Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

15. 9. 2009 15:20

14. července 2009

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 14. července 2009

Přítomni / Omluveni: viz prezenční listina
Hosté:  Ing. M. Berdychová
 
Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor“) řídila jeho předsedkyně Mgr. Pavlína Kalousová.
 
Program schůze:
 
1)     Zahájení a schválení programu
         Kontrola úkolů z posledního jednání
 
2)     Informace z jednání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
 
3)     Věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti
Informace z vypořádání připomínek a informace o dalším postupu
garant: JUDr. J. Svejkovský          
             JUDr. L. Deverová
 
4)      Nadační investiční fond – dopady finanční krize na nadace a nadační fondy
×         Informace o jednání pracovní skupiny a příprava metodického materiálu
garant: Mgr. P. Kalousová
 
5)     Informace o novele zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
×         Vypořádání připomínkového řízení a stav materiálu před předložením vládě
 
6)     Informace o novele zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
×         Vypořádání připomínkového řízení a stav materiálu před předložením vládě
 
7)     Novela zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
            garant: Ing. O. Haičman
 
8)     Operativa sekretariátu
 
9)     Různé
 
 
 
 
Ad 1)
Jednání Výboru zahájila jeho předsedkyně Mgr. Pavlína Kalousová, která přivítala přítomné a představila nové členy Výboru. Dále informovala o tom, že odvoláni budou Mgr. J. Hart z důvodu trvalé neúčasti a Mgr. A. Rezková, která je na mateřské dovolené. Poté seznámila přítomné s programem jednání a shrnula zápis z jednání minulého. Na dotaz předsedkyně neměl nikdo připomínky k minulému zápisu.
 
USNESENÍ:
Výbor bere na vědomí splnění úkolů z minulého jednání Výboru a souhlasí s programem jednání.
 
 
Ad 2)
JUDr. H. Frištenská informovala o jednání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, které se konalo dne 30. června 2009. Na programu jednání byla mimo jiné informace o Hlavních oblastech státní dotační politiky na rok 2010, návrh Hlavních oblastí byl letos doplněn o Informaci o poskytování dotací na projekty NNO ze státního rozpočtu. Podle malého průzkumu, který provedl sekretariát Rady, skutečně dochází k ke snižování objemu finančních prostředků, určených na dotace NNO, přičemž je předpoklad, že v příštím roce to bude ještě horší. JUDr. H. Frištenská uvedla, že Rada vlády pro nestátní neziskové organizace přijala usnesení, v němž pověřila svého předsedu M. Kocába, aby se do návrhu usnesení k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010 na schůzi vlády pokusil prosadit ustanovení o zamezení poklesu finančních prostředků ze státního rozpočtu, určených na dotační programy pro nestátní neziskové organizace na rok 2010.
 
USNESENÍ:
Výbor bere na vědomí informace z jednání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, které se konalo dne 30. června 2009.
 
 
Ad 3)
JUDr. H. Frištenská informovala o průběhu prací na věcném záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti (dále „věcný záměr“). K věcném záměru došlo v průběhu připomínkového řízení přes 170 stran připomínek, velmi často zásadního charakteru. V současné době zbývá vypořádat připomínky odboru kompatibility ÚV ČR a Ministerstva financí ČR. Organizována budou 2 oddělená jednání za účasti náměstka ministra Mgr. C. Walka, a to na začátku srpna u náměstka ministra Ing. B. Hejduka a náměstka ministra Mgr. P. Chrenka. Dále JUDr. H. Frištenská uvedla, že připomínky ostatních resortů se většinou podařilo vypořádat, ale některé resorty na svých připomínkách zatím trvají. Připomínky NNO budou vypořádány na tzv. „kulatém stole“, který se bude konat v září 2009. Věcný záměr bude předložen vládě pravděpodobně během podzimu 2009.
 
USNESENÍ:
Výbor bere na vědomí informace o věcném záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti a informace o vypořádání připomínkového řízení.
 
 
Ad 4)             
K nadačnímu investičnímu fondu, resp. dopadech finanční krize na nadace informovala Mgr. P. Kalousová. Ve spolupráci s odborem 45 Ministerstva financí ČR vznikla pracovní skupina, která se zabývala různými scénáři dané situace a připravila teze, které byly představeny na setkání s nadacemi 18. června 2009. Mgr. P. Kalousová uvedla, že teze budou zpracovány do metodického materiálu, jež bude připomínkován Ministerstvem financí. Ministerstvo financí zřídí poradní skupinu ministra, která se bude zabývat kontrolami nadací, interpretací smluv a také se bude zabývat investiční strategií nadací.
 
USNESENÍ:
Výbor bere na vědomí informace o jednání pracovní skupiny ve věci nadačního investičního fondu – dopadech finanční krize na nadace a nadační fondy.
 
 
 
Ad 5)
O novele zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, informovala JUDr. H. Frištenská, která uvedla, že materiál prošel jednotlivými komisemi Legislativní rady vlády (komise pro soukromé právo, komise pro finanční právo, komise pro správní právo), i samotnou Legislativní radou vlády a s jejím kladným stanoviskem bude novelu zákona projednávat vláda na svém jednání dne 20. července 2009. Bude-li novela schválena, bude o ní dále jednat Poslanecká sněmovna. V případě neschválení novely zákona o obecně prospěšných společnostech Poslaneckou sněmovnou, bude nutno po volbách celým legislativním procesem projít znovu.
 
USNESENÍ:
Výbor bere na vědomí informace o novele zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
 
 
Ad 6)
JUDr. H. Frištenská informovala přítomné, že novela zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, je definitivně připravená a veškeré zásadní připomínky vypořádané. Sekretariát RVNNO zvažuje řešení předložit tento materiál vládě koncem srpna 2009 a během jednání vlády projednávání tohoto bodu přerušit. V tom případě by nová vláda pokračovala v projednávání tohoto materiálu. Mgr. P. Kalousová uvedla, že některé soudy začaly zakazovat přejmenování nadací a nepovoluje se ani změna sídla nadace. JUDr. K. Ronovská zmínila, že soudy mají v těchto případech pravdu, problémem je zákon o nadacích a nadačních fondech. V novém Občanském zákoníku už je formulace vhodnější. Mgr. P. Kalousová uvedla, že tento problém by měl být zohledněn i v novele zákona o nadacích a nadačních fondech, a za tímto účelem je třeba kontaktovat některého poslance.
 
USNESENÍ:
Výbor bere na vědomí informace o novele zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.
 
Ad 7)
K novele zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, uvedla JUDr. H. Frištenská, že pracovní skupina s garantem Ing. O, Haičmanem se 23. července 2009 zúčastní jednání s JUDr. F. Partíkem z Ministerstva vnitra ČR. Ministerstvo vnitra ČR má dle legislativního plánu práce vlády předložit novelu zákona o veřejných sbírkách v termínu do prosince 2009. Mgr. P. Kalousová se zeptala, jak je to s konáním veřejných sbírek fyzickými osobami v zahraničí. Ing. O. Haičman uvedl, že na toto téma připraví krátkou informaci.
 
USNESENÍ:
Výbor bere na vědomí informace o novele zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o jednání pracovní skupiny se zástupci Ministerstva vnitra ČR.
 
 
Ad 9)
JUDr. K. Ronovská zmínila judikáty Evropského soudního dvora ve věci přeshraničního darování s dopadem na daňový systém a uvedla, že informaci k tomu tématu připraví a pošle sekretariátu RVNNO, aby ji mohl rozeslat všem členům Výboru.
 
Mgr. P. Kalousová navrhla stanovit jednání Výboru pro legislativu a financování takto: 9. září 2009 v 10 hod., 4. listopadu 2009 v 10 hod, 16. prosince 2009 v 10 hod.
 
 
Příští schůze Výboru se bude konat dne  9.9. 2009 v 10:00 hod. v budově Úřadu vlády ČR.
 

Mgr. Pavlína Kalousová
předsedkyně Výboru pro legislativu a financování

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X