Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

13. 7. 2009 10:28

15. dubna 2009

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 15. dubna 2009

Přítomni / Omluveni: viz prezenční listina

Hosté: PhDr. K. Ptáčková, Ing. Jiří Francek, RNDr. Petr Couf

Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor“) řídila jeho předsedkyně JUDr. Hana Frištenská.


Program schůze:

1) Zahájení a schválení programu (Kontrola úkolů z posledního jednání)

2) Informace z jednání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

3) Věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti (Připomínkové řízení – vypořádání připomínek a informace dalším postupu (garant: JUDr. J. Svejkovský , JUDr. L. Deverová)

4) Novela zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, novela zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech (Informace stavu přípravy a vypořádání připomínek)

5) Operativa sekretariátu

6) Různé

Ad 1)

Jednání Výboru zahájila jeho předsedkyně JUDr. H. Frištenská, která přivítala přítomné členy a hosty, seznámila je s programem jednání a shrnula zápis z jednání minulého. Na dotaz předsedkyně neměl nikdo připomínky k minulému zápisu. Mgr. P. Kalousová navrhla do programu jednání zařadit nový bod 5) – Aktuální informace o situaci nadací, jež čerpají prostředky z Nadačního investičního fondu.

 

Závěr:

Výbor bere na vědomí splnění úkolů z minulého jednání Výboru a souhlasí se změnou  programu jednání.


Ad 2)

Mgr. K. Manová informovala o jednání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „RVNNO“), které se konalo dne 11.března 2009. RVNNO schválila následující usnesení:

• RVNNO požádala, aby novela zákona o veřejných sbírkách, připravovaná z iniciativy ministra pro místní rozvoj JUDr. Cyrila Svobody, byla před jejím předložením vládě předložena k projednání Radě vlády pro nestátní neziskové organizace. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace požádala sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace o položení dotazu ministrovi vnitra týkající se postupu prací na novele zákona o veřejných sbírkách dle Plánu legislativních prací vlády na rok 2009,

• RVNNO se připojila k zásadní připomínce ministra a předsedy RVNNO, která byla vznesena k návrhu věcného záměru zákona o provozování sázkových a jiných podobných her. Připomínka se týkala nevhodného zvýhodňování povinných odvodů na veřejně prospěšné účely do státního rozpočtu. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace doporučila další jednání s předkladatelem tohoto zákona,

• RVNNO projednala návrh věcného záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti a uplatnila k němu připomínky a návrhy, které doporučila projednat při zpracování konečného stanoviska,

• RVNNO schválila návrh věcného záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti a pověřila svého předsedu, aby ho rozeslal do připomínkového řízení a poté předložil vládě,

• RVNNO vzala na vědomí informaci o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči NNO,

• RVNNO vzala na vědomí informaci o evaluaci Opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu a pověřila svého předsedu, aby jednal s ministrem pro místní rozvoj o vyhodnocení Opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu.

JUDr. H. Frištenská informovala o jednání s resorty na téma Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO, které proběhlo dne 8. dubna 2009.

J. Svobodová zmínila právě vznikající program (zákon) Státní pokladny – rozpočtový informační systém, který má platit v roce 2010.


Závěr:

Výbor bere na vědomí informace z jednání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, které se konalo dne 11. března 2009.


Ad 3)

JUDr. H. Frištenská seznámila přítomné se stavem příprav věcného záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti. Materiál byl spolu RIA (Hodnocení dopadů regulace) dne 23. března 2009 rozeslán do připomínkového řízení. Připomínkové řízení bylo dne 14. dubna 2009 ukončeno, připomínky rozděleny do tabulky a dne 21. dubna ve 14. hod. proběhne vypořádání připomínek. Materiál s připomínkami má 160 stran a některé připomínky jsou naprosto zásadního charakteru. JUDr. H. Frištenská dále seznámila členy s tématicky rozčleněnými připomínkami:

1) k vzniku zákona – JUDr. J. Svejkovský

• minimální doba udržitelnosti (zpřesnit termín, zkrátit)

• počkat na přijetí nového OZ, daňových předpisů

• organizace x právnická osoba

• soulad s novým OZ (reinvestice zisku 2/3)

2) definice veřejně prospěšné služby a činnosti – JUDr. J. Svejkovský

• příliš široké (úzké) vymezení nebo nepřesné

3) připomínky týkající se dotační politiky státu (samospráv) – JUDr. H. Frištenská

• nesouhlas se zásahem do rozpočtových pravidel

• zásahy do samosprávy

• nelze přikazovat, komu může stát a samospráva poskytovat dotace

4) připomínky týkající se daňové politiky – Ing. J. Adamec a RNDr. P. Couf

5) připomínky k rejstříku  - JUDr. J. Svejkovský

• nesouhlas se samostatným rejstříkem

• počkat na rejstříkový zákon

• vyčíslit náklady na rejstřík

• evidenční princip není dostatečný

6) soulad s předpisy ES (ÚHOS)

• doplnit upřesnění zda a jakým způsobem je zohledněno právo ES

• ÚHOS není kontrolní orgán, nemůže ukládat sankce mimo § 8 zákona č. 215/2004 Sb.

7) formálně technické připomínky – JUDr. J. Svejkovský

8) připomínky k RIA – JUDr. H. Frištenská , Mgr. M. Šrámková

• dopracovat náklady na státní rozpočet

JUDr. H. Frištenská uvedla, že se pracovní skupina k věcnému záměru se opakovaně snažila vyrovnat připomínky a jednat s resorty, v tuto chvíli však není možné připomínky uspokojivě vyrovnat.

Závěr:

Výbor doporučuje odložit termín předložení věcného záměru o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti  do konce roku 2009 a žádá sekretariát RVNNO o zpracování žádosti o odklad s ohledem na to, že připomínky k věcnému záměru jsou zásadního charakteru. Dále žádá Výbor sekretariát RVNNO o zorganizování bilaterálních schůzek s jednotlivými resorty za účelem vyrovnání připomínek k věcnému záměru o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti.


Ad 4)

K připravovaným novelám zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, uvedla JUDr. H. Frištenská a Mgr. M. Šrámková, že tyto materiály je dle Plánu legislativních pravidel vlády nutno předložit do konce května 2009. Většinu připomínek se podařilo vypořádat a nyní se materiál legislativně technicky upravuje.

Závěr:

Výbor bere na vědomí informace o stavu přípravy novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Ad 5)

Mgr. P. Kalousová informovala dopadech celosvětové finanční krize na nadace nadační fondy. Fórum dárců uspořádalo setkání na téma poklesu nadačního jmění a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II: etapě. Mgr. P. Kalousová navrhla vytvoření pracovní skupiny za účasti zástupců Ministerstva financí ČR za účelem vytvoření analýzy situace současného stavu a návrh řešení.

Závěr:

Výbor doporučuje vytvoření pracovní skupiny kterou bude koordinovat Fórum dárců. Do pracovní skupiny se přihlásili: Ing. J. Francek, JUDr. H. Frištenská, Ing. J. Kepka, Mgr. P. Kalousová.


Ad 6)

PhDr. K. Schwarz vznesl připomínku k usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2006 č. 1364, které brání předfinancování NNO a které je nutné změnit. Dále uvedl, že Asociace NNO jednala v tomto směru s Ministerstvem pro místní rozvoj, kde jsou nakloněni uvedené usnesení změnit, pokud dostanou relevantní podnět.

 

Závěr:

Výbor doporučuje projednat návrh PhDr. K. Schwarze týkající se změny usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2006 č. 1364 na jednání Výboru pro Evropskou unii RVNNO a poté na jednání RVNNO.

JUDr. H. Frištenská informovala přítomné, že od 18. května 2009 nastupuje na 1 rok jako zástup za vedoucí sekretariátu RVNNO Mgr. K. Manovou. Vzhledem k této změně navrhuje jako místopředsedkyni Výboru Mgr. P. Kalousovou. Dále navrhuje mezi členy Výboru jmenovat Ing. J. Francka, na místo Mgr. A. Rezkové (mateřská dovolená) a RNDr. P. Coufa za Mgr. J. Harta (dlouhodobá neúčast na Výboru).


Příští schůze Výboru se bude konat dne 23. 6. 2009 v 14:00 hod. v budově Úřadu vlády ČR.


JUDr. Hana Frištenská

předsedkyně Výboru pro legislativu a financování

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X