Pracovní skupina pro efektivní trestní justici

Pracovní skupina pro efektivní trestní justici (dříve "Pracovní skupina pro trestní politku a koordinaci opatření ke snižování recidivy", dále jen "Pracovní skupina") byla ustavena Radou vlády pro lidská práva v roce 2020. Vznik Pracovní skupiny reaguje na dlouhodobou absenci ucelené strategie a nezbytné nadresortní spolupráce relevantních aktérů v oblasti trestní politiky. V Pracovní skupině jsou zastoupeni zástupci trestní justice, nevládního sektoru i akademické obce, jejichž úkolem je připravovat pro Radu konkrétní písemné výstupy s návrhy trestněpolitických řešení k předmětné problematice.

Hlavním výstupem dosavadní aktivity Pracovní skupiny jsou Teze trestní politiky. Dokument idenfifikuje dvanáct zásadních trestněpolitických témat a ke každému z nich doplňuje bližší komentář.

Členové Pracovní skupiny dále blíže rozpracovali tři zásadní témata, identifikované též v Tezích trestní politiky, do materiálů navrhujících krátkodobá opatření s cílem zlepšit panující stav v těchto jednotlivých oblastech (dokumenty začínající slovem "Materiál" jsou k dispozici zde mezi zápisy z jednání Skupiny).

Pracovní skupinu a její podněty k problematice snižování trestní represe přibližuje tisková zpráva zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

 

Členové Pracovní skupiny

Předsedkyně:

 • Lenka Ouředníčková, RUBIKON Centrum 

 

Zástupci státních orgánů:

 • Kateřina Bělohlávková, Ministerstvo vnitra
 • Gabriela Slováková, Ministerstvo spravedlnosti 
 • Pavel Horák, Generální ředitelství Vězeňské služby
 • Martin Hurych, Kancelář veřejného ochránce práv
 • Martin Lýsek, Krajský soud v Ostravě
 • Jana Hulmáková, Institut pro kriminologii a sociální prevenci
 • Kamila Špejrová, Probační a mediační služba
 • Anna Puchtová, Krájské státní zastupistelství v Ústí nad Labem
 • Tomáš Durdík, Nejvyšší soud

Zástupci neziskových organizací a akademické obce:

 • Petra Carvanová, advokátka
 • Jiří Černý, právník
 • Jakub Drápal, Akademie věd ČR
 • Klára Kalibová, In IUSTITIA
 • Maroš Matiaško, Fórum pro lidská práva
 • Petra Masopust Šachová, Institut pro restorativní justici
 • Petra Naskosová, advokátka
 • Jitka Poláková, proFem - Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí
 • Ludmila Čírtková, psycholožka