Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

9. 3. 2015 9:22

Česká delegace se účastní 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Ve dnech 9. – 20. března 2015 v New Yorku probíhá 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen (v originále CSW). 

CSW je komisí Ekonomické a sociální rady OSN a vrcholným orgánem OSN v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů. Mandátem CSW je především sledovat implementaci Pekingské akční platformy přijaté na 4. Světové konferenci o ženách. Pekingská akční platforma představuje jeden z nejkomplexnějších a nejvýznamnějších dokumentů OSN v oblasti rovnosti žen a mužů a přímo navazuje na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen. Tématem letošního zasedání CSW je právě vyhodnocení plnění Pekingské akční platformy u příležitosti 20. výročí od jejího přijetí.

Delegaci ČR na zasedání CSW vede náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Martina Štěpánková. Součástí delegace ČR jsou také zástupkyně nestátních neziskových organizací působících v oblasti rovnosti žen a mužů.

Česká delegace se účastní 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen - v hlavním sále

 

ČR na zasedání CSW uspořádá dne 12. března 2015 seminář na téma Participace žen z menšin na veřejném životě. Semináře se aktivně zúčastní také Karina Marconi (náměstkyně ministra pro rovné příležitosti Bolívie), Martina Horváthová (zástupkyně nestátní neziskové organizace Slovo 21), Yalila Castro a Barbora Jakobsen (obě z norské organizace Alternativ til Vold). Uspořádání semináře v rámci zasedání CSW je prestižní záležitostí, která kromě sdílení odborných poznatků slouží také k prezentaci priorit dané země v oblasti agendy rovnosti žen a mužů. Cílem semináře je vést diskusi o nástrojích pro podporu zapojení žen z menšin do veřejného života.

Podpoře rovnosti žen a mužů věnuje vláda ČR v posledním období zvýšené úsilí, což se projevilo například v přijetí Vládní strategii pro rovnost žen a mužů či Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Jsem ráda, že díky tomuto úsilí disponuje ČR příklady dobré praxe, které může sdílet s dalšími členskými státy OSN. Mezinárodní spolupráce v této oblasti považuji za důležitou součást úspěšného prosazování rovnosti žen a mužů na vnitrostátní i mezinárodní úrovni,“ uvedla Martina Štěpánková, náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Součástí účasti delegace ČR na zasedání CSW je také prezentace vnitrostátních opatření v oblasti rovnosti žen a mužů a podpory participace žen z menšin na veřejném životě. Jedná se především o:

  • Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, schválenou usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 930,
  • Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018, schválený usnesením vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 126,
  • připravovaný Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2015 – 2017,
  • Strategie romské integrace do roku 2020, schválenou usnesením vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 127.

V rámci zasedání CSW proběhne také řada bilaterálních setkání delegace ČR s agenturami OSN (např. UN WOMEN) a členskými státy OSN za účelem další diskuse o prioritách v oblasti podpory rovnosti žen a mužů.

 

Více informací k akci: 
http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015

 

59. zasedání Komise OSN pro postavení žen v New Yorku - web

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X