Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbor pro naplňování SRI

Výbor pro naplňování strategie romské integrace

Výbor pro naplňování strategie romské integrace (dále jen Výbor) je zřízen Radou vlády pro záležitosti romské menšiny.

Výbor sleduje a vyhodnocuje naplňování cílů a opatření vyplývající ze strategie romské integrace, které byly uloženy Úřadu vlády ČR a dalším gestorům opatření. Zároveň Výbor vyhodnocuje plnění indikátorů stanovených ve strategii romské integrace.


Výbor zejména:

  • spolupracuje na tvorbě a případné revizi strategie romské integrace;
  • pravidelně vyhodnocuje implementaci strategie romské integrace ze strany gestorů jednotlivých opatření;
  • spolupracuje na tvorbě materiálu týkající se naplňování strategie romské integrace;
  • sleduje vynaložené finanční prostředky evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na integraci Romů;
  • sleduje plnění doporučení a závazků týkajících se integrace Romů plynoucích z členství České republiky v Evropské unii;
  • sleduje plnění mezinárodních závazků České republiky týkajících se integrace Romů;
  • sleduje plnění doporučení mezinárodních organizací týkajících se integrace Romů v České republice;
  • projednává usnesení vlády týkající se integrace Romů;
  • projednává Zprávu o stavu romské menšiny za daný rok;
  • plní další úkoly uložené Radou.

Aktuálně platný Statut je uveden v příloze. Výbor se řídí Jednacím řádem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.


Členky a členové

Baršová Andrea

Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj: Odbor pro sociální začleňování (Agentura)

Mazal Rostislav

Ministerstvo pro místní rozvoj: Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu

Slováková Radka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pavelka Jan

Ministerstvo kultury

Gažiová Ladislava

zástupkyně odborné veřejnosti

Herman Daniel

zástupce odborné veřejnosti

Holý Dalibor

Český statistický úřad

Hrdlička Ferdinand

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Miko Jaroslav

zástupce odborné veřejnosti

Navrátil Jiří

Asociace krajů České republiky

Vlčková Gabriela

Generální ředitelství  Úřadu práce ČR

Petr Pavel

zástupce odborné veřejnosti

Petroková Helena

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF - sociální začleňování

Polák Adolf

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Strouhal Václav

krajští koordinátoři pro romské záležitosti

Ščuková Zuzana

Kancelář veřejného ochránce práv

Škarka Daniel

Svaz měst a obcí České republiky