Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

13. 7. 2009 11:14

19. května 2009

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 19. května 2009

Přítomni / Omluveni: viz prezenční listina
Hosté: PhDr. K. Ptáčková, Ing. Jiří Francek, RNDr. Petr Couf, Ing. M. Berdychová, JUDr. J. Svejkovský.

 

Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor“) řídila jeho místopředsedkyně Mgr. Pavlína Kalousová.

 

 

Program schůze:

 

1) Zahájení a schválení programu (Kontrola úkolů z posledního jednání)

2) Informace z konference „Evropa angažovaných občanů – zdroje a udržitelnost“

3) Nadační investiční fond – dopady finanční krize na nadace a nadační fondy (Informace o jednání pracovní skupiny. Garant: Mgr. P. Kalousová)

4) Věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti (Informace z  vypořádání připomínek a informace o dalším postupu. Garant: JUDr. J. Svejkovský, JUDr. L. Deverová)

5) Operativa sekretariátu

6) Různé

 


Ad 1)
Jednání Výboru zahájila jeho místopředsedkyně Mgr. Pavlína Kalousová, která přivítala přítomné členy a hosty, seznámila je s programem jednání a shrnula zápis z jednání minulého. Na dotaz předsedkyně neměl nikdo připomínky k minulému zápisu.

 

Závěr:
Výbor bere na vědomí splnění úkolů z minulého jednání Výboru a souhlasí s programem jednání.

 


Ad 2)
Ing. M. Vyšín  informoval o mezinárodní konferenci „Evropa angažovaných občanů – zdroje a udržitelnost“. Konference byla organizována Partnerstvím, o. p. s., Úřadem vlády ČR a Fórem dárců jako součást aktivit českého předsednictví EU a u příležitosti 90. výročí založení Masarykovy univerzity, a proběhla pod záštitou Alexandra Vondry, místopředsedy vlády ČR pro evropské záležitosti a Michaela Kocába, ministra pro lidská práva a menšiny. Konference se konala v Brně ve dnech 4. – 5. května 2009 a zúčastnilo se celkem 120 účastníků ze 17 zemí. V šesti odborných panelech se účastníci věnovali těmto okruhům: dopady krize na neziskový sektor, legislativní a daňové prostředí, spolupráce třetího a firemního sektoru, role nadace v Evropě, financování neziskových organizací prostřednictvím moderních technologií nebo podnikáním neziskových organizací. Ing. M. Vyšín uvedl, že závěry z konference jsou zveřejněny na webových stránkách www.ngosustainability.eu.

 

Závěr:
Výbor bere na vědomí informace z mezinárodní konference „Evropa angažovaných občanů – zdroje a udržitelnost“, která se konala ve dnech 4. – 5. května 2009.

 

Ad 3)
Mgr. P. Kalousová  seznámila přítomné se vznikem pracovní skupiny, jež vznikla s ohledem na dopady celosvětové finanční krize na nadace a nadační fondy, resp. poklesem nadačního jmění a dodržení povinností vyplývající ze Smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II: etapě (dále jen „Smlouvy“). Pracovní skupina se sešla  již 2 x a navrhla několik možných variant postupů. Mgr. P. Kalouová zmínila, že Ministerstvo financí ČR si zřídilo odbornou komisi, která bude sloužit ministrovi financí jako metodický odbor, a bude hodnotit nálezy z kontrol dle Smlouvy. Fórum dárců připravuje na polovinu června 2009 setkání nadací – příjemců NIF za účasti zástupců Ministerstva financí ČR.

 

Závěr:
Výbor bere na vědomí informace o jednání pracovní skupiny k tématu Nadační investiční fond – dopady finanční krize na nadace a nadační fondy.

 


Ad 4)  
K připravovanému věcnému záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti informoval JUDr. J. Svejkovský. První jednání k vypořádání připomínkového řízení proběhlo dne 21. dubna 2009. Na tomto jednání se sešli zástupci téměř všech resortů a také se ho zúčastnil ministr pro lidská práva a menšiny M. Kocáb. V nejbližších dnech bude ve spolupráci se sekretariátem RVNNO zpracován harmonogram jednání s jednotlivými resorty za účelem vyrovnání připomínek. Jako poslední proběhne jednání s Ministerstvem financí, které má k předloženému věcnému záměru mnoho zásadních připomínek (např. odmítá zasahovat do tzv. rozpočtových pravidel).  JUDr. J. Svejkovský zmínil, že se stále hledá vhodnější název věcného záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti. RNDr. P. Couf navrhl věcný záměr zákona „o statusu veřejné prospěšnosti“. Mgr. M. Šrámková doplnila, že termín předložení věcného záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti byl  odložen na 31. prosince 2009.


Závěr:
Výbor bere na vědomí informace o stavu přípravy, resp. vyrovnání připomínek k věcnému záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti.

 


Ad 6) 
Ing. M. Berdychová navrhla, zda by se Výbor nemohl zabývat problematikou centrálního rejstříku NNO. Mgr. P. Kalousová zmínila, že touto problematikou se již Výbor zabýval na svých minulých jednáních a se svými návrhy neuspěl. V současné době, kdy je vládou schválen nový občanský zákoník a spolu s ním je připravován i rejstříkový zákon, není důvod se problematikou centrálního rejstříku zabývat, resp. není ani možnost, že by takovéto snahy měly naději na úspěch.


Příští schůze Výboru se bude konat dne 14. 7. 2009 v 10:00 hod. v budově Úřadu vlády ČR.


Mgr. Pavlína Kalousová
místopředsedkyně Výboru pro legislativu a financování

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X