Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

11. 10. 2006 15:56

Oznámení pro předkladatele přepracovaných žádostí o poskytnutí dotací na programy protidrogové politiky na rok 2007 v náhradním termínu

Pokyn vydaný na základě konzultačního setkání s předkladateli projektů, které se konalo dne 11. října 2006.

Upřesnění pokynu pro předkládání přepracovaných žádostí na projekty protidrogové politiky na rok 2007 v náhradním termínu:

1. Projekty budou zpracovány na oficiálních formulářích zveřejněných při vyhlášení dotačního řízení k poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na projekty protidrogové politiky na rok 2007.

2. Pokud nedojde k rozdělení na více projektů podle typů služeb, bude projekt podán na certifikovanou službu toho typu, který v daném programu/zařízení převažuje. K této situaci může dojít zejména u malých zařízení, kde poskytování služeb určitého typu nemá charakter odděleného samostatného programu s odděleným řízením, personálním zabezpečením, technickým zázemím apod.

3. V žádosti o poskytnutí finančních prostředků v částech, které se zabývají popisem a obsahem projektu, budou služby ostatních typů, než na které je projekt podán, popsány tak, aby při posuzování o výši přidělené dotace mohly být brány v potaz.

Pokyn se týká žádostí, byly podány v rámci dotačního řízení na realizaci projektů protidrogové politiky Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na r. 2007 a které současně nevyhověly ustanovení části IV Metodického pokynu pro předkladatele žádostí o poskytnutí státních dotací na rok 2007. Plné znění Oznámení sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky je připojeno.

Přepracované žádosti musí být doručeny do 20.10.2006.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty