Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zprávy: plnění mezinárodních úmluv

25. 10. 2006 14:47

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen

Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen podepsala bývalá Československá socialistická republika v Kodani dne 17. července 1980. Ratifikační listina byla po vyjádření souhlasu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a ratifikaci prezidentem uložena dne 16. února 1982. Úmluva vstoupila v platnost Československou socialistickou republiku v souladu se svým článkem 27 odst. 2 dnem 18. března 1982. Úmluva byla publikována ve Sbírce zákonů jako vyhláška ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 62/1987 Sb.

Podle čl. 17 Úmluvy byl zřízen kontrolní mechanismus – Výbor pro odstranění diskriminace žen (dále jen „Výbor“) – jako orgán příslušný pro posuzování úrovně naplňování ustanovení Úmluvy. Samotná kontrola se uskutečňuje prostřednictvím pravidelného předkládání zpráv smluvních stran o plnění Úmluvy a jejich hodnocení Výborem. Úroveň implementace Úmluvy hodnotí Výbor na základě informací získaných ze zpráv pravidelně předkládaných smluvními stranami Úmluvy a z podkladů poskytnutých nevládními organizacemi. Po vyhodnocení uvedených materiálů a jejich projednání se zástupci státu vydá Výbor závěrečná doporučení

Koordinačním orgánem vlády, v jehož působnosti je vnitrostátní sledování a vyhodnocování plnění závazků z mezinárodních smluv o lidských právech, je v České republice od roku 1998 zmocněnec vlády pro lidská práva a Rada vlády ČR pro lidská práva.

Dodržování a naplňování Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen sleduje nyní samostatný odbor rovnosti žen a mužů v Sekci pro lidská práva Úřadu vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X