Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání Výboru

12. 2. 2019 12:49

Zasedání Výboru 15. ledna 2019 a přijatá usnesení

Zasedání Výboru dne 15. ledna 2019 - usnesení k metodickému vedení v oblasti sociálně-právní ochrany dítěte, usnesení o připojení se k usnesení Výboru pro práva cizinců týkajícího se vzdělávání cizinců a usnesení o připojení se k Novoroční výzvě české vládě k poskytnutí humanitární pomoci v uprchlických táborech na severu Sýrie.

Dne 15. ledna 2019 proběhlo zasedání Výboru pro práva dítěte, na kterém Výbor navázal na témata z minulého zasedání. Během zasedání se Výbor připojil k usnesení Výboru vlády pro práva cizinců týkajícího se přístupu žáků-cizinců ke vzdělání a k Novoroční výzvě české vládě k poskytnutí humanitární pomoci v uprchlických táborech na severu Sýrie. V druhé části zasedání se Výbor zabýval Plánem činnosti na rok 2019, některá témata byla blíže představena.

Výbor následně per rollam přijal usnesení k Metodické příručce MPSV pro sociální kurátory pro děti a mládež z roku 2016 a Metodické informaci MPSV k některým otázkám vztahujícím se k umísťování dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pobytu dětí v těchto zařízeních, včetně nároku zřizovatele na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou dětem v těchto zařízeních.

Program:
1.    Informace k bodům z minulého zasedání:
a.    Inkluze – usnesení k návrhu novely vyhlášky MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
b.    Plán ministerstev v oblasti práv dítěte na rok 2019
c.    Pracovní skupina pro práci s dětmi ohroženými násilím v rodině

2.    Body z minulého zasedání:
a.    Naděje pro děti úplňku – představení analýzy Dostupnost služeb pro lidi s poruchou autistického spektra v ČR a Evropě – analýza a inspirace (Petr Třešňák a Markéta Křečková)
b.    Metodické příručky MPSV – návrh usnesení Výboru
c.    Opatrovnické soudnictví – Statistiky MSp
d.    Návrh novely MSp ohledně rozšíření působnosti notářů v opatrovnických věcech

3.    Výzva neziskových organizací k poskytnutí humanitární pomoci v uprchlických táborech v severní Sýrii - návrh na připojení se k výzvě

4.    Usnesení Výboru pro práva cizinců k tématu přístupu žáků-cizinců ke vzdělání – návrh na připojení se k usnesení

5.    Plán činnosti Výboru na rok 2019
a.    Zákaz tělesných trestů – stížnost APPROACH proti České republice k Evropskému výboru pro sociální práva Rady Evropy (Eva Petrová z KVZ a Diana Šmídová)
b.    Transformace systému péče o ohrožené děti
i.    Kojenecké ústavy + stížnost ERRC a MDAC proti České republice k Evropskému výboru pro sociální práva Rady Evropy (Eva Petrová z KVZ a Diana Šmídová)
ii.    Represe dětí v ochranné či ústavní výchově
c.    Dětský ombudsman
d.    Povinné zastoupení dětí advokátem
e.    Vzdělávání policie a metodické vedení práce s dětmi ohroženými násilím
f.    Obchod s dětmi

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X