Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády v oblasti romské integrace.

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“) byla zřízena usnesením vlády ČR ze dne 17.září 1997 č. 581 tehdy jako Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity. V roce 2001 došlo k transformaci této komise v Radu vlády pro záležitosti romské komunity. Zásadní změna Statutu byla následně schválena usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254, kterým se změnil i název tohoto poradního orgánu na Radu vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny.

Předsedou Rady je dle jejího statutu člen vlády, do jehož působnosti patří lidská práva. V současnosti je předsedou Rady předseda vlády České republiky.

Zasedání Rady se konají podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Informace o činnosti Rady jsou přístupné veřejnosti na webových stránkách Úřadu vlády ČR. Organizační, odborné a administrativní práce a zveřejňování informací o práci Rady zajišťuje Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, který je organizační součástí Úřadu vlády ČR.


 Rada

 • připravuje a schvaluje stanoviska pro rozhodnutí vlády a vyjadřuje se v rámci připomínkového řízení k návrhům jiných orgánů zasahujících do oblasti romské integrace,
 • schvaluje podněty Rady pro jednání vlády České republiky,
 • schvaluje dlouhodobé a střednědobé strategie romské integrace,
 • navrhuje dílčí opatření a podněty v oblasti romské integrace,
 • schvaluje pravidelné roční analýzy a hodnocení postavení romské menšiny v České republice, včetně vyhodnocení plnění přijatých unesení vlády,
 • doporučuje výhledy priorit dotační politiky státu v oblasti romské integrace, včetně návrhu výše výdajů v této oblasti a jejich rozdělení,
 • projednává návrhy v oblasti metodické podpory činnosti krajských koordinátorů pro romské záležitosti, romských poradců, terénních pracovníků a asistentů,
 • zajišťuje jednání s mezinárodními vládními i nevládními organizacemi a institucemi, Evropskou unií a orgány členských států EU a dalších států v oblasti romské integrace,
 • seznamuje veřejnost s otázkou romské integrace a podporuje informovanost a osvětu nejen pro romskou menšinu,
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje práci Odboru pro sociální začleňování (dále jen Agentura),
 • vyjadřuje se k výběru lokalit (obcí), ve kterých bude Agentura působit,
 • projednává výroční zprávu Agentury.

 

Aktuálně platný Statut a Jednací řád Rady je uvedený v příloze.

 

Korespondenční adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
e-mail: posta@vlada.cz

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR
Rytířská 31
110 00  Praha 1
 

Kontakty

PhDr. Kateřina Bursíková Jacques
Vedoucí Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Tajemnice Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Telefon: +420 224 003 975
bursikova.katerina@vlada.cz
 
Mgr. Denisa Černohousová
dotační pracovnice - dotační program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
Telefon: +420 224 003 958
cernohousova.denisa@vlada.cz
 
Mgr. Dieu Thuy Nguyen
Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Telefon: +420 224 003 980
nguyen.thuy@vlada.cz
 
PhDr. Martina Seidlová
Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
dotační pracovnice - dotační program Podpora terénní práce
dotační pracovnice - dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
telefon: +420 224 003 959
seidlova.martina@vlada.cz

 

 

Připojené dokumenty

Související zprávy