Rada vlády pro rovnost žen a mužů

Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen "Rada") je stálým poradním orgánem vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže. Rada byla zřízena usnesením vlády ČR č. 1033 ze dne 10. října 2001.

Rada připravuje návrhy směřující k prosazování a dosažení rovnosti žen a mužů. Rada zejména:

 • sleduje vnitrostátní plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti rovnosti žen a mužů, zejména závazků vyplývajících z Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen a dalších;
 • identifikuje ve společnosti aktuální problémy v oblasti rovnosti žen a mužů;
 • projednává a doporučuje vládě ČR základní koncepční směry postupu vlády ČR při prosazování rovnosti žen a mužů, zejména prostřednictvím zpracování návrhů týkajících se politik v jednotlivých oblastech rovnosti žen a mužů, návrhů dílčích opatření a podnětů ke zlepšení rovnosti žen a mužů, a to z vlastní iniciativy nebo v rámci úkolů uložených vládou Radě nebo jejímu předsedovi či předsedkyni;
 • zaujímá stanoviska k návrhům vládních, resortních a dalších opatření, která se týkají rovnosti žen a mužů;
 • hodnotí efektivitu naplňování principu rovnosti žen a mužů v ČR;
 • sleduje naplňování a pomáhá realizaci strategických dokumentů vlády ČR pro oblast rovnosti žen a mužů;
 • koordinuje základní směry resortních koncepcí v oblasti rovnosti žen a mužů a stanovuje okruh priorit pro projekty resortů na podporu realizace rovnosti žen a mužů;
 • spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi zaměřenými na oblast rovnosti žen a mužů a s orgány územní samosprávy.

V současnosti jsou při Radě zřízeny následující výbory a pracovní skupiny:

 • Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů;
 • Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách;
 • Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích;
 • Výbor pro sociální politiku, rodinu a péči Rady vlády pro rovnost žen a mužů;
 • Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů;
 • Pracovní skupina k porodnictví;
 • Pracovní skupina pro otázky romských žen;
 • Pracovní skupina k dotačnímu programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů.

Usnesením vlády ČR ze dne ze dne 25. června 2014 č. 492 byla agenda rovnosti žen a mužů a sekretariát Rady přesunuty z Ministerstva práce a sociálních věcí na Úřad vlády ČR.

Předsedou Rady je dle jejího statutu člen vlády, do jehož působnosti patří rovnost žen a mužů. V současnosti je předsedou Rady předseda vlády České republiky prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Zasedání Rady se konají podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Informace o činnosti Rady jsou přístupné veřejnosti na webových stránkách Úřadu vlády. Rada nemá pravomoc prošetřovat stížnosti občanů a občanek na porušování principů rovnosti žen a mužů. Organizační, odborné a administrativní práce a zveřejňování informací o práci Rady zajišťuje sekretariát Rady (Odbor rovnosti žen a mužů), který je organizačně součástí Úřadu vlády.

Usnesením ze dne 14. září 2020 č. 925 vláda schválila aktualizaci statutu Rady. Statut je spolu s jednacím řádem Rady uveden v příloze.

Kontakty na sekretariát Rady (Odbor rovnosti žen a mužů):

Odbor rovnosti žen a mužů se ke dni 1. září 2022 přestěhoval na detašované pracoviště na adresu Rytířská 539/31, 110 00 Praha 1