Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dekáda romské inkluze

Dekáda romské inkluze byla mezinárodní iniciativa dvanácti států, která nabídla jedinečnou příležitost řešit situaci romských komunit v regionálním měřítku. Tato iniciativa, jež probíhala v letech 2005 – 2015, spojila zúčastněné vlády, mezinárodní instituce a romskou občanskou společnost v procesu plnohodnotného začleňování Romů, a to především v oblasti vzdělání, bydlení, zdraví a zaměstnanosti.

Jednalo se o politický závazek, jenž dával zúčastněným státům ((Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Španělsko; Slovinsko a Spojené státy měly status pozorovatele), unikátní možnost řešit v regionálním rozsahu chudobu, sociální vyloučení a diskriminaci romských komunit. Při naplňování programu bylo podstatné plné využití a zapojení Romů samotných.

Dekáda nebyla novou institucí, nepřinášela další byrokracii ani nové finanční prostředky, umožňovala jednotlivým státům především výměnu dobrých zkušeností. Aktivity realizované v rámci Dekády byly financovány ze státních rozpočtů zúčastněných států. Kromě základních cílů v oblasti vzdělání, zaměstnání, bydlení a zdravotní péče iniciativa řešila průřezová témata  jako diskriminace, děti, rodovou rovnost a chudobu.

Dekáda byla oficiálně zahájena v únoru 2005 v Sofii v Bulharsku za účasti premiérů z 9 zakládajících zemí, předsedou Open Society Institute a prezidenta Světové banky. Každý ze zúčastněných států Dekády předsedal po dobu jednoho roku Mezinárodnímu řídícímu výboru, koordinoval mezinárodní aktivity Dekády a aktivně komunikoval se sekretariátem iniciativy.

Předsednictví České republiky této mezinárodní iniciativy probíhalo od 1. července 2010 do 30. června 2011. Před námi iniciativě předsedalo Slovensko, po nás přezvala vedení Makedonie…

Oficiální stránky Dekády:
www.romadecade.org (v anglickém jazyce).

 

DEKÁDA ROMSKÉ INKLUZE V ČR
Česká republika přistoupila do iniciativy Dekáda romské inkluze na základně vládního usnesení ze dne 26. ledna 2005 č. 136 o přistoupení k mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze 2005–2015. Deklaraci Dekády podepsal dne 2. února 2005 místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec na slavnostním zahájení Dekády v Sofii, Bulharsku.

Ve stejném roce přijala vláda Národní akční plán, který určoval směr, jímž se Dekáda v České republice řídila.

Úspěch naplňování Národního akčního plánu (AP) Dekády spočíval v úzké meziresortní spolupráci, která se uskutečňovala pod záštitou Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Akční plán vznikl v roce 2005 a vzešel z meziresortní diskuze, která probíhala v rámci Výboru pro Dekádu, který rovněž koordinoval české předsednictví v Dekádě.

Úkoly Akčního plánu (AP) byly rozděleny do oblastí: vzdělání, bydlení, zaměstnanost a zdraví. Dále se akční plán zabýval průřezovými tématy, jako je boj s diskriminací, rovnými příležitostmi žen a mužů sociální soudružností. AP byl unikátní v tom, že si vytýčil cíle, jenž by měly být dosáhnuty v reálném časovém období a jeho naplňování bylo možno monitorovat v každoroční Zprávě o stavu romské menšiny a jejich přílohách, které byly věnovány přímo naplňování Dekády romské inkluze.

Výbor Rady vlády pro záležitosti romské komunity a kancelář Rady si vzaly za úkol monitorovat dění kolem této mezinárodní iniciativy. Výbor i kancelář se podílel na vytvoření Národního akčního plánu Dekády. Po jeho vzniku se zaměřily na monitorování naplňování cílů Dekády v České republice a spolupráci při vytváření integračních opatření.
 

PŘEDSEDNICTVÍ ČR DEKÁDĚ
Předsednictví České republiky této mezinárodní iniciativy probíhalo od 1. července 2010 do 30. června 2011. Před námi iniciativě předsedalo Slovensko, po nás přezvala vedení Makedonie…

Prioritní oblasti předsednictví ČR v Dekádě:
1. Inkluzivní vzdělávání - vytváření inkluzivní politiky opřené o empirická data a možnosti sběru a využití etnicky neagregovaných dat;
2. Životní situace a práva dětí;
3. Romské ženy - nahlížející na politiku integrace ve všech jejich oblastech;
4. Implementace integračních politik na lokální úrovni se zaměřením na samosprávy;
5. Média a obraz Romů.

Více:
Základní informace k předsednictví
/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dekada-romske-inkluze/predsednictvi-cr-dekada-romske-inkluze.pdf

Dnes 1. července 2010 bylo zahájeno předsednictví České republiky v Dekádě romské inkluze 2005-2015
/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/predsednictvi-ceske-republiky-v-dekade-romske-inkluze-2005-2015-bylo-zahajeno-1--cervence-2010-74121/

Začalo české předsednictví Dekádě romské inkluze
/cz/media-centrum/aktualne/zacalo-ceske-predsednictvi-dekade-romske-inkluze-74047/

Česko předalo předsednictví Dekády romské inkluze Makedonii
/cz/media-centrum/aktualne/cesko-predalo-predsednictvi-dekady-romske-inkluze-makedonii-85268/

ZÁVĚR DEKÁDY:
V Sarajevu byla oficiálně ukončena Dekáda romské inkluze 2005 – 2015
Českou republiku na závěrečném zasedání mezinárodního řídícího výboru Dekády zastupoval ministr Jiří Dienstbier společně s Martinem Martínkem, vedoucím Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny.
Oba zástupci České republiky se během dvoudenního zasedání zúčastnili panelové diskuse, která zhodnotila pozitiva i nedostatky v průběhu desetiletého trvání této mezinárodní iniciativy. Z debaty vyplynulo, že Dekáda romské inkluze zahájila významné procesy v Evropě v oblasti romské integrace a zvýšila celkové povědomí o vyloučení Romů, přesto však nedokázala významně ovlivnit jejich začleňování v jednotlivých zemích a zabránit ještě větší segregaci.
Více: /cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/v-sarajevu-dnes-byla-oficialne-ukoncena-dekada-romske-inkluze-2005---2015--134558/

Reflex.cz:
JAN JANDOUREK: Skončila dekáda romské inkluze a Romové se moc nezačlenili

/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/z-medii/reflex-cz-jan-jandourek-skoncila-dekada-romske-inkluze-a-romove-se-moc-nezaclenili-134577/