to i snaha kontrolovat volný občanský sektor. Na tento tlak veřejné správy je potřeba bez emocí vytvářet protitlak. Občanská sdružení z před několika lety přece byla  podhoubím dnešním velkým neziskovým organizacím. Je to vývoj. 
PhDr. H. Šilhánová: Občanské sdružení je dnes již nevyhovující právní forma. Občanská sdružení za to nemohou, ale je to tak. Jaké mají občanská sdružení naplňovat podmínky, aby byly pro podnikání transparentní?
Ing. R. Haken: Nesouhlasím, pak by mohl každý orgán chtít jiná pravidla. Co na to NOK? Já bych chtěl po MPSV, ať vysvětlí konkrétně proč jsou občanská sdružení netransparentní. V jejich dopise na to není odpověď.
Ing. Mgr. Bražinová: Nedokážu říct, jak zareaguje NOK. Z mého pohledu je to problém toho, že každý člověk chápe NNO nějak jinak. Úředníci většinou znají jen nadace a nadační fondy – o zbytku neví.
PhDr. H. Šilhánová: NNO jsou v rozpočtových pravidlech.
PhDr. O. Čepelka: MPSV nedokáže rozpoznat rizikovost občanských sdružení. Podobně jako je řešena rizikovost u společností s ručením omezeným, tak by se měla řešit u občanských sdružení.
PhDr. P. Francová: Také problém Fondu malých projektů dlouho kvasil. Argumenty pro něj jsou stále stejné. Rovněž čerpání NNO z fondů EU je dlouhodobě nízké.
PhDr.  H. Frištenská: Budeme dále vytvářet tlak na vznik Fondu malých projektů. Oddělí velké a malé projekty a ty malé projekty alespoň částečně podpoří NNO.


5) Reorganizace Výboru pro EU - doplnění členů.
RNDr. M. Kundrata: Navrhujeme pro zlepšení fungování Výboru pro EU změnu statutu v tom smyslu, aby členy mohli být nejen zástupci NNO, ale i institucí veřejné správy, které mohou pomoci v činnosti výboru. Tuto změnu projedná nejbližší RVNNO a zároveň na základě předchozích jednání nominuje nové členy výboru, tedy Ing. Mgr. Bražinovou, zástupce NOK a Zuzanu Drhovou, zastupitelku Prahy.


6) Termíny jednání do konce roku a termíny setkání se členy monitorovacích výborů.
RNDr. M. Kundrata: Další jednání Výboru pro EU stanovuji na základě uskutečněné diskuze na tyto termíny: 21.10. a 2.12. Dne 2.12. se uskuteční setkání členů Výboru pro EU se zástupci NNO v monitorovacích výborech.


7) Různé.
 
PhDr. O. Čepelka: Dokončují se evaluace operačních programů a roční hodnocení operačních programů. Existují evaluační zprávy a ty by si mohli členové monitorovacích výborů vyžádat a projednat v monitorovacích výborech.
Ing. O. Marek: Nevidí jediný důvod, proč bys se evaluační zprávy neměly zveřejňovat. Nejsou tam žádné tajné informace. 
Ing. Mgr. Bražinová: Prověrím, zda jsou evaluace veřejné nebo ne.
Ing. R. Haken: Poselství švédskému předsednictví je dokončeno a bude projednáno na RVNNO. 


RNDr. M. Kundrata
předseda Výboru

V Praze, dne 17. srpna 2009
Zpracoval: Sekretariát RVNNO, J. Pavlát

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X