Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

17. 3. 2015 12:47

M. Štěpánková: Představila jsem v New Yorku novou Vládní strategii pro rovnost žen a mužů

Ve dnech 9. – 20. března 2015 v New Yorku probíhá 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Česká delegace vedená Martinou Štěpánkovou, náměstkyní ministra pro lidská práva a rovné příležitosti, se zasedání Komise zúčastnila v minulém týdnu. Vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů Lucia Zachariášová se účastní celého programu zasedání Komise, který probíhá i tento týden.   

Komise je vrcholným orgánem OSN pro oblast rovnost žen a mužů. Zasedá každoročně v březnu v New Yorku a jejím mandátem je vyhodnocovat plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, Pekingské akční platformy a dalších mezinárodních dokumentů v oblasti genderové rovnosti. Letošnímu zasedání Komise OSN pro postavení žen je mezinárodním společenstvím věnována zásadní pozornost, neboť jeho tématem je vyhodnocení plnění Pekingské akční platformy u příležitosti 20. výročí od jejího přijetí. Pekingská akční platforma představuje komplexní a dosud nepřekonaný mezinárodní standard v oblasti podpory práv žen a genderové rovnosti.


Tři otázky pro: 
Martinu Štěpánková, náměstkyni ministra pro lidská práva a rovné příležitosti a vedoucí české delagace:

M. Štěpánková - na CSW 2015 - v New Yorku

 

1) Kterým závažným tématům se zatím jednání věnovalo a do jaké míry se témata ČR shodují či nikoliv s těmi, které řeší další státy? Které konkrétně?
Záběr zasedání CSW v tomto roce byl velmi široký. V podstatě platí, že naprostá většina témat je relevantní i pro kontext ČR. Nedávné srovnání Světového ekonomického fóra ukázalo, že v oblasti rovnosti žen a mužů je na tom ČR velmi špatně. ČR obsadila až 96. příčku (mezi Kyprem a Indonésií) ze 142 zemí. S rovností žen a mužů tedy na tom nejsme moc dobře a čelíme obdobným výzvám jako většina ostatních členských států OSN – ať už se jedná o nerovné postavení žen a mužů na trhu práce (včetně rozdílů v odměňování), nevyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích či o přetrvávající genderové stereotypy.

2) O čem referovala česká delegace?
Ve svém projevu ve všeobecné rozpravě jsem prezentovala nedávné kroky našeho resortu v oblasti rovnosti žen a mužů, která patří k prioritám vlády ČR vyjádřeným v jejím programovém prohlášení. Krátce jsem představila novou Vládní strategii pro rovnost žen a mužů, Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí a další konkrétní kroky.

Jsem ráda, že součástí naší delegace byly také zástupkyně nestátních neziskových organizací. Konkrétně české organizace Slovo 21 a norské organizace Alternativ til Vold (Alternativa násilí). Zástupkyně těchto organizací také vystoupily na našem semináři zaměřeném na téma participace žen z menšin na veřejném životě. Martina Horváthová ze Slova 21 představila činnost ženské skupiny Manushe. Barbora Jakobsen a Yalila Castro z Alternativ til Vold prezentovaly své aktivity v oblasti potírání genderově podmíněného násilí na ženách z menšin v Norsku.

Zúčastnila jsem se také bilaterálních setkání s lichtenštejnskou ministryní Aurelií Frick a maďarskou ministryní Katalin Novák. Diskutovaly jsme například o zajištění dostatečných kapacit služeb o dítě, o větším zapojení mužů do péče o dítě a domácnost či o zavedení zipových pravidel pro zastoupení žen v politice.

3) Může vzejít z jednání nějaký závěr, který by měl konkrétní dopad na politiky jednotlivých států?
Na úvod zasedání CSW byla přijata politická deklarace, která potvrzuje závazek členských států OSN dosáhnout cílů vytýčených v Pekingské akční platformě. Tyto cíle představují dosud nepřekonaný mezinárodní standard v oblasti rovnosti žen a mužů ve všech sférách života. Deklarace má především politický význam, neboť potvrzuje odhodlání členských států OSN pokračovat v prosazování rovnosti žen a mužů.

Z politického hlediska je důležitá také výzva generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona. Ten ve svém projevu vyzval členské státy OSN k odstranění všech zbývajících překážek a k dosažení skutečné rovnosti žen a mužů do roku 2030.

Praktický význam pak má především sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, které v rámci zasedání CSW probíhá. Je skvělé, že členské státy OSN mají možnost si navzájem naslouchat a hledat cesty pro efektivnější prosazování rovnosti žen a mužů. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X