Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

17. 8. 2007 15:45

31. srpna 2004

Zápis ze společné schůze Výboru RNNO pro spolupráci s regiony a Výboru RNNO pro spolupráci s EU dne 31. srpna 2004
Přítomni/omluveni/hosté: viz prezenční listina

Hosté:     A. Baršová - Úřad vlády ČR

              Z. Drhová - Zelený kruh

              P. Francová - NROS

              V. Jourová - MMR

              L. Khaurová - KÚ Plzeňského kraje

              J. Knight - Nadace Naše dítě

              J. Kulich - SEVER

              E. Maurová - SMO ČR

              J. Plachá - SMO ČR

              I. Plechatá - SKOK

              N. Sasvári - Úřad pro rovné příležitosti Maďarské republiky

              Z. Semorád - KÚ Královéhradeckého kraje

              V. Součková - ČRDM

              D. Stulík - NROS

              I. Šašek - Úhlava, o.p.s.

              D. Šmejkal - KOSA ČR

              J. Šťastná - Nadace OSF Praha

              J. Svobodová - CpKP

              T. Vajdová - NROS

Společnou schůzi výborů řídili jejich předsedové PhDr. J. Wenigerová a RNDr. M. Kundrata. V úvodu odsouhlasili členové výborů následující program společné schůze.

Program:

Zahájení

 • PhDr. J. Wenigerová, předsedkyně Výboru RNNO pro spolupráci s regiony
 • RNDr. M. Kundrata, předseda Výboru RNNO pro spolupráci s EU

1. Pozdrav a představení delegace vládního Úřadu pro rovné příležitosti Maďarské republiky

 • N. Sasvári, oddělení mezinárodních vztahů Úřadu pro rovné příležitosti Maďarské republiky

2. Zástupci NNO v Evropském hospodářském a sociálním výboru a představení jejich prohlášení

 • Ing. D. Stulík, zástupce NNO v Evropském hospodářském a sociálním výboru

3. Krátká vystoupení zástupců NNO v monitorovacích výborech k jednotlivým operačním programům s představením činnosti příslušného monitorovacího výboru

4. První zkušenosti s implementací Společného regionálního operačního programu

 • Ing. V. Jourová, ředitelka odboru řídícího orgánu SROP a JPD Praha Ministerstva pro místní rozvoj

 • Ing. L. Khaurová, sekretariát Regionální rady NUTS II Jihozápad
 • Mgr. Z. Semorád, sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod

5. Komunitární programy EU a možnosti jejich využití ze strany NNO

 • Mgr. A. Baršová - odbor lidských práv Úřadu vlády

6. Globální grant v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů a v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 3 Praha a příprava jeho implementace

 • PhDr. P. Francová, Nadace rozvoje občanské společnosti

7. Zpráva o NNO v ČR (2. verze) - materiál připravovaný pro schůzi vlády s termínem do 31. prosince 2004

Po společné schůzi výborů naváže krátká schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU s jediným bodem programu

 • Rekonstrukce Výboru RNNO pro spolupráci s EU

Zahájení

Předsedkyně Výboru RNNO pro spolupráci s regiony PhDr. J. Wenigerová informovala přítomné, že nová vláda premiéra S. Grosse dosud nerozhodla o zařazení poradních orgánů vlády do kompetence jednotlivých ústavních činitelů - místopředseda vlády M. Jahn má za úkol analyzovat situaci a doporučit vládě řešení v termínu do 7. září 2004. V diskusi se členové výborů shodli na tom, že je nutné zabezpečit kontinuitu práce RNNO i jejích tří výborů.

Závěr:

 • Společná schůze výborů pověřila své předsedy PhDr. J. Wenigerovou a RNDr. M. Kundratu (a požádala i místopředsedu RNNO T. Pojara) k jednání s místopředsedou vlády M. Jahnem o zachování kontinuální činnosti RNNO. Současně doporučila písemně požádat předsedu vlády JUDr. S. Grosse o urychlené řešení situace.

AD 1

Pozdrav a představení delegace vládního Úřadu pro rovné příležitosti Maďarské republiky

Paní N. Sasvári z oddělení mezinárodních vztahů Úřadu pro rovné příležitosti Maďarské republiky informovala o tom, že podpora maďarské vlády občanské společnosti se týká dvou oblastí, a to vytváření legislativního rámce (právo na shromažďování, občanský zákoník) a zajištění zdrojů buď přímo (daňové asignace, granty, Národní Občanský Fond), nebo nepřímo (výjimky z daňových zákonů a z jiných zákonů, daňové výhody pro dárce). V roce 1996 byl přijat tzv. jednoprocentní zákon (daňové asignace) a v roce 1997 měli daňoví poplatníci poprvé možnost daňových asignací využít. V roce 1998 došlo ke změně (k 1 % pro NNO přibylo další 1 % pro církve) a v roce 2001 byl stanoven minimální limit pro daňovou asignaci 100 HUF. Zákonem č. 50/2003 byl založen Národní Občanský Fond (NOF). Vláda se zaručila každoročně poskytnout NOF stejnou částku, která byla vybrána prostřednictvím daňových asignací, minimálně však 0,5 % všech vybraných daní za minulý rok. Představitelé občanské společnosti tvoří většinu výborů NOF, které rozhodují o alokaci finančních prostředků. Každoročně NOF operuje s částkou cca 750 mil. Kč.

AD 2

Zástupci NNO v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV) a představení jejich prohlášení (společné prohlášení zástupců NNO v EHSV obdrželi členové obou výborů spolu s pozvánkou na společnou schůzi výborů).

D. Stulík (NROS) informoval přítomné, že spolu s I. Plechatou (SKOK) a D. Šmejkalem (KOSA) byli na doporučení vlády ČR jmenováni do Evropského hospodářského a sociálního výboru, který je poradním orgánem Evropské komise a Evropského parlamentu. Dále informoval, že se všichni tři shodli na tom, že jejich hlavních snahou bude reprezentace názorů a stanovisek českých NNO v EHSV a že budou využívat všechny možnosti k informování NNO v ČR. Na závěr uvedl, že se bude ze široké škály témat věnovat především problematice životního prostředí a rozvoje venkova a zemědělství. I. Plechatá uvedla, že do její kompetence bude spadat oblast sociálních služeb a zaměstnanosti. D. Šmejkal informoval, že se bude zabývat především problematikou spotřebitelského sektoru.

AD 4

Krátká vystoupení zástupců NNO v monitorovacích výborech k jednotlivým operačním programům s představením činnosti příslušného monitorovacího výboru

V. Součková (ČRDM) informovala, že byla teprve nedávno jmenována členkou monitorovacího výboru k programu EQUAL, který byl vyhlášen o měsíc později, než se předpokládalo. M. Černá (VDV - Nadace O. Havlové) a Z. Drhová (Zelený kruh) - členky monitorovacího výboru JPD 2 - informovaly, že dosud proběhlo jen jedno jednání výboru, na kterém byl schválen statut výboru a programový dodatek. P. Francová (NROS) členka monitorovacího výboru k JPD 3 informovala, že byl schválen programový dodatek. J. Svobodová (CpKP), členka monitorovacího výboru k OP Průmysl a podnikání, informovala, že do programového dodatku, který byl schválen, byly všechny připomínky NNO zapracovány. H. Vlčková (o.s. Zahrada), P. Francová (NROS) a J. Kulich (SEVER), členové monitorovacího výboru OP RLZ, uvedli, že byl schválen programový dodatek, který akceptoval jen část připomínek NNO. I. Šašek (Úhlava, o.p.s.), člen monitorovacího výboru OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, uvedl, že bylo vyhlášeno již druhé kolo. O. Čepelka (Omega Liberec), člen monitorovacího výboru SROP, informoval, že první kolo již bylo ukončeno a v současné době probíhá vyhodnocování projektů. Vyhlášení druhého kola se chystá v říjnu 2004. Současně upozornil na nebezpečí manipulace při vyhodnocování projektů a informoval, že MMR připravuje opatření, která tomu mohou zabánit. Jedná se o to, aby zasedání regionálních rad byla veřejná a současně došlo ke zveřejnění výběrových kriterií, výsledků hodnocení projektů a také ke zveřejnění žádostí úspěšných projektů.

AD 5

První zkušenosti s implementací Společného regionálního operačního programu

V. Jourová, ředitelka odboru řídícího orgánu SROP a JPD Praha Ministerstva pro místní rozvoj, uvedla, že zatím není k dispozici uzavřený přehled podaných projektů, nasbíralo se projektů za cca 8 mld. Kč. Informovala, že řídící orgán podporuje co největší autonomii krajů, které mohou už v rámci první výzvy rozdělit všechny finanční prostředky (450 mil. EUR určených na tři roky) s tím, že hrozí nebezpečí, aby hned na začátku procesu byly podpořeny kvalitní projekty. Pokud finanční prostředky kraje nevyčerpají - připravuje se na začátek října druhá výzva. Potvrdila, že v procesu vyhodnocování projektů se podle uskutečněného auditu ukázaly jako nerizikovější faktory regionální rady. Proto MMR osloví sekretariáty regionálních rad tak, jak uvedl O. Čepelka. Upozornila, že ke zveřejnění úspěšných projektů by mělo dojít až po ukončení výběrového řízení.

L. Khaurová, sekretariát regionální Rady NUTS II Jihozápad, uvedla, že obdrželi málo projektů (49 projektů). V současné době se dokončuje jejich vyhodnocení.

Z. Semorád, sekretariát regionální rady NUTS II Severovýchod, informoval, že rovněž obdrželi málo projektů, proto budou organizovat pro NNO další konzultace pro přípravu projektů.

AD 6

Komunitární programy EU a možnosti jejich využití ze strany NNO

A. Baršová informovala přítomné o Akčním programu boje proti diskriminaci (2001 - 2006). Program má tři základní cíle: zlepšit porozumění problémů, které se vztahují k diskriminaci, posílit kapacity k účinnému potírání diskriminace a podporovat a propagovat základní hodnoty, které jsou důvodem boje proti diskriminaci. Příjemci finančních prostředků z programu mohou být veřejné i soukromé organizace a instituce. Program řídí DG zaměstnanost a sociální záležitosti. Byl zřízen také Výbor programu, který je složen ze zástupců členských zemí EU a zástupců a kandidátských zemí, které se programu účastní. V České republice spadá tento Výbor do gesce Úřadu vlády, odboru pro lidská práva. Členkou výboru za ČR je Andrea Baršová (kontakt: barsova@vlada.cz). Bližší informace jsou obsaženy v podkladu A. Bašové, který je přiložen k tomuto zápisu.

AD 7

Globální grant v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů a v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 3 Praha a příprava jeho implementace (členové výborů obdrželi pracovní podklad k uvedené problematice v průběhu společné schůze výborů)

PhDr. Petra Francová informovala přítomné, že Nadace rozvoje občanské společnosti, která Globální grant v OP RLZ i v JPD 3 implementuje, zpracovala manuály k oběma globálním grantům, žádost i metodiku hodnocení projektů. Uvedla, že toto opatření podporuje rozvoj vnitřní kapacity malých NNO (budou zvýhodněny NNO s obratem do 2 mil. Kč nebo s méně než 5 zaměstnanci). Výše příspěvku se bude pohybovat v rozmezí 150 tis. až 650 tis. Kč. Dále uvedla termíny výzev, a to začátek listopadu 2004, třetí čtvrtletí 2005 a v případě potřeby první čtvrtletí 2006. Školení pro předkladatele projektů budou probíhat od začátku listopadu 2004. Uzávěrka žádostí bude začátkem ledna 2005, hodnocení projektů proběhne do začátku března 2005.

AD 8

Zpráva o NNO v ČR (2. verze) - materiál připravovaný pro schůzi vlády s termínem do 31. prosince 2004 (členové výborů obdrželi pracovní verzi zprávy spolu s pozvánkou).

JUDr. H. Frištenská informovala přítomné, že Zpráva o NNO je připravována na základě usnesení vlády č. 807/2003 pracovní skupinou, složenou ze zástupců vybraných NNO, Sociologického ústavu AV, Českého statistického úřadu, Fakulty sociálních studií a fakulty sociálních věc . Zprávu připravuje sl. T. Vajdová z podkladových studií, které zadal Úřad vlády externím zpracovatelům. Po dopracování připomínek členů obou výborů projedná zprávu RNNO na svém zářijovém zasedání a současně bude zpráva rozeslána do meziresortního připomínkového řízení. K připomínkám ji dostanou také kraje a Svaz měst a obcí ČR. Zpráva bude předložena k projednání schůzi vlády do konce roku 2004.

Sl. T. Vajdová informovala, že zpráva bude ještě doplněna o informace z podkladů vybraných ministerstev, o které požádal místopředseda vlády M. Jahn. Současně požádala členy obou výborů o připomínky, případně náměty, k předložené zprávě.

V diskusi většina členů obou výborů ocenila úroveň předložené zprávy s tím, že dílčí připomínky zašlou členové výborů sl. Vajdové. Ing. T. Holečková navrhla, aby byla zpráva předložena vládě na dva kroky. Do konce roku by měla vláda dostat k projednání zprávu včetně navržených opatření, která jsou potřebná pro další rozvoj neziskového sektoru. Poté by vláda uložila RNNO rozpracovat jednotlivá opatření do konkrétních úkolů.

Závěr:

 • Písemné připomínky ke Zprávě o NNO v ČR zašlou členové výborů sl.Vajdové nejpozději do 5. září 2004. Po jejich zapracování bude zpráva předložena k projednání RNNO na jejím zasedání 21. září 2004.

Po skončení společné schůze projednali členové Výboru RNNO pro spolupráci s EU rekonstrukci výboru (návrh nového složení Výboru RNNO pro spolupráci s EU obdrželi jeho členové spolu s pozvánkou). Předseda výboru RNDr. M. Kundrata uvedl, že by nové složení výboru mělo reagovat na změnu jeho poslání v následujícím obodobí. Jedná se o zajištění účasti na přípavě dalšího programovacího období v letech 2007 - 2013 a monitorování využívání strukturálních fondů z hlediska NNO. Proto by se členy výboru měli stát členové monitorovacích výborů k národním operačním programům a k iniciativám EU. V diskusi Mgr. R. Hrabčík uvedl, že by výboru měly být zastoupeny i regionální rady, proto hodlá jako člen regionální rady NUTS II Severozápad v práci výboru pokračovat.

Závěr:

 • Výbor RNNO pro spolupráci s EU schválil návrh na rekonstrukci výboru, včetně členství R. Hrabčíka, a doporučil tento návrh k projednání RNNO na jejím zasedání 21. září 2004.

Na závěr se členové výboru dohodli na uskutečnění mimořádné schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU, a to dne 29. září 2004 od 10:00 hodin v budově Úřadu vlády.

PhDr. Jaroslava Wenigerová, v.r., předsedkyně Výboru pro spolupráci s regiony

RNDr. Miroslav Kundrata, v.r., předseda Výboru pro spolupráci s EUV Praze dne: 22. září 2004

Zpracoval: Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Příloha k zápisu:

Akční program Společenství pro boj s diskriminací (2001 – 2006)

The Community Action Programme to Combat Discrimination (2001-2006)

Akční program boje proti diskriminaci (2001 – 2006) byl ustaven Rozhodnutím Rady ES ze dne 27. 11. 2000 o ustavení Akčního programu Společenství pro boj s diskriminací (2000/750/ES, OJ L 303,02/12/2000, s. 23-28). Celková finanční částka určená na program na léta 2001-2006 je 98,4 mil. EUR. Program je určen na podporu opatření k potírání diskriminace založené na

 • rasovém nebo etnickém původu,
 • náboženském vyznání nebo víře,
 • postižení,
 • věku,
 • sexuální orientaci

Program nezahrnuje diskriminaci na základě pohlaví.

Smyslem programu je poskytnout účinnou podporu realizace antidiskriminačních směrnic (tzv. směrnice podle čl. 13 Smlouvy o založení ES) a politik EU. Program má tři základní cíle:

 • zlepšit porozumění problémů, které se vztahují k diskriminaci,
 • posílit kapacity k účinnému potírání diskriminace,
 • podporovat a propagovat základní hodnoty, které jsou důvodem boje proti diskriminaci.

K dosažení těchto cílů program podporuje tři druhy aktivit:

1. podpora analýz a hodnocení (sběr statistických údajů, metodologie hodnocení opatření, analýza legislativy, tématické studie),

2. posilování institucionálních kapacit (podpora transnacionálních akcí, podpora financování činnosti nevládních organizací operujících na úrovni EU (tzv. evropské střechové organizace /European umbrella network of non-governmental organisations/ a podpora networkingu a spolupráce nevládních organizací na nevládní úrovni /tzv. “transnational partnerships”/,

3. osvěta (konference, semináře, informační kampaně a zvláštní akce).

Příjemci finančních prostředků z programu mohou být veřejné i soukromé organizace a instituce, zejména:

 • členské státy
 • místní a regionální orgány
 • zvláštní instituce členských zemí na podporu rovného zacházení (v ČR zatím nebyla tato instituce ustavena)
 • sociální partneři
 • neziskové organizace
 • univerzity a výzkumné instituce
 • národní statistické úřady
 • média

Informaci o aktuálních možnostech zapojení do programu a získání finančních prostředků pro podporu konkrétních aktivit v návaznosti na zveřejnění výzvy (formou “call for proposals” a “call for tenders”) a také podrobné informace o programu lze získat na internetovém portálu Evropské unie, na www stránce DG Employment and Social Affairs:

http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_en.htm

Viz odkaz Calls for proposals/tenders

Možnosti účasti v programu jsou však již menší než v předchozích letech. Mnoho aktivit bylo naplánováno jako aktivity dlouhodobější, jejich realizátoři jsou již vybráni. (Před vstupem do EU se ČR programu neúčastnila). Z programu nelze získat malé podpory a granty. Může být zajímavý spíše pro silné a dlouhodobě pracující organizace s dobrými kontakty v jiných zemích EU.

Z prostředku programu jsou v současné době financovány např. tyto aktivity:

 • činnost tří skupin nezávislých expertů, kteří se zabývají otázkami diskriminace (skupina pro etnický původ a náboženství, pro postižení a pro sexuální orientaci)
 • jsou prováděny výzkumy veřejného mínění (Eurobarometer)
 • zpracování studií
 • bylo podpořeno 27 tzv. “transnacionálních partnerství” neziskových organizací
 • je poskytována podpora na krytí běžných výdajů evropských střechových neziskových organizací (European Network against Racism, the European Disability Forum, the International Gay and Lesbian Association and AGE, the European Older Peoples Platform)
 • konference EU
 • evropská osvětová kampaň “Za různost – proti diskriminaci”
 • “národní” osvětové kampaně v členských zemích.

Program řídí DG zaměstnanost a sociální záležitosti (Directorate General Employment and Social Affairs). Podle čl. 6 cit. Rozhodnutí (2000/750/ES) byl zřízen také Výbor programu. Je složen ze zástupců členských zemí EU a zástupců a kandidátských zemí, které se programu účastní. V České republice spadá tento Výbor do gesce Úřadu vlády, odboru pro lidská práva. Členkou výboru za ČR je Andrea Baršová (kontakt: barsova@vlada.cz).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X