Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

29. 10. 2009 16:07

9. září 2009

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 9. září 2009

Přítomni / Omluveni: viz prezenční listina
Hosté:  Ing. M. Berdychová
 
Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor“) řídila jeho předsedkyně Mgr. Pavlína Kalousová.
 
Program schůze:
 
1) Zahájení a schválení programu. Kontrola úkolů z posledního jednání
2) Informace o novele zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (garant: JUDr. L. Deverová)
3) Informace o novele zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech (garant: Mgr. P. Kalousová)
4) Informace o novele zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách (garant: Ing. O. Haičman)
5)     Věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Informace o stavu zpracování a vypořádání připomínek . Informace o vypořádání připomínek s NNO – 15. září 2009 (garant: JUDr. L. Deverová,  JUDr. J. Svejkovský)
6) Judikáty Evropského soudního dvora ve věci přeshraničního darování s dopadem na daňový systém
7) Operativa sekretariátu
8) Různé


Ad 1)
Jednání Výboru zahájila jeho předsedkyně Mgr. Pavlína Kalousová, která přivítala přítomné členy a hosty, seznámila je s programem jednání a shrnula zápis z jednání minulého. Na dotaz předsedkyně neměl nikdo připomínky k minulému zápisu.

Závěr:
Výbor bere na vědomí splnění úkolů z minulého jednání a souhlasí s programem jednání. 


Ad 2)
JUDr. H. Frištenská informovala o tom, že vláda svým usnesením ze dne 27. července 2009 č. 971 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a pověřila předsedu vlády požádat předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby navrhl Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zkrátit lhůtu pro projednání tohoto návrhu zákona po prvém čtení o 55 dnů. Na program jednání Poslanecké sněmovny zmíněný návrh zákona dosud nebyl zařazen.

Závěr:
Výbor bere na vědomí informace o schválení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/1995 Sb., o obecně prospěšné společnosti. 


Ad 3)
JUDr. H. Frištenská informovala přítomné o stavu projednávání novely zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Předmětný materiál je zcela hotov a na konci září bude předložen vládě. 

Závěr:
Výbor bere na vědomí informace o novele zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. 


Ad 4)             
K novele zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, uvedla Mgr. M. Šrámková, že dne 23. července 2009 se konalo jednání se zástupci Ministerstva vnitra, které má do konce roku 2009 předložit vládě novelu zákona o veřejných sbírkách. Na uvedeném jednání předala pracovní skupina Výboru JUDr. F. Partíkovi (odbor všeobecné veřejné správy MV) svůj návrh novely ke zmíněnému zákonu. Mgr. M. Šrámková dále uvedla, že Ministerstvo  vnitra již začalo pracovat na novele zákona o veřejných sbírkách, přičemž vycházelo z původní novely tohoto zákona, která byla z programu jednání vlády stažena (2006) . V současné době probíhá vnitroresortní připomínkové řízení a  po jeho ukončení bude návrh novely zaslán ministru M. Kocábovi k připomínkám.

Závěr:
Výbor bere na vědomí informace o novele zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. 


Ad 5)
JUDr. H. Frištenská informovala o stavu vypořádání připomínkového řízení k věcnému záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Uvedla, že  dne 4. a 6. července 2009 proběhlo jednání se zástupci Ministerstva financí. Dále také proběhlo jednání se zástupci Ministerstva spravedlnosti, kteří zmínili svou obavu z velkého nárůstu administrativní zátěže soudů, a to v případě vedení rejstříku právnických osob se statusem veřejné prospěšnosti soudy. Zástupci Ministerstva spravedlnosti požádali, aby byl zpracován rozklad, jak velkou zátěž by to pro soudy znamenalo. JUDr. H. Frištenská také zmínila konání kulatého stolu (15. září 2009) s NNO, který se věnoval připomínkám NNO k věcnému záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Jednalo se zejména o tyto okruhy připomínek:

1) Zákon o VPO není potřebný
2) Proč došlo ke změně usnesení vlády ukládající zpracovat zákon o NNO
3) Definice veřejně prospěšných služeb a aktivit
4) Administrativní zátěž NNO
5) Vazba na ostatní právní předpisy, včetně vládního návrhu Občanského zákoníku
6) Problematika transparentnosti NNO
7) Problematika reinvestice zisku
8) Problematika rejstříku právnických osob se statusem veřejné prospěšnosti
9) Audit a ostatní povinnosti vážící se ke statusu veřejné prospěšnosti
10) Poskytování státních dotací.

Závěr:
Výbor bere na vědomí informace o věcném záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti


Ad 6)
Mgr. P. Kalousová seznámila přítomné členy s materiálem JUDr. K. Ronovské týkající se rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Stauffer  (2006) a Persche (2009). Problematika zákazu diskriminace v daňové oblasti týkající se přeshraniční působnosti nadací a přeshraničních darů je v současné době velmi aktuální. Materiál byl členům rozeslán před jednáním Výboru.

Závěr:
Výbor bere na vědomí informace o judikátech Evropského soudního dvora ve věci přeshraničního darování s dopadem na daňový systém. 


Ad 8)
JUDr. H. Frištenská připomněla problematiku správního řádu a dotačních výběrových řízení. Uvedla, že Ministerstvo financí stále trvá na výkladu, že se správní řád na poskytování dotací nevztahuje. Navrhla Výboru, že se s Mgr. M. Šrámkovou pokusí namodelovat situaci, jak by vypadalo dotační výběrové řízení, pokud by se na ně vztahovat správní řád. Termín: příští jednání.
Dále JUDr. H. Frištenská uvedla, že členům Výboru byla rozeslána Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru. Sekretariát RVNNO musí do konce roku zpracovat informaci o průběhu jejího plnění. Téma Koncepce rozvoje neziskového sektoru bude také na programu jednání příštího Výboru.


Příští schůze se bude konat dne  4. 11. 2009 v 10:00 hod. v budově Úřadu vlády ČR.


Mgr. Pavlína Kalousová
předsedkyně Výboru pro legislativu a financování

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X