Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

Rada vlády České republiky pro lidská práva ve své činnosti sleduje dodržování Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod, mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, a dalších právních norem upravujících ochranu a dodržování lidských práv a základních svobod a působí ke zvýšení obecného povědomí o lidských právech a způsobech jejich prosazování.

Rada ve spolupráci s ústředními orgány státní správy a nevládními neziskovými organizacemi prostřednictvím předsedy Rady a sekretariátu Rady vypracovává každoročně Zprávu o stavu lidských práv v České republice.

Rada rovněž prostřednictvím předsedy Rady a sekretariátu Rady zajišťuje plnění závazků vlády spočívajících v podávání zpráv o plnění jednotlivých mezinárodních smluv jejich kontrolním orgánům v systému OSN a Rady Evropy.

Rada rovněž prostřednictvím předsedy Rady a sekretariátu Rady vypracovává stŕategické dokumenty k otázkám ochrany lidských práv.