Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

17. 8. 2007 15:43

1. dubna 2004

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU ze dne 1. dubna 2004
Přítomni/Omluveni: viz. prezenční listina

Hosté:          Z. Drhová, Zelený kruh

J. Knight, Nadace Naše dítě

A. Králíková, Gender studies

Z. Nováková, MZe

                    J. Sklenářová, Centrum pro zahraniční pomoc MF

Ing. J. Svobodová, CpKP

Ing. I. Šašek, Úhlava, o.p.s.


Přítomno bylo 13 členů Výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s Evropskou unií (dále jen "Výbor"). Schůzi Výboru vedl jeho předseda RNDr. M. Kundrata. Zápis ze schůze Výboru dne 3. února 2004 spolu s plánem práce Výboru na rok 2004 a tabulkou zastoupení NNO v monitorovacích výborech byl rozeslán členům Výboru dne 12. března 2004.


Kontrola úkolů z poslední schůze Výboru dne 3. února 2004
Úkol k systému poskytování informací o procesech souvisejících s využíváním strukturních fondů pro zájemce z řad NNO
Doporučené pracovní jednání mezi vybranými NNO a pracovníky řídících orgánů, pověřených komunikační strategií, k systému poskytování informací o procesech souvisejících s využíváním strukturních fondů pro zájemce z řad NNO se uskutečnilo dne 19. února 2004. Materiál byl po dopracování rozeslán dne 2. března 2004 dopisem místopředsedy vlády a předsedy RNNO řídícím orgánům k jednotlivým operačním programům.

Úkoly,vyplývající z informací o přípravě SROP a jeho implementace
 • Výbor doporučil krajům zohlednit partnerství s NNO v souladu s usnesením vlády č 1232/2003.
 • Výbor doporučil upozornit kraje na nesouhlas se snahou nevyhlašovat některé aktivity při přípravě grantových schémat krajů prostřednictvím Výboru pro spolupráci s regiony.
 • Výbor požádal Řídící orgán SROP prostřednictvím jeho zástupců ve Výboru o zohlednění nebezpečí vyloučení místních a regionálních NNO jako konečných příjemců a krajské databáze NNO považovat pouze za orientační a nezávazné.
Tyto závěry byly splněny jen zčásti. Aby bylo možné komunikovat na toto téma s kraji, byla problematika zařazena jako zvláštní bod jednání Výboru pro spolupráci s regiony dne 16. března 2004. Z důvodu neúčasti zástupce Výboru pro spolupráci s EU na schůzi byl tento bod z jednání stažen. Znovu se tento bod jednání objeví na schůzi Výboru pro spolupráci s regiony dne 11. května 2004.

Úkol, vyplývající z nominace člena podvýboru Doprava k OP Infrastruktura

Do podvýboru Doprava byl Výborem navržen Ing. P. Šmíd z Nadace Partnerství. Místopředseda vlády a předseda RNNO PhDr. P. Mareš jej řídícímu orgánu doporučil dne 5. února 2004.


Program:
 1. Závěry ze zasedání RNNO dne 18. března 2004 a informace o jejich vypořádání.

 2. Projednání nominace zástupců NNO do monitorovacích výborů k JPD 3, EQUAL a INTERREG IIIA.

 3. Stav plnění úkolu "Systém poskytování informací o procesech souvisejících s využíváním strukturálních fondů EU pro zájemce z řad nestátních neziskových organizací" - úkol vyplývající z usnesení vlády č. 1232/2003 a projednání návrhu metodiky veřejného projednávání strategických evropských dokumentů (Z. Drhová, D. Stulík).

 4. Informační blok:

          a) o stavu přípravy operačních manuálů k jednotlivým operačním programům,

          b) o stavu zastoupení neziskového sektoru v monitorovacích výborech k operačním programům a v Evropském hospodářském a sociálním výboru,

          c) projekt pro financování z nástrojů Evropského hospodářského prostoru (EEA) administrovaný Centrem pro zahraniční pomoc MF - další vývoj.

 1. Novela Legislativních pravidel vlády (Z. Drhová, J. Svobodová) podle závěrů zasedání RNNO dne 18. března 2004.

 2. Různé.


AD 1

Závěry ze zasedání RNNO dne 18. března 2004 a informace o jejich vypořádání


 • RNNO na žádost Centra pro zahraniční pomoc doporučila svému předsedovi, aby RNDr. M. Kundrata byl jmenován členem pracovní skupiny k využití finančního mechanizmu Norska a Evropského hospodářského prostoru.

RNDr. M. Kundrata informoval, že první jednání této pracovní skupiny se již uskutečnilo dne 26. března 2004 na MF.


 • RNNO doporučila svému předsedovi, aby se dotázal místopředsedy vlády a ministra financí, jakým způsobem byla v Metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů zohledněna možnost zálohových plateb pro NNO.

JUDr. H. Frištenská informovala, že místopředseda vlády a předseda RNNO PhDr. P. Mareš zaslal svůj dopis s tímto dotazem místopředsedovi vlády a ministru financí Mgr. B. Sobotkovi dne 22. března 2004 - odpověď ještě nedošla.


 • RNNO doporučila, aby sekretariát požádal řídící orgán SROP o úpravu vymezení NNO v Programovém dodatku.

JUDr. H. Frištenská informovala, že žádost tajemnice RNNO na ředitelku Odboru řídícího orgánu SROP a JPD Praha Mgr. V. Jourovou byla odeslána dne 22. března 2004 - odpověď zatím nedošla. PhDr. O. Čepelka uvedl, že v současné době je vymezení NNO v Programovém dodatku k SROP již v pořádku.


 • RNNO vzala na vědomí informaci o splnění úkolu, vyplývajícího z usnesení vlády č. 1232/2003. Výbor pro spolupráci s EU bude RNNO průběžně informovat o fungování výše uvedeného systému. Dále RNNO souhlasila s tím, aby návrhy na zařazení dalších NNO do systému veřejného šíření informací o procesech, souvisejících se vstupem do EU, byly zaslány Výboru pro spolupráci s EU spolu s popisem fungování jejich informačních systémů.

JUDr. H. Frištenská informovala, že na zasedání RNNO se přihlásili zástupci dvou organizací - ČSTV a ANNO ČR, které by se chtěly stát součástí systému veřejného šíření informací. RNNO přijala závěr, aby návrhy na své zařazení do systému tyto organizace zaslaly Výboru RNNO pro EU spolu s popisem fungování media, kterým budou tyto informace šířit.Uvedla, že k dnešnímu dni obdržel sekretariát žádost od ČSTV.


 • RNNO doporučila, aby sekretariát učinil dotaz na Rámec podpory společenství, zda opatření, které přijal řídící orgán k OP Rozvoj venkova multifunkční zemědělství a jehož obsahem je bodové zvýhodnění některých konkrétních organizací při žádosti o podporu příslušného strukturálního fondu, není nepřijatelným zvýhodňováním.

JUDr. H. Frištenská informovala, že tento dopis dosud sekretariát neodeslal, protože se informace opírá pouze o ústní sdělení člena RNNO. Zástupkyně MZe Ing. Z. Nováková uvedla, že toto bodové zvýhodnění skutečně existuje, a to v dokumentu "Přijatelné výdaje a bodovací tabulky". Monitorovací výbor bodové zvýhodnění odsouhlasil po velkých diskusích a s mnoha kompromisy. Bodové zvýhodnění si klade za cíl zdůraznit preference MZe. Zástupce NNO v monitorovacím výboru Ing. I. Šašek k tomu dodal, že toto bodové zvýhodnění prosadily právě zvýhodněné instituce. Zástupce Evropské komise, který na schůzi monitorovacího výboru byl, je podpořil také.

Závěr:

 • Zástupkyně NNO v monitorovacím výboru k Rámci podpory Společenství pí. J. Knight uvedla, že tento problém projedná na schůzi monitorovacího výboru dne 5. dubna 2004 a na příštím jednání Výboru bude o výsledku informovat.


AD 2
Projednání nominace zástupců NNO do monitorovacích výborů k JPD 3, EQUAL a INTERREG IIIA
JUDr. H. Frištenská informovala, že nominace do příslušných monitorovacích výborů přicházely sekretariátu až v posledních dnech a neúplné. Nejvíce nominací přišlo k INTERREGu, několik k EQUALu a žádná k JPD 3. Tabulky s nominacemi, zpracované sekretariátem podle kritérií, schválených RNNO, byly členům Výboru rozdány před začátkem schůze. Před projednáváním samotných nominací upozornila Z. Drhová, že jako kandidáta do monitorovacího výboru k Fondu soudržnosti již navrhli Mgr. P. Douchu z Ekologického právního servisu. Dále navrhla, aby byl termín pro nominace do monitorovacího výboru k JPD 3 posunut.
 
Závěr:
 • Hlasováním Výbor vybral následující kandidáty do příslušných monitorovacích výborů:
- PaedDr. J. Eichlera, předsedu Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje, do monitorovacího výboru k Iniciativě Společenství INTERREG IIIA,
- V. Součkovou, DiS, členku představenstva České rady dětí a mládeže, do monitorovacího výboru k Iniciativě Společenství EQUAL.

Výbor dále podpořil již navrženého kandidáta do monitorovacího výboru k Fondu soudržnosti Mgr. P. Douchu,

 • Výbor doporučil místopředsedovi vlády a předsedovi RNNO, aby vybrané kandidáty doporučil příslušným řídícím orgánům.
 • Termín pro předkládání návrhů kandidátů do monitorovacího výboru k Jednotnému programovému dokumentu pro Cíl 3 regionu soudržnosti NUTS III Praha byl stanoven na 9. dubna 2004.

AD 3
Stav plnění úkolu "Systém poskytování informací o procesech souvisejících s využíváním strukturálních fondů EU pro zájemce z řad nestátních neziskových organizací" - úkol vyplývající z usnesení vlády č. 1232/2003 a projednání návrhu metodiky veřejného projednávání strategických evropských dokumentů. Materiál byl rozdán členům Výboru před začátkem schůze.
JUDr. H. Frištenská informovala, že v minulých dnech se sekretariát RNNO dotázal NNO, které tyto informační média již spravují, s následujícím výsledkem:
 • Fórum dárců - funguje pokud jde o SROP, JPD a OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, OP RLZ informace nerozesílá. Nepodařilo se kontaktovat OP Infrastruktura.
 • CpKP - informační toky fungují, pokud jde o SROP a JPD.
 • NROS - pochvalují si SROP, dostali informace z MZe, samostatně se dohodli s iniciativou EQUAL, nefunguje informační tok z OP RLZ.
 • SKOK - informace dostávají ze SROP, zřejmě nefunguje OP RLZ.
 • ICN – informace dostávají ze SROP, JPD 2 a od Mze. Jiné resorty s nimi nekomunikují.
Závěr:
 • Výbor vzal na vědomí průběžnou informaci o stavu plnění úkolu k poskytování informací o procesech souvisejících s využíváním strukturálních fondů EU pro zájemce z řad NNO.
 • Výbor doporučil jednat s řídícím orgánem OP RLZ o poskytování informací do tohoto systému.
 • Výbor doporučil zahrnut mezi vybrané NNO, které budou rozšiřovat informace o procesech souvisejících se vstupem do EU, ČSTV, které o to požádalo.

AD 4

Informační blok:

a) o stavu přípravy operačních manuálů k jednotlivým operačním programům,

b) o stavu zastoupení neziskového sektoru v monitorovacích výborech k operačním programům a v Evropském hospodářském a sociálním výboru,

c) projekt pro financování z nástrojů Evropského hospodářského prostoru (EEA) administrovaný Centrem pro zahraniční pomoc MF - další vývoj.


Ad a)

Ing. Z. Nováková uvedla, že OP RVMF je uzavřen a byl již odeslán do Bruselu. Programový dodatek projednal monitorovací výbor dne 21. ledna 2004. Operační manuály k OP RVMF mají být jen jakési příručky pro administrující úředníky a nebudou veřejné.

Mgr. M. Kuna informoval přítomné, že Programový dodatek k OP RLZ půjde do čtrnácti dnů k připomínkám. Programový dodatek ke SROP byl v minulých dnech schválen. 1. května 2004 mají být vyhlášeny první tendry, manuál musí být proto hotov do tří týdnů. Dále uvedl, že má nejasnosti kolem zálohových plateb. Ty jsou podle usnesení vlády č. 1232/2003 povoleny pouze z ESF. Z ESF je financován jen OP RLZ a část SROP. MPSV na OP RLZ tyto finanční prostředky nepotřebuje, protože má vlastní prostředky na zálohové platby. Zálohové platby na OP RLZ budou tudíž hrazeny z národních zdrojů. Zbývá tedy SROP a zálohové platby budou poskytovány výběrově podle rozhodnutí platebního orgánu. Proto se připravují kriteria posouzení důvěryhodnosti organizace i jejího projektu, které by prokázaly, že u konkrétních NNO nehrozí promrhání zálohových plateb nepřijatelným způsobem. Konečnými příjemci ze SROP jsou kraje, které, pokud zálohové platby nebudou, nevyhlásí opatření 3.2.

Závěr:

 • Mgr. M. Kuna zašle sekretariátu RNNO připravený návrh kritérií pro poskytování zálohových plateb, které sekretariát obratem rozešle členům Výboru k připomínkám. Dne 6. dubna 2004 v 10:00 se ve Fóru dárců sejde pracovní skupina k dopracování kritérií.

Ad b)

PhDr. O. Čepelka, zástupce NNO v monitorovacím výboru ke SROP, uvedl, že monitorovací výbor se již sešel dvakrát. Programový dodatek byl schválen. Ve všech opatřeních byl uplatněn princip partnerství. Některá opatření budou implementována prostřednictvím grantových schémat, která budou vyhlašovat kraje. Nejprve však budou muset být schválena MMR. Podle Programového dodatku patří do uznatelných nákladů i naturální vklady žadatele. NNO tak mohou dodat neplacenou práci dobrovolníků, a to nad rámec dobrovolnické služby upravované zákonem č. 198/2002 o dobrovolnické službě. Mgr. M. Kuna upozornil, že dosud neexistuje žádný sazebník dobrovolné práce. Ing. Z. Nováková k tomu uvedla, že závazný výklad uznatelných nákladů je na MMR. Pravděpodobně bude mít formu usnesení vlády.

K OP Infrastruktura uvedla Z. Drhová, že podle informací Mgr. P. Černohouse, navrženého zástupce NNO v monitorovacím výboru, se tento výbor již sešel a schválil svůj jednací řád.

Ing. J. Svobodová, zástupce NNO v monitorovacím výboru k OP Průmysl a podnikání, uvedla, že výbor se sešel již dvakrát a schválil svůj jednací řád. Programový dodatek byl rozeslán k připomínkám.

Závěr:

 • Výbor vzal na vědomí informace zástupců NNO o práci v monitorovacích výborech.

Ad c)

O stavu projednávání finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského království informoval přítomné RNDr. M. Kundrata, pověřený RNNO zastupovat ji na těchto jednáních. Uvedl, že proběhlo jednání na MF. Složení pracovní skupiny podle něj neodpovídalo navrženým prioritám. Během 5 let má být České republice poskytováno 22 mil. EUR ročně. 97 % z těchto prostředků poskytne Norsko. Celkem 60 % priorit směřuje do trvale udržitelného rozvoje (včetně ochrany kulturních památek). V diskusi uvedla Ing. M. Černá, že dosud navržené priority jsou značně nekonzistentní a používá se v nich nesprávná terminologie.

Závěr:
 • Členové Výboru zašlou předsedovi Výboru RNDr. M. Kundratovi do 8. dubna 2004 své připomínky k prioritám finančního mechanismu EHP a Norského království, aby je prezentoval Centru pro zahraniční pomoc.

AD 5
Novela Legislativních pravidel vlády (Z. Drhová, J. Svobodová) podle závěrů zasedání RNNO dne 18. března 2004

JUDr. Hana Frištenská informovala, že na zasedání RNNO dne 18. března 2004 předseda Výboru představil připravené návrhy k novelizaci Legislativních pravidel vlády. V souladu se závěry z tohoto zasedání sekretariát RNNO zaslal Legislativnímu odboru Úřadu vlády k prostudování materiály, které zpracoval Zelený kruh a Ekologický právní servis. O těchto materiálech bude s Legislativním odborem dále jednat. RNDr. M. Kundrata uvedl, že RNNO považuje předložený návrh zatím za nehotový, proto navrhl, aby jej zpracovatelé věcně prodiskutovali s JUDr. L. Deverovou.

Závěr:

 • Výbor se bude problematikou novelizace Legislativních pravidel vlády nadále zabývat.
AD 6

Různé.

a) Z. Drhová informovala přítomné o přípravě "Metodiky zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů", na které se podíleli J. Svobodová, Z. Drhová a D. Stulík. Tento první pracovní návrh obdrželi členové Výboru před začátkem jeho schůze. V rámci se diskuse se jednalo především rozsahu materiálu.

Závěr:

 • Výbor vzal informaci na vědomí a požádal jmenované a zpracování krátkého a principiálního textu na uvedené téma.


b) JUDr. H. Frištenská uvedla, že byla požádána pí. H. Vlčkovou, která se z dnešní schůze omluvila, aby informovala o programu Phare 2003. V současné době se hledají hodnotitelé projektů k tomuto programu z řad NNO. Dále dala členům Výboru k dispozici seznam školení k programu Phare 2003.

Závěr:

 • Sekretariát RNNO rozešle informace o Phare 2003 prostřednictvím informačních kanálů o strukturálních fondech pro NNO.


c) RNDr. M. Kundrata uvedl, že s ohledem na to, že dosavadní složení Výboru není zcela funkční a řada iniciativních a informovaných osob dochází na jeho schůze pouze jako hosté bez práva hlasovat, je potřebné se zamyslit nad rekonstrukcí Výboru.

Závěr:

 • Dne 31. srpna 2004 se bude konat společná schůze Výboru pro spolupráci s EU a Výboru pro spolupráci s regiony. Po společné schůzi bude následovat krátká separátní schůze Výboru pro spolupráci EU, která bude tomuto tématu věnována.


d) Na závěr schůze vzal Výbor na vědomí, že jeho další schůze bude 31. srpna 2004. Současně zazněl názor, že krátce po vstupu ČR do EU v květnu t.r. může vyvstat potřeba, aby se Výbor sešel dříve.

Závěr:

 • Výbor se shodl na tom, že pokud o to někdo z jeho členů požádá, může být další schůze Výboru zorganizována v červnu 2004.

RNDr. M. Kundrata, v.r.
předseda VýboruV Praze dne 1. dubna 2004

Zpracoval: sekretariát RNNO

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X