Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Kompatibilita s právem Evropské unie

Stručná historie

V roce 1994 stanovilo usnesení vlády České republiky ze dne 9. listopadu č. 631/1994 úkoly specializovaného útvaru pro evropskou legislativu, kterým se stalo samostatné oddělení kompatibility s právem ES zřízené při Úřadu pro legislativu a veřejnou správu (ÚLVS). Místopředseda vlády pověřený řízením ÚLVS tehdy odpovídal za koordinaci a metodické usměrňování prací na sbližování právních předpisů ČR s právem ES za účelem naplnění závazků vyplývajících pro ČR z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, a to prostřednictvím výše uvedeného oddělení.

Na základě zákona č. 272/1996 Sb., kterým byl změněn kompetenční zákon (z. č. 2/1969 Sb.), byla působnost Úřadu pro legislativu a veřejnou správu i se samostatným oddělením kompatibility s právem ES převedena do působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR. V roce 1997 pak bylo samostatné oddělení kompatibility s právem ES přeměněno na odbor kompatibility.

Od března 1999 je odbor kompatibility součástí Úřadu vlády České republiky. Díky tomuto postavení může lépe plnit svou úlohu koordinačního a poradního místa pro celou státní správu.

Struktura odboru kompatibility a jeho činnost

  • Oddělení analyticko-konzultační
  • Oddělení informací pro kompatibilitu s právem EU
  • Oddělení pro legislativní proces EU

Odbor kompatibility se do roku 1998 skládal ze dvou oddělení, a to oddělení analyticko-konzultačního a oddělení informačního. V roce 1998 přibylo na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 1998 č. 645/1998 o zajištění překladů právních předpisů Evropských společenství nové oddělení s názvem Koordinační a revizní centrum. V březnu 2005 bylo na odboru kompatibility vytvořeno čtvrté oddělení – oddělení pro legislativní proces EU. V prosinci 2010 došlo ke sloučení Koordinačního a revizního centra s oddělením pro legislativní proces EU.

Analyticko-konzultační oddělení

Analyticko-konzultační oddělení odboru kompatibility se zaměřuje na poradenskou činnost při implementaci práva EU do českého právního řádu. Za tímto účelem zejména vypracovává stanoviska o slučitelnosti návrhů právních předpisů ČR s právem EU. Uvedená stanoviska zpracovává nejprve ve stadiu meziresortního připomínkového řízení (jedná se tedy o stanovisko z hlediska slučitelnosti určené zejména pro předkladatele návrhu právního předpisu), a poté i ve stadiu projednávání návrhu na úrovni vlády, zpravidla v Legislativní radě vlády, popř. pracovních komisích Legislativní rady vlády (tzv. revizní stanovisko určené Legislativní radě vlády nebo jejím orgánům). V revizních stanoviscích se předložený návrh právního předpisu znovu hodnotí z hlediska míry slučitelnosti s právem EU dosažené po meziresortním připomínkovém řízení. Snahou je docílit toho, že vláda bude mít k dispozici na předkladateli nezávislý právní názor týkající se slučitelnosti předkládaných návrhů s právem EU. Uvedená stanoviska odboru kompatibility tudíž nijak neovlivňují odpovědnost předkladatelů českých právních předpisů (gestorů příslušných právních úprav) za správné provedení implementace práva EU do českého právního řádu.

Vypracovaná stanoviska dále analyticko-konzultační oddělení vypořádává s příslušnými věcně odpovědnými resorty tak, aby bylo dosaženo plné slučitelnosti návrhů českých právních předpisů s právem EU, a v další fázi legislativního procesu obhajuje tato stanoviska v Legislativní radě vlády, případně jejích pracovních komisích. Tím je zajištěno, že u návrhů českých právních předpisů předkládaných exekutivou budou v maximální možné míře eliminovány rozpory či jiné nedostatky z hlediska plnění legislativních závazků České republiky vůči EU. Mimo to se oddělení analyticko-konzultační vyjadřuje k poslaneckým nebo senátním návrhům zákonů, popř. návrhům předloženým zastupitelstvy územních samosprávných celků a zaujímá stanoviska i ke koncepčním nelegislativním materiálům, které mají dopad na legislativní činnost z pohledu implementace práva EU do českého právního řádu, resp. plnění legislativních závazků České republiky vůči EU. Ročně toto oddělení vypracuje přibližně 600 stanovisek, resp. vyjádření.

Vedle výše uvedené činnosti spočívající ve zpracovávání stanovisek a vyjádření o slučitelnosti a jejich vypořádávání v rámci legislativního procesu dále oddělení analyticko-konzultační pro potřeby vlády na ad hoc bázi zpracovává posudky k aktuálním problémům souvisejícím s naplňováním legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v EU. Dále průběžně poskytuje metodickou pomoc resortům v procesu implementace práva EU do českého právního řádu.

Činnost oddělení navazuje na Legislativní pravidla vlády (schválená usnesením vlády dne 19. března 1998 č. 188, v platném znění) a Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii (schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, v platném znění).

Oddělení informací pro kompatibilitu s právem EU

Oddělení informací pro kompatibilitu s právem EU zajišťuje informační podporu všech agend, které souvisejí s implementací práva EU do právního řádu ČR. Pro tento účel je od roku 1995 používán meziresortní Informační systém pro aproximaci práva – ISAP, jehož provoz a správu oddělení zajišťuje. Datová základna systému je zdrojem pro informování ministerstev a dalších orgánů, pro generování statistik a přípravu materiálů určených pro vládu ČR, Výbor pro Evropskou unii a pro export údajů určených Generálnímu sekretariátu Evropské komise.

Oddělení rovněž průběžně přiděluje gesce k publikovaným předpisům Evropské unie těm resortům, které věcně řeší projednávanou problematiku. Po publikování předpisu v Úředním věstníku EU monitoruje vyhodnocení jeho implementace gestorem, včetně případného vypracování srovnávací tabulky, dále sleduje průběh jeho implementace (průběh legislativního procesu na úrovni ČR) a úroveň dosažené implementace. V této souvislosti srovnávací tabulky kontroluje z hlediska správnosti údajů a formálních náležitostí.

Kromě výše uvedeného zajišťuje oddělení informací pro kompatibilitu s právem EU veškeré činnosti související s notifikací právních předpisů ČR transponujících směrnice a vlastní provádění notifikační povinnosti (včetně kontrolování podkladů předkládaných odpovědnými resorty) do databáze Evropské komise.

Oddělení pro legislativní proces EU

Oddělení se zabývá agendami, které souvisí s legislativním procesem Evropské unie a vnitrostátním projednáváním návrhů předpisů a jiných dokumentů EU.

V této souvislosti zejména prostřednictvím databázové evidence, která je součástí ISAP, průběžně přiděluje gesce k dokumentům EU těm resortům, které věcně řeší projednávanou problematiku. Resorty využívají tuto databázovou evidenci také k získávání a vkládání informací o průběhu legislativního procesu na unijní úrovni. Oddělení se dále podílí na kontrole plnění povinností vlády vůči Parlamentu ČR, jež vyplývají z jednacích řádů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, a to v souladu se směrnicí vlády o postupu při nakládání s dokumenty Rady a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a přípravě českého jazykového znění právních aktů (směrnice o nakládání s dokumenty Evropské unie), schválenou usnesením vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 665 v platném znění.

Další agendou, kterou se oddělení zabývá, je sledování (monitoring) legislativních dopadů návrhů předpisů EU na právní řád ČR. Účelem monitoringu je vytvořit celkový přehled možných dopadů návrhů předpisů Evropské unie na právní řád ČR, a to již ve fázi jejich projednávání v orgánech EU. Průběžné analyzování legislativních dopadů napomáhá včasné přípravě vnitrostátních implementačních předpisů a snižuje riziko nedodržení legislativních závazků České republiky plynoucích z jejího členství v Evropské unii. Aktualizace a třídění informací o legislativních dopadech je prováděno prostřednictvím databázové evidence, která je součástí ISAP.

V kontextu finalizace českého jazykového znění předpisů EU oddělení zpracovává dokumenty pro pracovní skupiny Rady právníků-lingvistů a pro kodifikaci právních předpisů, kde jsou posuzovány texty návrhů předpisů EU z právně-lingvistického a legislativně-technického hlediska před jejich finálním přijetím Radou. Oddělení také zpracovává a posuzuje žádosti resortů a jiných subjektů o vydání oprav předpisů EU již uveřejněných v Úředním věstníku EU a vypracovává připomínky ke správnosti českých překladů mezinárodních smluv sjednaných v rámci Evropské unie. Spolupracuje rovněž s překladatelskými útvary orgánů EU v otázkách překladů odborné terminologie a v této souvislosti zajišťuje například pořádání pravidelných seminářů věnovaných tvorbě práva EU.

Pracovníci oddělení se účastní jednání resortních koordinačních skupin a meziresortního Výboru pro EU, čímž je zajištěna úzká spolupráce s jednotlivými ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy.

Kontakty

Sekretariát odboru kompatibility
Stanislava Kopecká
tel.: 296 153 192
fax: 296 153 132
e-mail: stanislava.kopecka@vlada.gov.cz

Sekretariát oddělení analyticko-konzultačního
Jana Korousová
tel.: 296 153 468
e-mail: jana.korousova@vlada.gov.cz

Sekretariát oddělení informací a
Sekretariát oddělení pro legislativní proces EU
Lenka Kubíčková
tel.: 296 153 207
e-mail: lenka.havlikova1@vlada.gov.cz

 

Připojené dokumenty

Související zprávy