Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání Výboru

21. 4. 2022 15:30

Zasedání Výboru dne 21. dubna 2022

Dne 21. dubna proběhlo druhé zasedání Výboru v roce 2022. Zasedání po delší odmlce způsobené pandemickými opatřeními proběhlo jako osobní setkání. Výbor na jednání navázal na svá předchozí zasedání a podrobněji prodiskutoval Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva dítěte ke spojené 5. a 6. pravidelné zprávě České republiky o plnění Úmluvy OSN o právech dítěte z října 2021 a konkrétní opatření z nich vyplývající pro rezort Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva spravedlnosti.

Závěrečné doporučení Výboru OSN pro práva dítěte ke spojené 5. a 6. pravidelné zprávě České republiky o plnění Úmluvy OSN o právech dítěte.

Konkrétně ze Závěrečných doporučení Výboru OSN projednával dosud neprobraná doporučení z oblasti rezortu práce a sociálních věcí týkající se násilí na dětech. Panovala shoda, že toto téma je již systematicky pokryto Národní strategií ochrany práv dětí 2021 - 2029. 

Výbor dále pokračoval diskusí nad doporučeními spadajícími do gesce Ministerstva spravedlnosti. Byla zejména projednána témata věkové hranice pro právo dítěte vyjádřit svůj názor, možnosti uzavření manželství nezletilou osobou a zvyšování povědomí o Opčním protokolu k Úmluvě o právech dítěte zavádějícím postup předkládání oznámení​. Byla rovněž domluvena hlubší spolupráce k posílení práv dětí uvězněných rodičů. Pro formulaci podnětu Výboru k tomuto tématu bude zřízena pracovní skupina zahrnující mj. zástupce a zástupkyně Výboru vlády proti mučení a organizací občanské společnosti působících v této oblasti. 

Program zasedání byl následující:

1. Aktuality (9:30 – 9:45)

2. MPSV (9:45 – 10:45)
- projednání zbylých závěrečných doporučení – násilí na dětech, sexuální násilí

- přestávka – (10:45  - 11:00)

3. Ministerstvo spravedlnosti
- závěrečná doporučení k rezortu spravedlnosti (11:00 – 12:00)
- děti vězněných rodičů – základní teze pro budoucí podnět (12:00 – 12:15)
- informace k podnětu k opatrovnickému a rodinněprávnímu soudnictví (12:15 – 12:30)

4. Odchod z náhradní péče (12:30 – 13:00)
– představení příručky Společně po svých a nové platformy Do dospělosti (Krok domů)

5. Různé

Zápis ze zasedání si můžete přečíst v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X