Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

13. 3. 2015 8:53

Česká republika vystoupila na 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Martina Štěpánková, náměstkyně ministra pro lidská práva a rovné příležitosti a vedoucí delegace ČR včera vystoupila ve všeobecné rozpravě na 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen, které probíhá ve dnech 9. – 20. března 2015 v New Yorku.

Ve svém projevu Martina Štěpánková zdůraznila, že podpora rovnosti žen a mužů není jen otázkou lidských práv, ale také otázkou sociální spravedlnosti, demokracie a udržitelného života. Představila také aktuální kroky vlády České republiky v oblasti prosazování genderové rovnosti, a to přijetí Vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2014 – 2020 a Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018.

“Přestože se v posledních 20 letech podařilo odstranit některé nerovnosti, zůstává před námi řada dalších výzev. Ačkoli ženy tvoří většinu absolventů a absolventek vysokých škol, zůstávají výrazně podreprezentovány v rozhodovacích pozicích. Vydělávají o zhruba 20 % méně než muži a ve velké míře se stávají obětmi domácího a genderově podmíněného násilí. Je proto nezbytné usilovat o odstranění všech těchto zbývajících nerovností,” uvedla Martina Štěpánková.

Video:
záznam vystoupení M. Štěpánkové - United Nations WEB TV - od 22:30 

59. zasedání Komise OSN pro postavení žen - M. Štěpánková hovoří na plénu


Letošnímu zasedání Komise OSN pro postavení žen je mezinárodním společenstvím věnována zásadní pozornost, neboť jeho tématem je vyhodnocení plnění Pekingské akční platformy u příležitosti 20. výročí od jejího přijetí. Pekingská akční platforma představuje komplexní a dosud nepřekonaný mezinárodní standard v oblasti podpory práv žen a genderové rovnosti. Přes dílčí pokrok během posledních dvaceti let ženy po celém světě nadále čelí genderově podmíněnému násilí a porušování svých lidských práv, jsou diskriminovány v přístupu ke vzdělávání a na trhu práce a nemají zaručeny rovný přístup k rozhodovacím pozicím. Generální tajemník OSN Ban Ki-moon proto na zasedání Komise OSN pro postavení žen mimo jiné vyzval členské státy k odstranění všech zbývajících překážek rovnosti žen a mužů a dosažení de facto genderové rovnosti do roku 2030. Vyzval také k připojení se ke kampani OSN “HerForShe”, která usiluje o větší zapojení mužů do prosazování genderové rovnosti.

Delegace České republiky kromě oficiálního programu zasedání Komise OSN pro postavení žen se také zúčastnila řady bilaterálních setkání se zástupci a zástupkyněmi členských států OSN a agentury UN WOMEN.


Seminář Participace žen z menšin na veřejném životě
Součástí účasti české delegace na zasedání Komise OSN pro postavení žen bylo také uspořádání semináře na téma “Participace žen z menšin na veřejném životě”. Seminář byl uspořádán ve spolupráci s Bolívií, organizací Slovo 21 a norskou nestátní organizací Alternativ til Vold (alternativa k násilí).

Cílem semináře bylo sdílet příklady dobré praxe v oblasti podpory účasti žen, které čelí vícečetné diskriminaci, do veřejného života. Prezentace se zaměřovaly jak na účast v politice, tak na ostatní oblasti veřejného života. Lucia Zachariášová, vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů představila Vládní strategii pro rovnost žen a mužů na léta 2014 – 2020 a konkrétní opatření v oblasti podpory vyšší účasti všech skupin žen na rozhodování. Ministryně spravedlnosti Bolívie Virginia Velasco prezentovala zkušenosti své země s podporou účasti národnostních a etnických menšin v politice a veřejném rozhodování. Příspěvek Martiny Horváthové ze Slova 21 se věnoval činnosti ženské skupiny Manushe, která se zaměřuje na podporu politické participace Romek v České republice. Yalila Castro a Barbora Jakobsen z Alternativ til Vold představily aktivity této organizace v oblasti potírání násilí na ženách v komunitách migrantů a migrantek.

Semináře se zúčastnilo více než 70 zástupců a zástupkyň členských států OSN a nevládních organizací z celého světa. Součástí semináře byla také diskuse, která se zaměřovala především na podporu participace Romek na veřejném životě, postavení žen s postižením v souvislosti s jejich reprodukčními právy či na mediální kampaně za účelem podpory většího zapojení žen z etnických a národnostních menšin do společenského života.

Více informací:
http://esango.un.org/SideEvents/documents/779

59. zasedání Komise OSN pro postavení žen - český seminář

Lucia Zachariášová také včera vystoupila na semináři, který pořádala Itálie společně s Bulharskem. Seminář byl věnovaný sociálním a ekonomických přínosům rovnosti žen a mužů a podpoře slaďování pracovního a soukromého života. Lucia Zachariášová na něm představila nedávné kroky vlády ČR v těchto oblastech. Hovořila především o nové metodice pro hodnocení dopadů vládních materiálů na rovnost žen a mužů, o podpoře dostupnosti služeb péče o děti či o podpoře zapojení mužů do péče.

Více informací:
http://esango.un.org/SideEvents/documents/843

59. zasedání Komise OSN pro postavení žen - Lucia Zachariášová při vystoupení


Účast české delegace na letošním zasedání Komise OSN pro postavení žen byla podpořena z projektu financovaného z Norských fondů s názvem Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X