Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

18. 8. 2007 11:51

1. dubna 2005

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU ze dne 1. dubna 2005
Přítomni/Omluveni: viz. prezenční listina

Schůzi Výboru RNNO pro spolupráci s Evropskou unií (dále jen “Výbor”) řídil jeho předseda RNDr. M. Kundrata.

Program schůze:

 1. Schválení programu, kontrola úkolů z minulé schůze.
 2. Informace o úspěšnosti nestátních neziskových organizací v dosud uzavřených výběrových řízeních v rámci strukturálních fondů; diskuse nad problémy, které byly spojeny s dokončováním projektů a výběrovými řízeními. Nestátní neziskové organizace a povinné kofinancování a předfinancování projektů.
 3. Zpráva o přípravě dokumentu Návrh systému zapojení nestátních neziskových organizací do přípravy programových dokumentů na období 2007 – 2013.
 4. Výběr zástupce Rady vlády pro nestátní neziskové organizace do Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovacím období let 2007 až 2013 Evropskými společenstvími na úrovni státu.
 5. Různé

AD 1) Schválení programu, kontrola úkolů z minulé schůze

RNDr. M. Kundrata zahájil schůzi Výboru kontrolou úkolů z minulé schůze. Poté podal přítomným stručnou informaci o aktuální situaci kolem přípravy finančních mechanismů EHP / Norska. V současné době připravuje Centrum pro zahraniční pomoc zjednodušené výběrové řízení pro nadace, které by byly schopny finanční prostředky administrovat. Tyto prostředky by mohly být k dispozici počátkem roku 2006.

V diskusi se D. Stulík vrátil k připravované metodice zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů. Uvedl, že tato metodika by neměla zapojit veřejnost jen do přípravy programovacích dokumentů. Pokud bude metodika po odzkoušení fungovat, mohly by se jí řídit např. i kraje nebo obce. RNDr. M. Kundrata doporučil zpracovatelům, aby se obrátili na sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen “Rada”) s žádostí o poskytnutí prostředků na dopracování metodiky.

Závěr:

 • Členové Výboru vzali na vědomí informaci RNDr. M. Kundraty o stavu přípravy na využití prostředků z finančních mechanismů EHP / Norska.
 • Zpracovatelé metodiky zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů se obrátí na sekretariát Rady s žádostí o poskytnutí prostředků na její dopracování.

AD 2) Informace o úspěšnosti nestátních neziskových organizací v dosud uzavřených výběrových řízeních v rámci strukturálních fondů; diskuse nad problémy, které byly spojeny s dokončováním projektů a výběrovými řízeními. Nestátní neziskové organizace a povinné kofinancování a předfinancování projektů

Ing. R. Soukupová informovala přítomné o schůzce tajemníka Rady s náměstkyní ministra pro místní rozvoj Mgr. V. Jourovou, na které bylo dohodnuto, že MMR poskytne 50 mil. Kč na předfinancování projektů nestátních neziskových organizací (dále jen “NNO”). Finanční rámec pro tento nástroj je již prakticky hotov. Ing. R. Soukupová doporučila nominovat zástupce NNO do pracovní skupiny, která se přípravou předfinancování zabývá. K zapojení NNO do strukturálních fondů uvedla, že NNO většinou čekají až na druhou výzvu k předkládání projektů, protože čekají, až budou umožněny zálohové platby. Odhadla, že do priority Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech Společného regionálního operačního programu (dále jen “SROP”) bylo předloženo cca 150 projektů. Z toho bylo cca 74 projektů NNO, ze kterých uspělo asi 30 %. V prioritě Služby pro rozvoj cestovního ruchu uspěly 2 NNO.

V diskusi uvedl D. Černý, že v NUTS II Severozápad uspěly v rámci opatření 3.2 SROP Podpora sociální integrace v regionech pouze neziskové organizace zřízené kraji. Ing. R. Soukupová upozornila na závažný problém účelově zakládaných NNO. Podnikatelé si zakládají NNO pro ta opatření, v rámci kterých sami projekty předkládat nemohou nebo u kterých jsou ve srovnání s NNO znevýhodněni. MMR původně navrhovalo, aby příslušné NNO musely prokázat minimálně dvouletou existenci. Tento návrh však byl nakonec zamítnut s tím, že by tak byly diskriminovány nové NNO, které by právě díky podpoře ze strukturálních fondů mohly začít úspěšně fungovat. D. Stulík konstatoval, že mu nezáleží na tom, kdo dané služby poskytuje, pokud tak činí kvalitně. Pokud je však opatření zaměřeno ne na služby, ale na podporu NNO, pak je účast “podnikatelských” NNO problémem. K zástupci NNO v pracovní skupině pro přípravu předfinancování projektů NNO Ing. R. Soukupová uvedla, že by měl mít znalosti s financováním NNO. PhDr. I. Plechatá navrhla H. Vlčkovou, která podle ní potřebné zkušenosti má.

D. Stulík omluvil z účasti na schůzi PhDr. P. Francovou a místo ní podal zprávu o aktuální situaci administrace globálního grantu. Zdůraznil, že globální grant je primárně určen pro malé NNO.

Ing. Jana Soběslavská informovala o výsledcích prvního kola OP RLZ administrovaného MŽP. Bylo předloženo 43 projektů, z nichž polovina byla od NNO. Podmínkou pro předložení projektu bylo partnerství NNO s veřejnou správou. Celkem se projektu museli zúčastnit minimálně čtyři partneři. Všechny projekty prošly formálním hodnocením. Věcné hodnocení již také proběhlo, na prvních místech se umístily samé NNO. Výběrová komise bude zasedat 12. dubna 2005. V rámci první výzvy pro předkládání projektů bude uvolněno 50 mil. Kč, přičemž celkový požadavek byl cca 600 mil. Kč. Všechny předložené projekty byly velmi kvalitní.

Závěr:

 • Výbor vzal na vědomí informace o aktuálním stavu zapojení NNO do strukturálních fondů EU.
 • Členové Výboru jednomyslně zvolili H. Vlčkovou jako zástupce NNO do pracovní skupiny MMR pro přípravu předfinancování projektů NNO.

AD 3) Zpráva o přípravě dokumentu Návrh systému zapojení nestátních neziskových organizací do přípravy programových dokumentů na období 2007 – 2013

Ing. J. Svobodová podala zevrubnou informaci o přípravě dokumentu Návrh systému zapojení NNO do přípravy programových dokumentů na období 2007 – 2013 (dále jen “Komunikační strategie”), který na základě požadavku MMR zpracovává Centrum pro komunitní práci. Ve své prezentaci popsala zejména metodiku získávání podkladů pro Komunikační strategii. Finální verze Komunikační strategie již byla předána MMR, k nahlédnutí je rovněž na internetové stránce www.cpkp.cz/regiony. Výběrové řízení vyhlásí MMR přibližně do čtrnácti dnů.

Závěr:

 • Výbor vzal informaci Ing. J. Svobodové na vědomí.

AD 4) Výběr zástupce Rady vlády pro nestátní neziskové organizace do Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovacím období let 2007 až 2013 Evropskými společenstvími na úrovni státu

K dnešnímu dni shromáždil sekretariát Rady čtyři nominace na tohoto zástupce. RNDr. M. Kundrata zdůraznil, že se jedná o velmi odpovědnou a časově náročnou funkci. Položil členům Výboru otázku, zda o tomto zástupci rozhodnout již na dnešní schůzi nebo toto rozhodnutí odložit zhruba o týden a nechat zástupce zvolit buď korespondenčně nebo užší pracovní skupinou, jmenovanou Výborem.

V diskusi posléze převážil názor, že zástupce, zvolený hlasováním per rollam nebo malou pracovní skupinou, by měl příliš slabý mandát. Členové Výboru proto odhlasovali, že zástupce vyberou již dnes.

Závěr:

 • Členové Výboru jednomyslně zvolili jako zástupce Rady do Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovacím období let 2007 až 2013 Evropskými společenstvími na úrovni státu Ing. J. Svobodovou.
 • Sekretariát Rady připraví dopis předsedy Rady JUDr.P. Němce ministrovi pro místní rozvoj Ing. J. Paroubkovi s nominací Ing. J. Svobodové do zmíněného výboru.RNDr. M. Kundrata, v. r.

předseda Výboru

V Praze dne 13. dubna 2005

Zpracoval: Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Příloha k zápisu:

Informace od Hany Vlčkové, členky Výboru pro spolupráci s EU při Radě Vlády pro NNO

Na jednání Výboru dne 25. 11. 2004 jsem se ujala úkolu zjistit možnosti financování zpracování některých analýz v oblasti využívání strukturálních fondů a to z kapitoly technická asistence (TA) z jednotlivých operačních programů. Zpracované analýzy nebo studie by byly kvalitním podkladem pro vyhodnocení programového období 2004-2006 (resp. 2008) a pro nastavení prostředí pro NNO pro další programové období 2007-13.

Svolala jsem pracovní schůzku zástupců NNO v monitorovacích výborech na 6. 12. 2004, která se konala s podporou Ing. Soukupové na MMR. Na jednání byli přítomni: Zuzana Drhová (JPD 2), David Stulík (GG OP RLZ), Oldřich Čepelka (SROP), Veronika Součková (EQUAL), Pavel Černohous (OP Infrastruktura), Pavel Činčera (JPD 3), Hana Vlčková (OP RLZ). Hostem byla pracovnice ŘO SROP.

Vzájemná výměna informací probíhala v těchto okruzích:

 • jak jsou nastavená relevantní opatření TA v jednotlivých operačních programech,
 • jaké jsou možnosti zástupců NNO v MV jednotlivých programů
 • jaká je vstřícnost ŘO.

Bylo konstatováno, že např. OP Rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství má ve své TA možnosti podávání projektů v různých finančních variantách, nabídka zástupkyně ŘO OP RLZ na podání návrhu projektu byla záhy změněna na podání pouhého námětu, zástupkyně ŘO SROP konstatovala, že MMR bude rádo za každý návrh či předložení projektu.

Účastníci schůzky se nedohodli na tématech nebo ukazatelích zjišťování, které by přednesli ve stejném zadání na jednotlivé ŘO za jednotlivé OP.

Nezávisle na tomto pracovním setkání jsem komunikovala s Pavlou Oriniakovou z o.s. Koník a Petrem Holým z Krajského úřadu kraje Vysočina. Po vzájemných elektronických diskusích Pavla Oriniaková zpracovala toto zadání (návrh):

Analytická a návrhová studie pro zvýšení absorpční kapacity NNO v ČR

Zadání obsahu:

Cílem bude vytvoření analytické a návrhové studie, zabývající se problematikou

- informování,

- vzdělávání,

- konzultací,

- lobbyingu

- možností kofinancování projektů ze strukturálních fondů a českých veřejných rozpočtů

- možností úvěrování projektů

- partnerství

- dalších překážek

při vytváření a podávání evropských projektů ze strany NNO u jednotlivých operačních programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Ve druhé části bude analýza následně použita jako podklad pro (variantní) návrhy na odstranění  nedostatků a vytvoření  mechanismů pro zvýšení absorpční kapacity NNO na úrovni ŘO.

A) Analytická část:

1) bude zohledňovat základní charakteristiky NNO: velikost, předchozí zkušenosti a zaměření činnosti a regionální rozdíly.

2) bude identifikovat zdroje (informací, vzdělávání, konzultací, lobbyingu, kofinancování, úvěrování) a jejich dostupnost pro NNO v rozdělení podle základních charakteristik zmíněných v bodu 1.

3) bude mapovat zkušenosti NNO s vytvářením partnerství pro evropské projekty

4) poskytne dostatek prostoru pro zachycení dosud nepojmenovaných překážek NNO při vytváření evropských projektů.

Metody zpracování analytické části:

- sekundární analýza dat, využití stávajících materiálů

- sociologické metody na reprezentativním vzorku mapující zkušenosti NNO a ŘO

K analytické části bude přiložen posudek oponenta.

B) Návrhová část

Zpracovatel:

- představí výstupy analytické části ŘO a neziskovým organizacím

- projedná varianty s představiteli ŘO a NNO

- na základě jednání s ŘO  a NNO navrhne mechanismy pro zlepšení využívání a nebo vytvoření nových zdrojů (informací, vzdělávání, konzultací, lobbyingu, kofinancování, úvěrování) pro NNO a označí varianty, které preferují jak ŘO, tak NNO.

Metody návrhové části:

- strategické plánování postupů, které povedou k odstranění stávajících nedostatků

- relevantní techniky zapojení cílových skupin (ŘO, NNO) do vytváření společných návrhů na odstranění  nedostatků a vytvoření  mechanismů pro zvýšení absorpční kapacity NNO.

****************************************************************

Doporučuji proto:

a) zařadit tuto informaci na následující jednání Výboru pro spolupráci s EU

b) v rámci zařazeného bodu projednat, doplnit a schválit

c) prostřednictvím předsedy Rady vlády pro NNO požádat jednotlivé Řídící orgány OP o zařazení zpracování této analytické a návrhové studie do jejich programu čerpání TA s požadavkem zachování celého rozsahu předloženého zadání. Důvodem je získání srovnatelných dat a informací z jednotlivých OP.

Hana Vlčková, v.r.

duben 2005

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X