Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

18. 3. 2015 15:07

Na zasedání na CSW v New Yorku se řešily vysoce aktuální a závažná témata jak pro ČR, tak pro Norsko

Ve dnech 9. – 20. března 2015 v New Yorku probíhá 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Česká delegace vedená Martinou Štěpánkovou, náměstkyní ministra pro lidská práva a rovné příležitosti, se zasedání Komise zúčastnila v minulém týdnu. Vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů Lucia Zachariášová se účastní celého programu zasedání Komise, který probíhá i tento týden. 

Komise je vrcholným orgánem OSN pro oblast rovnost žen a mužů. Zasedá každoročně v březnu v New Yorku a jejím mandátem je vyhodnocovat plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, Pekingské akční platformy a dalších mezinárodních dokumentů v oblasti genderové rovnosti. Letošnímu zasedání Komise OSN pro postavení žen je mezinárodním společenstvím věnována zásadní pozornost, neboť jeho tématem je vyhodnocení plnění Pekingské akční platformy u příležitosti 20. výročí od jejího přijetí. Pekingská akční platforma představuje komplexní a dosud nepřekonaný mezinárodní standard v oblasti podpory práv žen a genderové rovnosti.

Seminář Participace žen z menšin na veřejném životě
Součástí účasti české delegace na zasedání Komise OSN pro postavení žen bylo také uspořádání semináře na téma “Participace žen z menšin na veřejném životě”. Seminář byl uspořádán ve spolupráci s Bolívií, organizací Slovo 21 a norskou nestátní organizací Alternativ til Vold (Alternativa k násilí).

Proto nám norské kolegyně - Barbora Jakobse a Yalila Castro - zodpověděly stejné otázky jako členky české delegace:

1) Kterým závažným tématům se zatím jednání věnovalo a do jaké míry se témata ČR shodují či nikoliv s těmi, které řeší další státy? Které konkrétně?
Yalila Castro - z Norska - na zasedání na CSW v New Yorku Témata, která se řeší na CSW jsou vysoce aktuální a závažná jak pro ČR, tak pro Norsko, kde žijeme a profesně působíme. Norská ministryně pro děti, rovnosti a sociální začleňování Solveig Horne ve svém projevu vyzdvihla nepřípustnost ospravedlňování násilí na ženách náboženstvím nebo kulturním kontextem. Uvedla zejména důležitost boje proti nuceným sňatkům, ženské obřízce a dalším formám násilí na ženách. Norsko pravidelně mapuje výskyt násilí prevalenčními studiemi. Ta poslední z roku 2014 ukazuje alarmující čísla. Téměř každá desátá žena v Norsku uvádí, že byla znásilněna a polovina z těchto žen zažila znásilnění před osmnáctým rokem života. Přes 8 % žen uvedlo, že byly vystaveny hrubé formě násilí od partnera. Poslední norské i mezinárodní studie ukazují komplexnost násilí a závažné negativní následky násilí pro celou společnost.

2) O čem referovala česká delegace?
Barbora Jakobse - z Norska - na zasedání na CSW v New Yorku Česká delegace pozvala norskou organizaci Alternativ til Vold (Alternativa násilí) k účasti na semináři o participaci žen z menšin na veřejném životě.  ATV je norská organizace, která nabízí terapeutické intervence osobám násilným a osobám ohroženým domácím a genderově podmíněným násilím.  ATV má klinické zkušenosti a zkušenosti z oblasti výzkumu od roku 1987.  Ve svém příspěvku jsme se zaměřily na práci s menšinovými rodinami, které jsou často izolované a čelí mnoha překážkám. ATV provedlo několik projektů s menšinovými rodinami, které měly za cíl zastavit násilí a pomoci ženám a dětem, které byly násilím ohroženy. Projekty se také zaměřovaly na kulturně specifické intervence a práci s osobou násilnou. Tato specifika je nutné znát, abychom dokázali bezpečně intervenovat.  Víme například, že pro ženy z menšin je těžké vyhledat pomoc. Přitom norská Národní kriminální vyšetřovací služba zveřejnila letos v březnu statistiky, které uvádí, že ženy z menšin jsou vystaveny 10x vyššímu riziku vraždy svým partnerem než ženy, které jsou původem z Norska.

3) Může vzejít z jednání nějaký závěr, který by měl konkrétní dopad na politiky jednotlivých států či činnost Vaší organizace?
CSW je velmi inspirativní aréna pro organizace, které v oblasti pracují. My jsme se účastnily seminářů, které řešily otázky násilí a otázky začleňování mužů a chlapců do práce za rovnost mužů a žen. Pro ATV je důležité mít přehled jak o mezinárodních výzkumech v oblasti násilí, tak o aktivitách ostatních organizací.

Na semináři ministrů ze skandinávských zemí vyzdvihl norský zástupce Hans Brattskar důležitost zapojení mužů.  Zmínil dlouhou tradici řešení otázky rovnosti žen a mužů v Norsku a dobré zkušenosti se začleňováním otců do péče o děti formou dělení rodičovské dovolené a práci na rovném postavení žen a mužů na trhu práce. Zásadní jsou také dokumenty jako Národní akční plán proti násilí mezi osobami v blízkém vztahu a Národní akční plán proti nuceným sňatkům a ženské obřízce.  

Důležitým tématem na letošním CSW byla také role médií ve společnosti a genderově podmíněné násilí v médiích. V Norsku jsou například ženy z menšin, které se aktivně podílejí ve společnosti a objevují se v médiích, často vystaveny útokům. Jeden ze seminářů, kde také vystupoval generální ředitel rakouské ORF Alexander Wrabetz, vyzdvihoval odpovědnost médií aktivně pracovat na rovnosti mužů a žen a zapojení do kampaně HeForShe. 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie