Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pracovní orgány

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“) může zřizovat a rušit podle potřeby stálé výbory. Rada může zřídit maximálně devět výborů. Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování zřizuje vždy. Členy výboru a předsedu výboru jmenuje předseda Rady. Činnost výboru zabezpečuje tajemník výboru z řad pracovníků Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny.

 

Výbory 

Výbory zejména zpracovávají pro Radu návrhy dílčích a systémových opatření a dávají Radě podněty k dané tématice pro jednání Rady.
Dále se podílejí se na vypracovávání zpráv o stavu romské menšiny v ČR a dalších zpráv relevantních pro monitorování romské integrace v České republice.

Každý výbor má svůj Statut, který schvaluje Rada. Ve Statutu výboru musí být kromě jiného uvedeno, zda se jednání výboru řídí podle stejného jednacího řádu jako jednání Rady, nebo zda výbor jedná podle vlastního jednacího řádu. Jednací řád výboru schvaluje Rada.

Pracovní skupiny

Rada dále může podle potřeby zřizovat dočasné pracovní skupiny. Pracovní skupiny se zřizují k řešení aktuálních úkolů v působnosti výborů nebo dílčích otázek v působnosti Rady.