Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

17. 8. 2007 11:43

11. března 2003

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU ze dne 11. března 2003
Přítomni/Omluveni: viz. prezenční listina


Hosté: Z. Bauerová - Centrum pro zahraniční pomoc
M. Vránová - Grantis
RNDr. K. Prančl - Ministerstvo pro místní rozvoj
D. Stulík - Nadace rozvoje občanské společnosti

Přítomno bylo 12 členů Výboru RNNO pro spolupráci s Evropskou unií (dále jen „Výbor“) z 24 členů. Schůzi Výboru vedl RNDr. M. Kundrata, předseda Výboru.


I.

Kontrola plnění závěrů ze schůze Výboru dne 23. ledna 2003

 1. Sekretariát RNNO:

 • rozešle představitelům řídících orgánů k vybraným operačním programům (MMR, MPSV, MŽP, Mze) žádost o zaslání aktuálních verzí programových dodatků k těmto programovým dokumentům a požádá o informaci, zda již byly zřízeny monitorovací výbory, zda se podílejí na přípravě programových dodatků a zda jsou v nich zastoupeny NNO,

 • pozve na příští schůzi Výboru dne 11. března 2003 představitele řídících orgánů k vybraným operačním programům,

 • dohodne schůzku předsedy Výboru RNDr. M. Kundraty s ředitelem Rábem z MMR ohledně SROP.

Splněno.


 1. Výbor doporučil do výběrové komise k hodnocení projektů v rámci komunikační strategie MZV ředitelku NROS PhDr. H. Šilhánovou. Sekretariát RNNO toto doporučení oznámí písemně ředitelce odboru komunikační strategie MZV.

Splněno.


 1. Sekretariát RNNO zpracuje na základě schválených námětů a dalších podnětů členů Výboru plán práce Výboru na rok 2003 a harmonogram schůzí Výboru.

Splněno.


 1. P. Pelcl zpracuje svůj námět k obsahu připravovaného materiálu "Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů EU a analýzu jejich dosavadní účastni na procesu integrace ČR do EU".

Nesplněno. Na schůzi Výboru pro nemoc omluven.

 1. Sekretariát RNNO rozešle členům Výboru spolu se zápisem ze schůze materiály odboru evropské integrace, poskytnuté Ing. T. Holečkovou, ředitelkou kanceláře předsedy vlády.

Splněno.


II.

Program schůze Výboru


 1. Informace zástupců některých řídících orgánů o příslušných operačních programech.

a) RNDr. K. Prančl z odboru koncepce regionálního rozvoje MMR (který byl hostem na schůzi Výboru), informoval o vzniku a struktuře Společného regionálního operačního programu (SROP). Z následné diskuse vyplynulo, že opatření SROP, týkající se regenerace měst, které bude zároveň přípravou na iniciativu URBAN, bude mít podobu pilotního projektu. Bude se tedy týkat pouze 3 - 4 vybraných obcí. Projekty budou neinvestičního charakteru. NNO se jich budou moci zúčastnit, ovšem konečnými příjemci pomoci budou obce.

Na otázku JUDr. H. Frištenské ohledně způsobu implementace SROP odpověděl RNDr. K. Prančl, že na rozdíl od ostatních OP je implementační struktura SROP decentralizovaná. Rozhodovací pravomoci bude mít řídicí orgán, tj. MMR. Rady regionů soudržnosti se na implementaci budou podílet až do úrovně výběru projektů.

Ve svém vystoupení se RNDr. K. Prančl soustředil především na nové usnesení vlády č. 149 ze dne 12. února 2003 o změně počtu OP pro využívání strukturálních fondů (sekretariát RNNO toto usnesení rozdal členům Výboru před jeho schůzí). Vláda tímto usnesením zrušila OP Cestovní ruch a lázeňství, Doprava a Životní prostředí. Zároveň ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s hejtmany uložila zapracovat aktivity bývalého OP Cestovní ruch a lázeňství do SROP a ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem dopravy připravit nový OP Infrastruktura s využitím bývalých OP Doprava a Životní prostředí, včetně jejich finančních alokací. Řídicím orgánem OP Infrastruktura bude pověřen útvar MŽP. Ve smyslu výše uvedených změn bude upraven i Národní rozvojový plán (NRP). OP Infrastruktura a upravený SROP budou předloženy vládě pouze pro informaci a postoupeny přímo Evropské komisi.

V diskusi vystoupil Mgr. J. Kinský z odboru integrace a strukturálních fondů MMR a informoval přítomné o harmonogramu prací na přípravě operačních programů. NRP a OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědlěství, Rozvoj lidských zdrojů a JPD pro Cíl 2 a 3 byly již Evropské komisi předloženy. Do 15. 4. 2003 bude předložen SROP a další OP. Tyto dokumenty budou hodnoceny pod dobu asi jednoho měsíce. V červnu 2003 obdrží ČR pravděpodobně tzv. negociační mandát, což bude společné stanovisko všech generálních ředitelství (DG) ke všem programovým dokumentům. Během července a srpna 2003 budou probíhat pravděpodobně úpravy NRP. Vyjednávat o všech OP se začne, až jednání k NRP budou uzavřena. Teprve až budou hotové a projednané všechny OP, bude možné zpracovat podrobné manuály k jejich provádění - to se očekává v červnu až srpnu 2004. Na podzim 2004 se dá očekávat akreditace řídících orgánů a poté budou vytvářeny podrobné pokyny pro nižší struktury implementace.

b) Zástupce řídícího orgánu k OP Rozvoj lidských zdrojů Ing. M. Přibyl se přes ohlášenou účast nedostavil. J. Čtvrtník, který ve Výboru zastupuje MPSV, proto informoval přítomné o OP Rozvoj lidských zdrojů, který byl vládou schválen a již byl předán zástupcům Evropské komise. K námětům, aby do kofinancování byla započítána hodnota dobrovolnické práce uvedl, že MPSV uvažuje o 1 %-ní spoluúčasti žádající NNO. Polovina této spoluúčasti bude moci být ve formě dobrovolnické práce. Způsob oceňování dobrovolnické práce bude obsažen v připravované metodice MPSV.


 1. Projednání plánu práce Výboru na rok 2003

Sekretariát Rady předložil schůzi Výboru pracovní návrh plánu práce Výboru na rok 2003. K návrhu proběhla diskuse, jejímž výsledkem bylo dopracování plánu práce. Plán práce s doplněními Výbor přijal.


 1. Projednání struktury a způsobu přípravy návrhu materiálu, určený pro jednání vlády podle usnesení č. 17/2003 "Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů EU a analýza jejich dosavadní účasti na procesu integrace ČR do EU".

J. Čtvrtník porovnal plán práce Výboru s informacemi o harmonogramu prací na přípravě operačních programů od Mgr. J. Kinského a konstatoval, že termín září 2003 považuje pro přípravu materiálu „Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů EU a analýza jejich dosavadní účasti na procesu integrace ČR do EU“ za nereálný. Byl toho názoru, že tento materiál bude moci být připraven až ke konci roku 2003.

JUDr. H. Frištenská tvrdila, že v tomto materiálu půjde především o finanční prostředky na kofinancování projektů NNO a na případné zálohové platby. Materiál tedy bude mít vztah k státnímu rozpočtu a bude tedy muset být schválen dříve, než ke konci roku 2003. V diskusi dále padl návrh naopak termín přípravy tohoto materiálu uspíšit. S tímto názorem souhlasili PhDr. O. Čepelka a PhDr. H. Šilhánová.

JUDr. H. Frištenská seznámila přítomné s probíhajícím výzkumem firmy Gabal Analysis&Consulting a uvedla, že výsledky tohoto výzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro tvorbu výše zmíněného materiálu. Dále JUDr. H. Frištenská navrhla, aby členové Výboru, zastupující NNO, do příští schůze zaslali seznam nejvýše pěti hlavních problémů, které se podle nich budou týkat NNO a strukturálních fondů.

RNDr. M. Kundrata navrhl, aby vznikla pracovní skupina, která se bude přípravou tohoto materiálu zabývat. Členové Výboru se dohodli, aby jejími členy byli: P. Pelcl, D. Stulík, M. Kundrata, Z. Bauerová a případně zástupce MF (odbor Národního fondu, odbor rozpočtu). Tato pracovní skupina se bude zabývat nejen obsahem materiálu pro jednání vlády ale i problémem termínu jeho předložení.

PhDr. H. Šilhánová informovala, že NROS zpracuje přehled způsobů kofinancování projektů NNO a zálohových plateb v členských zemích EU jako další podklad pro přípravu tohoto materiálu.


 1. Různé.

 1. D. Černý informoval přítomné, že ve dnech 29. – 30. května 2003 se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bude konat celostátní všeoborová konference NNO.

 2. PhDr. O. Čepelka představil členům Výboru svou novou knihu Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie. Zmínil se rovněž o potřebě získání dalších finančních prostředků na dotisk této knihy a na vydání jejího druhého dílu.


III.

Závěry

 1. Byla ustavena pracovní skupina k přípravě materiálu "Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů EU a analýza jejich dosavadní účasti na procesu integrace ČR do EU" pro jednání vlády, která se sejde na svém prvním jednání dne 4. dubna 2003. Do 20. března 2003 dodají členové Výboru, zastupující NNO, seznam nejvýše pěti největších problémů NNO, týkajících se budoucího využívání strukturálních fondů. Tento podklad využije pracovní skupina při svém prvním jednání. 1. Sekretariát RNNO požádá MPSV a Mze o programové dodatky k příslušným OP.


 1. Sekretariát RNNO požádá prostřednictvím členky Výboru Mgr. P. Kalousové (ředitelky Fóra dárců) nadace, které mají grantové programy týkající se EU, aby do svých hodnotitelských orgánů přizvali zástupce institucí a ministerstev, které se zabývají grantováním stejných aktivit z veřejných rozpočtů.


 1. Sekretariát RNNO zařadí do plánu práce Výboru:

 • na květnovou schůzi další bod, týkající se informací o Národním fóru konventu (kontakt dodá p. Stulík z NROS),

 • na srpnovou schůzi další bod, týkající se informací zástupce řídícího orgánu OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství,

 • na listopadovou schůzi společné zasedání s Výborem RNNO pro spolupráci s regiony.


 1. D. Stulík z NROS připraví přehled způsobů kofinancování projektů NNO v zemích EU.


Příští schůze Výboru se uskuteční dne 20. května 2003 od 10:00 hodin na Úřadu vlády.RNDr. Miroslav Kundrata, v. r.

předseda Výboru


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X